Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з вадами зору

 1. Аксьонова О. П. Динамічні паузи як засіб корекції фізич­ного розвитку слабозорих учнів початкової школи [Електронний ресурс] / О. П. Аксьонова, Т. В. Сіроткіна // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 4−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__3
 2. Андрійчук Н. М. Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Андрійчук // Соц.-психол. проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ. М. П. Драгоманова. – К., 2013. − Вип. 9 (17). − С. 5−13. − Режим доступу: eprints.zu.edu.ua/16389/
 3. Афанасьєв С. Особливості впливу порушення функцій зорової та слухової систем на організм дитини і підлітка [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв, О. Афанасьєва // Спорт. вісн. При­дніпров’я. − 2014. − № 3. − С. 145−147. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ svp_2014_3_32
 4. Бабич Н. М. Допоміжна комунікація як один із засобів формування комунікативних навичок у дітей з порушеннями зору та інтелекту [Електронний ресурс] / Н. М. Бабич // Акт. питання корекц. освіти (пед. науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 6−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_3
 5. Бабич Н. М. Формування комунікативних навичок у дітей з по­­­рушеннями зору та інтелекту як проблема сучасної корекційної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бабич // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 8−10. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_4
 6. Бабінець В. Розвиток графомоторних навичок: специфіка роботи з дітьми з порушенням зору / Вікторія Бабінець // Дефек­толог. − 2016. − № 10. − С. 34−35.
 7. Баннікова Р. Сучасні підходи до проблеми комплексної реабілітації слабозорих дітей шкільного віку / Р. Баннікова, Р. Бутов // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. − 2012. − № 1. − С. 47−51. − Бібліогр. в кінці ст.
 8. Барко В. В. Розробка принципів корекційно-виховної ро­боти із дітьми з вадами зору в науковому доробку І. С. Моргуліса [Елект­рон­ний ресурс] / В. В. Барко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 14−18. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_6
 9. Барко В. В. Трудове навчання як засіб корекційно-вихов­ної ро­­боти з учнями із вадами зору (за результатами досліджень І. С. Мор­гуліса) [Електронний ресурс] / В. В. Барко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 14−18. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_ 019_2014_28_5
 10. Бистрова Ю. О. Проблеми комплексного психолого-пе­даго­гічного супроводу дітей з вадами зору [Електронний ресурс] / Ю. О. Бистрова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19. − С. 243−250. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__32
 11. Білик Ю. В. Особливості життєдіяльності дітей з вадами зору [Електронний ресурс] / Ю. В. Білик, О. М. Василенко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соц. робота. − 2015. − Вип. 35. − С. 32−34. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvuuped_2015_35_10
 12. Бочелюк В. Й. Особливості розвитку людини з пору­шен­нями зору / В. Й. Бочелюк, Г. В. Тихомирова // Психологія людини з обме­же­ни­ми можливостями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Ту­рубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 92−95.
 13. Бочелюк В. Й. Психологічна готовність суб’єктів навчаль­но-ви­ховної діяльності до участі в управлінні інноваційними процесами в центрі-інтернаті для дітей з порушеннями зору / В. Й. Бочелюк, Г. В. Ти­хомирова // Психологія управління навчально-реа­білітаційними закладами : монографія / В. Й. Бочелюк, Г. В. Ти­хо­мирова. − Запоріжжя : Просвіта, 2012. − С. 202−256.
 14. Бочелюк В. Й. Психологічні особливості впровадження системного підходу в управлінні інноваційними процесами в цент­рі-інтер­наті для дітей з порушеннями зору / В. Й. Бочелюк, Г. В. Ти­хо­мирова // Психологія управління навчально-реабілітаційними заклада­ми : моно­гра­фія / В. Й. Бочелюк, Г. В. Тихомирова. − Запоріжжя : Прос­віта, 2012. − С. 114−201.
