Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з вадами слуху

 1. Адамюк Н. Б. Особливості методики вивчення лексики української жестової мови глухими молодшими школярами [Електронний ресурс] / Н. Б. Адамюк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 10−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_3
 2. Адамюк Н. Методика проведення уроків з української жес­тової мови на прикладі теми «Портрет людини» (5 кл.) / Наталія Адамюк // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 14−25.
 3. Антибура Ю. Роль сім’ї у вихованні та соціалізації дитини з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Ю. Антибура // Імідж сучасного педагога. − 2014. − № 4. − С. 57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_4_16
 4. Афанасьєв С. Особливості впливу порушення функцій зорової та слухової систем на організм дитини і підлітка [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв, О. Афанасьєва // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2014. − № 3. − С. 145−147. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_ 2014_3_32
 5. Афанасьєв С. Уявлення про хід розвитку рухової сфери та фізичного розвитку дітей із порушенням слуху [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2014. − Вип. 14. − С. 55−59. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2014_14_13
 6. Афанасьєва О. Особливості функціонального стану слабо­чую­чих дітей середнього шкільного віку [Електронний ресурс] / О. Афанасьє­­ва // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2012. − № 3. − С. 111−113. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2012_3_26
 7. Байкіна Н. Г. Основи спеціального контролю з корекції ру­хо­вої сфери на заняттях з оздоровчого туризму з глухими та чуючими шко­лярами / Н. Г. Байкіна, П. Ф. Пиптюк // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 2. − С. 183−194. − Бібліогр. в кінці ст.
 8. Байкіна Н. Г. Роль топографічної підготовки глухих шко­лярів, що займаються оздоровчим туризмом / Н. Г. Байкіна, П. Ф. Пип­тюк // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 2. − С. 152−164. − Бібліогр. в кінці ст.
 9. Безкровна Д. Подорож до казки «Маша і Вед­мідь» : заняття з лікувальної фізкультури для дітей із вадами слуху. 3-й клас / Дар’я Безкровна // Здоров’я та фіз. культура. − 2016. − № 5. − С. 1−10 (Вкладка).
 10. Безлюдна І. Формування мотивації навчальної діяльності мо­лодших школярів із вадами слуху / І. Безлюдна, В. Радченко, Н. Долгіх // Дефектолог. − 2012. − № 11. − С. 40−45. − Бібліогр. в кінці ст.
 11. Біляк Ю. В. Аналіз методик навчання плаванню дітей із вадами слуху [Електронний ресурс] / Ю. В. Біляк, Н. О. Івасик // Вісн. ЗНУ. Фіз. виховання та спорт. − 2013. − № 1. − С. 6−10. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2013_1_3
 12. Бічікова О. Застосування проектної системи навчання з ме­тою розвитку компетентностей учнів із порушеннями слуху / О. Бі­чі­кова, О. Федоренко // Дефектологія. − 2013. − № 3. − С. 59−62. − Бібліогр. в кінці ст.
 13. Бобошко Л. В. Проблеми навчання іноземній мові дітей з ва­дами слуху / Л. В. Бобошко // Все для вчителя. − 2013. − № 9. − С. 29−31.
 14. Бодруг Є. С. Теоретичні основи співпраці педагога-дефектолога з батьками дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Є. С. Бодруг // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 16−21. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_21_6
 15. Болтакова Н. И. Формирование устной речи у слабослышащих детей младшего школьного возраста [Електронний ресурс] / Н. И. Болтакова // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 24. − С. 52−65. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pspl_2014_24_7
 16. Большанина Л. В. Особенности возникновения речи у детей с нарушенным слухом [Електронний ресурс] / Л. В. Большанина // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 27−29. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_21_8
 17. Бондар О. М. Ефективність експериментальної технології роз­витку координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху [Електронний ресурс] / О. М. Бондар, В. В. Джевага // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2016. − Вип. 5. − С. 19−21. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2016_5_7
 18. Бондар О. Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Бондар, В. Джевага // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2015. − № 2. − С. 17-20. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_2_4
 19. Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями слуху / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова // Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бо­челюк, А. В. Турубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 88−91.
 20. Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості людини з по­рушеннями опорно-рухового апарату / В. Й. Бочелюк, А. В. Ту­ру­барова // Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 65−80.
 21. Бурлака О. В. Формування в учнів з порушеннями слуху географічних понять [Електронний ресурс] / О. В. Бурлака // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед науки. − 2016. − Вип. 69 (1). − С. 132−136. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_ 69(1)__27
 22. Вовченко О. Особливості використання музично-ритміч­них занять як засобу корекції психофізичного розвитку дітей із порушеннями слуху / Ольга Вовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 26−33.
 23. Воробель Г. М. Проблеми й перспективи впровадження бі­лінгвального підходу у навчання дітей із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Г. М. Воробель, А. В. Замша // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. − 2016. − Вип. 69 (3). − С. 54−57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_69(3)__13
 24. Воронова Н. Г. Білінгвістичний метод навчання дітей з ва­да­ми слуху / Н. Г. Воронова, Р. В. Козинець // Дитина з особ­ли­вими потребами. − 2015. − № 2. − С. 6−8.
