Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Нормативно-правова база

Діяльність професійніх спільнот визначається документами, які регулюють професійну діяльність педагога: Конституцією України; Кодексом законів про працю України; Законом України «Про освіту»; Законом України «Про повну загальну середню освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про позашкільну освіту», Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р; Концепцією розвитку педагогічної освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 року № 776; Державними стандартами відповідного рівня повної загальної середньої освіти; Типовими освітніми програмами (іншими освітніми програмами, які використовує заклад освіти); методичними рекомендаціями про викладання окремих навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти; Критеріями та рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої освіти; санітарними правилами та нормами в закладах загальної середньої освіти; правилами пожежної безпеки для закладів освіти; проєктами постанов «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», іншими нормативними та правовими актами у сфері освіти:

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text

  • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 р. № 776 «Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020  № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2023 р. № 347 «Про організаційні заходи щодо підготовки і проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-shodo-pidgotovki-j-provedennya-zagalnoderzhavnogo-monitoringovogo-doslidzhennya-yakosti-osviti-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-v-umovah-voyennogo-stanu

  • Лист Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2023 р. № 1/1274-23 «Про право працівників закладів освіти займатися викладацькою діяльністю в своєму закладі освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pravo-pracivnikiv-zakladiv-osviti-zajmatisya-vikladackoyu-diyalnistyu-v-svoyemu-zakladi-osviti

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2023 р. № 35 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2023 році»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-provedennya-sertifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-u-2023-roci