 15. Вавіна Л. С. Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови і читання молодших школярів з пору­шен­ням зору [Електронний ресурс] / Л. С. Вавіна // Освіта осіб з особ­ливими потре­ба­ми: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 13−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(1)__5
 16. Вихляєв Ю. М. Управління і коригування напрямку руху у слі­пих та учнів зі збереженим зором / Ю. М. Вихляєв // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2013. − Вип. 112 (1). − С. 66−70. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuPN_2013_112%281%29__16
 17. Вовщук Л. Ігрова діяльність дітей зі зниженим зором на уроках географії / Л. Вовщук // Дефектолог. − 2012. − № 6. − С. 25−28. − Бібліогр. в кінці ст.
 18. Головіна Г. Програма «Соціально-побутове орієнтування» для учнів 5−9-х класів зі зниженим зором, які навчаються в за­гальноосвітніх навчальних закладах, спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для індивідуальних та групових занять (варіа­тивна складова навчального плану) / Г. Головіна // Дефектолог. − 2013. − № 3. − С. 1−32 (Вкладка).
 19. Григоренко В. Л. Сприяння розвитку соціальності учнів з проб­лемами зору засобами мистецтва / В. Л. Григоренко, О. І. Рас­ска­зова, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 1. − С. 2−6.
 20. Данильчук А. Ю. Гра як психолого-педагогічний засіб роз­витку інтелекту та реабілітації дітей з порушеннями зорових функцій / А. Ю. Данильчук // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 6. − С. 30−31.
 21. Дашковська А. Слабозорі діти і суспільство. Форми та ме­тоди інтеграції / А. Дашковська // Упр. освітою. − 2015. − № 18. − С. 18−20.
 22. Демчук С. П. Характерні особливості просторової орієн­тації дітей 6−10 років із депривацією зору [Електронний ресурс] / С. П. Демчук, В. І. Романова // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2015. − Вип. 129 (1). − С. 79−82. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_ 2015_129(1)__19
 23. Демчук С. Характеристика просторової організації тіла молод­ших школярів із депривацією зору в процесі фізичного виховання [Електронний ресурс] / С. Демчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. − 2016. − № 1. − С. 76−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2016_1_15
 24. Довгопола К. Психологічні детермінанти самоконтролю образотворчої діяльності сліпих молодших школярів [Електронний ресурс] / К. Довгопола // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 43−52. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_8_7
 25. Довгопола К. Рельєфне малювання як шлях до інтеграції у візуальну культуру для незрячих дітей / Катерина Довгопола // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 4. − С. 52−58.
 26. Довгопола К. С. Вплив глибоких порушень зору на станов­лення самоконтролю образотворчої діяльності у дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / К. С. Довгопола // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 27−32. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2012_ 3(1)__8
 27. Дроздовська О. Є. Навчання, фізична та психологічна реа­білітація дітей із вадами зору [Електронний ресурс] / О. Є. Дроздовська // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Соц. комунікації. − 2014. − № 1143, Вип. 6. − С. 11−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKhISK_2014_1143_6_3
 28. Дьяченко А. Музика як інструмент у лікуванні дітей з ва­дами зору / А. Дьяченко // Позашкілля. − 2012. − № 11. − С. 9−11.
 29. Євдошенко О. А. Порушення зору в дітей. Причини, нас­лідки та особливості роботи / О. А. Євдошенко // Дитина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 12. − С. 8−12.
 30. Зінченко Л. О. Розвиток дрібної моторики дітей з пору­шен­нями зору / Л. О. Зінченко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 2−4.
 31. Кашуба В. Корекція порушень постави дітей молодшого шкіль­ного віку з ослабленим зором у процесі фізичного виховання / В. Кашуба, О. Юрченко // Теорія і методика фіз. виховання і спор­ту. − 2013. − № 4. − С. 67−74. − Бібліогр. в кінці ст.
 32. Кияниця Н. В. Особливості соціально-психологічної адаптації школярів із порушеннями зору / Н. В. Кияниця // Дефектологія. − 2012. − № 4. − С. 39−42. − Бібліогр. в кінці ст.