 25. Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та працездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку [Елек­тронний ресурс] / Х. Є. Шавель [та ін.] // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2014. − Вип. 118 (1). − С. 388−392. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuPN_2014_118%281%29__87
 26. Галєта З. А. Діти з кохлеарними імплантами в умовах загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / З. А. Галєта // Особливі діти в умо­вах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) [Електронний ресурс] : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-ме­тод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 48−52. − Режим доступу: http://nmcio.ippo. kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/Osoblivi_ditu_ Posibnuk_2015.pdf
 27. Гацоєва Л. С. Дослідження показників сенсомоторної функції дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом та її зміни під впливом експериментальної методики [Електронний ресурс] / Л. С. Га­цоєва // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2013. − Вип. 112 (1). − С. 87−90. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(1)__21
 28. Гацоєва Л. С. Особливості психомоторного розвитку дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Л. С. Гацоєва // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2014. − Вип. 118 (1). − С. 76−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_ 2014_118(1)__19
 29. Глазунова С. С. Кохлеарна імплантація − новий метод реабілітації глухих дітей [Електронний ресурс] / С. С. Глазунова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 38−41. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_14
 30. Голева Н. П. Здібність глухих дітей молодшого шкільного віку до координованості рухів та її корекція засобами фізичного виховання / Н. П. Голева, А. А. Івахненко // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І.]. − Запоріжжя, 2016. − Вип. 50 (101). − С. 306−315.
 31. Горіна Н. М. Поради користувачам слухових апаратів. Мате­ріал для батьків, які мають дітей з вадами слуху, та вчителів шкіл / Н. М. Горіна // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 7. − С. 4−5.
 32. Губар С. Ю. Формування внутрішнього плану дій засобами предметної діяльності у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / С. Ю. Губар // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 67−69. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_18
 33. Девічинська І. Б. Розвиток пізнавального інтересу в учнів з вадами слуху засобами усної народної творчості [Електронний ресурс] / І. Б. Девічинська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 356−358. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_92
 34. Демчук С. Аналіз інноваційних програм із фізичного виховання, спрямованих на корекцію порушень рухової сфери дітей із депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. Демчук, І. Випасняк // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. ви­хо­вання і спорт. − 2015. − Вип. 17. − С. 125−129. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2015_17_25
 35. Демчук С. До питання рухової діяльності молодших школярів з депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. Демчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 8 (63). − С. 18−21. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/ 11335/1/Demchuk.pdf
 36. Демчук С. Ігрова діяльність як головний чинник соціальної адаптації молодших школярів із депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. Демчук, І. Випасняк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2016. − Вип. 3. − С. 38−43. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_015_2016_3_12
 37. Демчук С. П. Корекція рухової сфери школярів із деп­ри­вацією слуху засобами фізичного виховання [Електронний ресурс] / С. П. Дем­чук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучас­но­му сус­пільст­ві : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Ук­раїнки. − Луцьк, 2013. − № 4. − С. 61−64. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Fvs_2013_4_15
 38. Джевага В. В. Корекція порушень координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Джевага Володимир Валентинович ; МОН України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. − К., 2017. − 23 с. − Режим доступу: https://www.uni-sport.edu.ua/sites/default/files/ vseDocumenti/aref_dzhevaga_v.v.pdf
 39. Джевага В. В. Порівняльна характеристика кінестетичних здіб­ностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та їх однолітків зі збереженим слухом [Електронний ресурс] / В. В. Джевага // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2016. − Вип. 4. − С. 21−24. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2016_4_8
 40. Джевага В. Методичні підходи до корекції порушень коор­динаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з ва­дами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання [Елект­ронний ресурс] / Володимир Джевага // Теорія і методика фіз. вихо­ван­ня і спорту. − 2016. − № 2. − С. 24−28. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ TMFVS_2016_2_7
 41. Дмітрієва О. І. Вивчення педагогічних умов забезпечення про­цесу формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / О. І. Дмітрієва // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 70−78. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2012_3_11
 42. Дмітрієва О. І. Дослідження рівнів готовності старшо­клас­ників зі зниженим слухом до застосування правових знань у поведінці [Електронний ресурс] / О. І. Дмітрієва // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 90−95. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_26_20
 43. Дмітрієва О. І. Дослідження стану сформованості правових переконань старшокласників з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. І. Дмітрієва // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 267−274. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__35
 44. Домбровська Л. О. Орієнтовна програма факультативу «Етика і психологія сімейного життя» для дітей зі зниженим слухом / Л. О. Домбровська // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 10. − С. 9−14.
 45. Дорошенко О. М. Лінгводидактичні орієнтири розвитку мовлення молодших школярів із вадами слуху [Електронний ресурс] / О. М. До­рошенко, Л. В. Кашуба // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 275−282. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 20(2)__36
 46. Досінчук О. В. Особливості розвитку діалогічного мовлен­ня дітей з вадами слуху / О. В. Досійчук, С. М. Тищенко // Дитина з особ­ливими потребами. − 2017. − № 5. − С. 11−16. − Бібліогр. в кінці ст.