 33. Клопота Є. А. Особливості психологічного супроводу людей з вадами зору в умовах інклюзивного простору [Електронний ресурс] / Є. А. Клопота // Актуальні проблеми педагогіки, психології та про­фе­сійної освіти. − 2016. − № 1. − С. 92−98. − Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo/article/download/73935/69381
 34. Клопота Е. Психологические основы организации инклю­зив­ного пространства для людей с нарушениями зрения [Элект­ронный ресурс] / Е. Клопота // Forum Pedagogiczne. Wydawnictvo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. − 2014. − № 2. − S. 61−72. − Режим доступа: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Forum_Pedagogiczne/ Forum_Pedagogiczne-r2014-t2/Forum_Pedagogiczne-r2014-t2-s61-72/Forum_ Pedagogiczne-r2014-t2-s61-72.pdf
 35. Клопота Є. А. Адаптивний потенціал особистості з вада­ми зору [Електронний ресурс] / Є. А. Клопота // Вісник Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − 2013. − І, № 46. − С. 84−89. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VKhnpu_psykhol_2013_46%281%29__12
 36. Клопота Є. А. Вплив сім’ї на процес інтеграції особистості з вадами зору [Електронний ресурс] / Є. А. Клопота // Актуальні проб­леми навчання та виховання людей з особливими потре­бами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2014. − № 11 (13). − С. 166−177. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apnvlop_2014_11_15
 37. Клопота Є. А. Особливості процесу інтеграції в суспільст­во осіб з глибокими порушеннями зору [Електронний ресурс] / Є. А. Кло­пота // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Ук­раїна». − К., 2015. − № 12. − С. 142−155. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2015_12_13
 38. Клопота Є. А. Професійне становлення та психологічний супровід осіб з глибокими порушеннями зору [Електронний ресурс] / Є. А. Клопота // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особ­ливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2013. − № 10. − С. 273−283. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2013_10_26
 39. Клопота Є. А. Психологічні основи інтеграції в сус­пільств­о осіб з вадами зору : монографія / Є. А. Клопота ; [Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. нац. ун-т» МОН України]. – Запо­ріж­жя : [ЗНУ], 2014. − 408 с.
 40. Клопота О. А. Соціально-педагогічні умови інтеграції старшо­класників з вадами зору в соціум : дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Ольга Анатоліївна Клопота. − Запоріжжя, 2012. − 257 с.
 41. Кобильченко В. В. Особливості особистісної сфери в умо­вах зорового дефекту / В. В. Кобильченко // Дефектологія. − 2013. − № 1. − С. 32−36.
 42. Кобильченко В. В. Особливості психічної сфери в умовах зорового дефекту / В. В. Кобильченко // Дефектологія. − 2012. − № 2. − С. 14−18. − Бібліогр. в кінці ст.
 43. Ковтонюк О. Не бачити сонця, але пройти ЗНО. Проте слабо­зорим чи незрячим для тестування потрібні спеціальні умови / Оксана Ковтонюк // Освіта України. − 2013. − 25 лют. (№ 8). − С. 11.
 44. Колишкін О. В. Загальна характеристика дітей з пору­шен­ням зору. Особливості психічного розвитку дітей з пору­шен­ням зору. Причини порушення зорового аналізатора / О. В. Колиш­кін // Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Ко­лиш­кін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 90−108.
 45. Колодна Н. А. Реалізація проекту «Соціалізація слабо­зо­рих дітей засобами творчого виховання в рубіжанському НРЦ «Кришталик» [Електронний ресурс] / Н. А. Колодна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 126−129. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/7698/1/Kolodna.pdf
 46. Колодна Н. А. Соціально-педагогічна підтримка дітей з ва­дами зору в умовах навчально-реабілітаційного центру [Елект­ронний ресурс] / Н. А. Колодна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19. − С. 307−313. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__41
 47. Кондратенко С. В. Методика обстеження стану сформованості навичок просторового орієнтування у дітей з глибокими порушеннями зору молодшого шкільного віку [Електронний ре­сурс] / С. В. Кондратенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 105−111. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_19
 48. Коць М. О. Психологічна специфіка пам’яті дітей молодшого шкільного віку з вадами зору [Електронний ресурс] / М. О. Коць // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки. − 2016. − Вип. 1 (2). − С. 46−50. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvkhp_2016_1(2)__10
 49. Кропивна О. І. Використання мнемотехніки як іннова­цій­ного методу розвитку зв’язного мовлення молодших школярів з порушен­нями зору / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 3. − С. 5−9.
 50. Кропивна О. І. Специфіка корекційної роботи на уроках образотворчого мистецтва зі слабозорими дітьми / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 11. − С. 7−10.
 51. Кропивна О. І. Увага в ігровому та навчальному процесі слабозорих школярів / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 11−14.
 52. Кузьміна Н. Нетрадиційні методи роботи в корекційній педагогіці : [хромотерапія для дітей з вадами зору] / Н. Кузьміна // Дефектолог. − 2013. − № 10. − С. 27−30.
 53. Кулик Н. Особливі потреби спонукають до спів­пра­ці : [навч.-метод. семінар «Підтримка інклюзивного навчання дітей із вадами зору»] / Наталія Кулик // Освіта України. − 2014. − 27 жовт. (№ 40). − С. 11.
 54. Кучарук І. Школярі з порушеннями слуху або пору­шен­нями зору в звичайній та інтеграційній школі [Елект­ронний ресурс] / І. Ку­чарук, А. Длужневська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19. − С. 322−339. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_19(2)__43
 55. Лещак О. Морфофункціональна характеристика молод­ших школярів з вадами зору [Електронний ресурс] / Олександр Ле­щак, Андрій Данків, Павло Островський // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Фіз. культура. − 2013. − Вип. 17. − С. 51−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vpnu_fiz_kult_2013_17_10
 56. Лозицький О. А. Освітні інформаційні технології для незря­чих та слабкозорих : напрацювання та досвід Нац. ун-ту «Львів. полі­техніка» / О. А. Лозицький, В. В. Пасічник ; МОН Ук­раїни, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів ; К. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 44 с. − Бібліогр.: С. 42−43.
 57. Магомедова Л. О. Роль сенсорних систем у розвитку координаційних здібностей дітей шкільного віку з вадами зору [Електронний ресурс] / Л. О. Магомедова, Л. Є. Шестерова // Сло­божан. наук.-спорт. вісн. − 2013. − № 2. − С. 5−9. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2013_2_3
 58. Матат Д. Незрима допомога : фахівці Львів. політехніки презентують укр. модель інклюз. освіти незрячих дітей / Дарина Матат // Освіта України. − 2016. − 14 листоп. (№ 45). − С. 10−11.
 59. Машковська О. С. Особливості виховання незрячих дітей. Поради для батьків і не тільки / О. С. Машковська, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 5. − С. 17−22.
 60. Мерко Т. В. Веб-квест як засіб роботи з дітьми з вадами зору / Т. В. Мерко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 3. − С. 10−12.
 61. Мінакова М. В. Програма корекційно-розвивальних за­нять для дітей зі зниженим зором / М. В. Мінакова // Дитина з особ­ливими потребами. − 2017. − № 1. − С. 13−22 ; № 2. − С. 16−22 ; № 3. − С. 20−25.
 62. Мінченко Т. Активізація окорухових функцій слабозорих дітей: оптико-просторове орієнтування в лабіринтах різних форм, розмірів та рівнів складності / Т. Мінченко // Дефектолог. − 2012. − № 10. − С. 25−29. − Бібліогр. в кінці ст.
 63. Можливості сенсорних аналізаторів сліпих учнів у сприй­манні інформації та коригуванні циклічних вправ [Електронний ресурс] / Ю. М. Вихляєв [та ін.] // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 38−43. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_24_11
 64. Одинокова Н. А. Практические занятия по изготовлению тактильных книг для детей с нарушением зрения как средство вхождения в профессиональную педагогическую деятельность [Елек­тронний ресурс] / Н. А. Одинокова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 171−173. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_52
 65. Оцінка психофізіологічного статусу дітей із вадами зору віком 7–17 років [Електронний ресурс] // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. ВНУ ім. Лесі Українки. − 2012. − № 2. − С. 224–229. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Fvs_2012_2_57
 66. Панов М. С. Правове виховання як процес формування пра­вової культури підлітків з вадами зору [Електронний ресурс] / М. С. Па­нов // Вісн. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − 2013. − Вип. 46. − С. 196−203. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_ 2013_46(2)__24
 67. Панов М. С. Психологічний супровід формування пра­во­вої культури підлітків з вадами зору [Електронний ресурс] / М. С. Панов // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2013. − Т. 18, вип. 22 (3). − С. 24−30. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_ psi_2013_18_22(3)__5
 68. Петрович К. Використання рельєфних піктограм у роботі із зороводепривованими дітьми / Катерина Петрович // Дефек­то­лог. − 2015. − № 9. − С. 30−31.
 69. Подгаєцький А. В. Особливості формування науково-теоре­тичної бази фізичної культури та спорту дітей із вадами зору у 60-90-ті роки ХХ століття [Електронний ресурс] / Андрій Ва­леріой­вич Под­гаєцький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія. 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 191−193. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_58
 70. Покутнєва С. Компенсація як основна форма розвитку дітей із глибокими порушеннями зору [Електронний ресурс] / Світ­лана По­кутнєва // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 2. − С. 44−55. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_ 2014_2_7
 71. Покутнєва С. О. Концепція компетентнісного підходу до навчання дітей з глибокими порушеннями зору та розвитком їх тео­ретичного мислення за матеріалами освітньої галузі «Людина і світ» [Електронний ресурс] / С. О. Покутнєва // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН Ук­раїни, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч 1. − С. 110−118. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2012_3(1)__24
 72. Покутнєва С. О. Умови розуміння і породження текстів молодшими школярами з глибокими порушеннями зору / С. О. По­кут­нєва // Дефектологія. − 2012. − № 4. − С. 15−19. − Бібліогр. в кінці ст.
 73. Ротар О. В. Фізичний розвиток і рухові дисфункції у дітей старшого шкільного віку з вадами зору [Електронний ресурс] / О. В. Ро­тар, І. В. Білоус, Б. В. Грицуляк // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Фіз. культура. − 2014. − Вип. 19. − С. 167−171. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vpnu_fiz_kult_2014_19_27
 74. Руднєва Н. Індивідуальний підхід до слабозорих учнів із ЗПР : поч. шк. / Н. Руднєва // Дефектолог. − 2013. − № 2. − С. 37−39. − Бібліогр. в кінці ст.
 75. Ряболус Н. Дидактичні вправи до уроків корекції вад розвитку слабозорих учнів у 1-му класі / Н. Ряболус // Дефектолог. − 2013. − № 5. − С. 1−48 (Вкладка).
 76. Рядова Л. О. Дослідження показників розвитку здатності до збереження статичної і динамічної рівноваги школярів середніх класів з вадами зору [Електронний ресурс] / Л. О. Рядова // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2016. − Вип. 139 (2). − С. 144−147. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuPN_2016_139
 77. Рядова Л. О. Особливості рівня розвитку координаційних здіб­ностей дітей 11−15 років з вадами зору [Електронний ресурс] / Л. О. Ря­дова // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2014. − Вип. 118 (3). − С. 246−250. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118%283%29__61
 78. Рядова Л. О. Удосконалення змісту занять з фізичного вихо­ван­­ня школярів з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Л. О. Ря­дова, Л. Є. Шестерова // Слобожан. наук.-спорт. вісн. − 2013. − № 5. − С. 213–217. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ snsv_2013_5_47
 79. Савлюк C. Фізичний розвиток дітей молодшого шкіль­ного віку з депривацією зору [Електронний ресурс] / C. Савлюк // Фіз. куль­тура, спорт та здоров’я нації / МОН України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. − Вінниця, 2016. − Вип. 20. − С. 554−559. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Fkszn_2016_20_112
 80. Садова І. Особливості навчання дітей з порушеннями зору в умовах початкової школи [Електронний ресурс] / І. Садова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. − Дрогобич, 2014. − Вип. 10. − С. 265−269. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apgnd_2014_10_44
 81. Семешкіна О. І. Шкільний літературний театр. Теорія та прак­тика використання в роботі зі слабозорими учнями / О. І. Се­мешкіна // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 2. − С. 6−7.
 82. Синьова Є. П. Дослідження особливостей формування образу фізичного я в умовах глибокої зорової депривації [Електронний ресурс] / Є. П. Синьова, С. Б. Власенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 428−436. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_110
 83. Сіроткіна Т. В. Оцінка стану фізичного розвитку слабо­зорих учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Т. В. Сіроткіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 218−222. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_47
 84. Сіроткіна Т. В. Структура проблемного поля наукових досліджень з тематики корекції фізичного розвитку слабозорих учнів [Електронний ресурс] / Т. В. Сіроткіна, О. П. Аксьонова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 3(1). − С. 330−333. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2015_3(1)__103
 85. Скрипник Я. Ю. Використання ізотерапії та хромотерапії як арт-терапевтичного засобу в роботі з дітьми зі зніженим зором / Я. Ю. Скрип­ник // Мистецтво в школі. − 2014. − № 10. − С. 7−8.
 86. Сокуренко І. Мультидисциплінарний підхід у корекційній роботі з дітьми з порушеннями зору: використання методик арт-терапії й арт-педагогіки / І. Сокуренко, О. Лаптєва, А. Шевчук // Дефектолог. − 2012. − № 10. − С. 30−33. − Бібліогр. в кінці ст.
 87. Сухоніна Н. С. Результативність спеціальної організації сенсорно-перцептивної діяльності слабозорих учнів [Електронний ресурс] / Н. С. Сухоніна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 325−332. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2013_23(3)__42
 88. Тельна О. А. Педагогічні технології формування соціаль­ної активності незрячих підлітків на уроках української мови та літератури / О. А. Тельна // Дефектологія. − 2012. − № 4. − С. 43−47. − Бібліогр. в кінці ст.
 89. Терещенко І. І. Особливості соціальної роботи з дітьми, які мають вади слуху [Електронний ресурс] / І. І. Терещенко, Я. М. Рибченко // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Політологія. Соціологія. Право. − 2012. − № 3. − С. 122−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2012_3_23
 90. Троцюк Г. І. Використання дидактичних ігор і вправ для формування просторового сприймання в дітей з вадами зору / Г. І. Троцюк // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 10. − С. 20−26.
 91. Тулашвілі Ю. Й. Комп’ютерні технології як системо­твір­ний чинник переходу до інклюзивного навчання осіб з пору­шен­нями зору [Електронний ресурс] / Ю. Й. Тулашвілі // Оновлення зміс­ту, форм та методів навчання і виховання в закладах осві­ти : зб. наук. пр. / РДГУ. − Рівне, 2013. − Вип. 7. − С. 183−186. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ozfm_2013_7_59
 92. Турубарова А. В. Теоретичні аспекти психолого-педаго­гіч­ного супроводу слабозорих школярів / А. В. Турубарова // Онов­лення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі на­ціє­творення : тези доп. [Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2012 р. / члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.] ; Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя : [КПУ], 2012. − С. 198−199.
 93. Федоренко М. І. Методика вивчення рівня економічної культури у старшокласників з тяжкими порушеннями зору [Електронний ресурс] / М. І. Федоренко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 240−243. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_26_51
 94. Федоренко М. І. Складові формування економічного мислення старшокласників з порушеннями зору [Електронний ресурс] / М. І. Фе­­доренко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23. − С. 338−345. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__44
 95. Федорова О. Дослідження особливостей творчої уяви дітей із глибокими порушеннями зору молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. Федорова // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 3. − С. 82−89. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DLog_ 2014_3_12
 96. Федорова О. М. До проблеми вивчення словесної творчої уяви дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / О. М. Федорова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23. − С. 353−361. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__46
 97. Федорова О. М. Казка як засіб формування творчої уяви сліпих дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08 / Федорова Олена Мико­лаївна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2015. − 21 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/7194/1/Fedorova.pdf
 98. Федорова О. М. Стан розвитку творчої словесної уяви дітей з порушеннями зору молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Федорова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 258−262. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_57
 99. Форостян О. І. Теоретичні та методичні аспекти фізичного виховання дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / О. І. Форостян // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 5. − С. 45−47. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_ 015_2015_5_14
 100. Форостян О. І. Фізичне виховання дітей з вадами зору в сис­те­мі соціалізації, адаптації та інтеграції [Електронний ресурс] / О. І. Фо­ростян // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 6. − С. 65−68. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2015_6_23
 101. Хомякова О. В. Методики использования здоровье­сбере­гающих технологий для активизации психофизиологических функций детей среднего школьного возраста с нарушением зрения [Електронний ресурс] / О. В. Хомякова, Е. С. Штеренберг // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 261−264. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_79
 102. Хомякова О. В. Оценка уровня развития психофизи­чес­ких функций детей среднего школьного возраста с нарушением зрения [Электронный ресурс] / О. В. Хомякова, Е. С. Штеренберг // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 445−447. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2012_21_113
 103. Хомякова О. В. Применение средств физической реабили­тации в коррекции адаптационных возможностей детей с нарушением зрения [Электронный ресурс] / О. В. Хомякова, А. В. Долгих // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 253−257. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_54
 104. Чалий О. С. Особливості організації уроків лікувальної фіз­куль­­тури для дітей із вадами зору [Електронний ресурс] / О. С. Чалий, Р. Г. Чала, В. О. Коваль // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. Нау­ки. фіз. виховання та спорт. − 2016. − Вип. 139 (2). − С. 191−194. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_ 2016_139(2)__47
 105. Шестерова Л. Є. Вплив порушень зору на окремі показники функціонального стану сенсорних систем школярів середніх класів [Електронний ресурс] / Л. Є. Шестерова // Слобожан. наук.-спорт. вісн. − 2015. − № 4. − С. 96–99. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/snsv_2015_4_20
 106. Шестерова Л. Є. Дослідження показників функціонального стану сенсорних систем дітей з вадами зору [Електронний ресурс] / Л. Є. Шестерова // Слобожан. наук.-спорт. вісн. − 2013. − № 3. − С. 72−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2013_3_18
 107. Щелкунов Д. А. Технологія виховання в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до свого здоров’я як до духовно-соціальної ціннос­ті [Електронний ресурс] / Д. А. Щелкунов // Духов­ність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Ін-т духов. розв. людини. − Луганськ, 2012. − Вип. 2. − С. 203−212. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_ 2012_2_29
 108. Ядранский Д. Н. Добровольческое движение как способ корректировки социально-педагогических аспектов развития де­тей с проб­лемами зрения / Д. Н. Ядранский // Педагогіка форму­вання творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєнко А. О.]. – Запо­ріжжя : КПУ, 2012. − Вип. 26 (79). − С. 454−458.
 109. Якуба А. М. Психологічні особливості комунікативної сфери дітей з вадами зору [Електронний ресурс] / А. М. Якуба // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. пси­хологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 425−427. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_126

(Фото взято з відкритих джерел)