 47. Епштейн І. С. Основні аспекти соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху [Електронний ресурс] / І. С. Еп­штейн // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2012. − № 19 (2). − С. 25−29. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vlup_2012_19(2)__5
 48. Епштейн І. С. Сучасний стан професійної обізнаності вчите­лів щодо соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху засобами мистецтва [Електронний ресурс] / І. С. Епштейн // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2013. − № 13 (4). − С. 107−112. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vlup_2013_13(4)__17
 49. Єжова Т. Використання комунікативних вправ у процесі засвоєння соціального досвіду спілкування дітей із порушеннями слуху в умовах дозвілля (на матеріалі дисципліни «українська жестова мова», 6 кл.) / Т. Єжова// Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 1. − С. 54−61.
 50. Жирак Л. М. Вплив рекреаційно-туристичної діяльності на психоемоціний стан дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Л. М. Жирак, І. П. Випасняк // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Фіз. культура. − 2013. − Вип. 17. − С. 119−122. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vpnu_fiz_kult_2013_17_23
 51. Жирак Л. М. Психологічна реабілітація дітей із вадами слуху засобами рекреаційно-туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Л. М. Жирак // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному сус­пільстві : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. − Луцьк, 2012. − № 2. − С. 229–232. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Fvs_2012_2_58
 52. Жук В. В. Адаптація навчального процесу до потреб дитини з порушенням слуху [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 20−25. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2013_4(1)__5
 53. Жук В. В. Освіта дітей з порушеннями слуху: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фах. спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 61−66. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_12
 54. Жук В. В. Особливості адаптування дітей з порушеннями слуху до умов інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбу­до­ви : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіро­во­град, 2014. − Вип. 5. − С. 25−36. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_5
 55. Жук В. В. Теоретичні засади розробки Державного стандарту початкової освіти з української мови для дітей з пору­шен­нями слуху [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч.1. − С. 32−35. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(1)__9
 56. Заїка С. К. Використання комп’ютерних технологій в (ре)абі­літації дітей з порушенням слуху [Електронний ресурс] / С. К. Заїка // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп’ютерно-орієн­товані системи навчання. − 2015. − № 15. − С. 150−154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_ 2015_15_29
 57. Замша А. В. Особливості регуляційного компоненту інтелек­туального потенціалу підлітків з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / А. В. Замша // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2014. − Т. 19, вип. 2. − С. 129−140. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vonu_psi_2014_19_2_16
 58. Замша А. Особливості інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Анна Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 2. − С. 83−90. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_2_11.
 59. Замша А. Педагогічні аспекти навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху / А. Замша, О. Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 3. − С. 53−61. − Бібліогр.: 15 назв.
 60. Замша А. Рефлексія як детермінанта інтелектуального роз­вит­ку підлітків із порушеннями слуху / Анна Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 3. − С. 73−79.
 61. Замша А. Роль мотивації в формуванні інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Анна Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 3. − С. 69−76. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DLog_2014_3_10
 62. Заяц Н. КВН «Планета міркувань» : [робота з профілак­тики дезадаптації учнів з вадами слуху під час переходу до ЗНЗ] / Н. Заяц // Психолог. − 2014. − № 3/4. − С. 98−102.
 63. Зборовська Н. А. Використання жестової мови у навчанні учнів з порушеннями слуху: правове та наукове підґрунтя [Електронний ресурс] / Н. А. Зборовська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 88−98. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2012_3(2)__13
 64. Зінкевич В. Елементарні математичні уявлення у дітей із тяж­кими вадами слуху / В. Зінкевич, А. Біллі, І. Степаненко // Дефек­толог. − 2016. − № 2. − С. 29−41.
 65. Зіяд Хаміді Ахмад Насраллах. Використання інформаційних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання слабкочуючих молодших школярів / Зіяд Хаміді Ахмад Насраллах // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. − 2012. − № 1. − С. 61−64. − Бібліогр. в кінці ст.
 66. Іванова О. П. Розвиток інтелекту молодших школярів з по­ру­шеннями слуху: теоретичні основи дослідження [Електронний ресурс] / О. П. Іванова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особ­ливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; Ін-т вищ. освіти НАПН України ; Ін-т спец. пед. НАПН України. − К., 2015. − № 12. − С. 114−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apnvlop_2015_ 12_11
 67. Іванова О. П. Розвиток інтелекту молодших школярів з пору­шеннями слуху: теоретичні основи дослідження [Електронний ресурс] / О. П. Іванова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; Ін-т вищ. освіти НАПН України ; Ін-т спец. пед. НАПН України. − К., 2015. − № 12. − С. 114−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apnvlop_2015_12_11
 68. Івахненко А. А. Дослідження здібності глухих дітей мо­лодшого шкільного віку до збереження статичної й динамічної рівноваги та її корекція в процесі фізичного виховання / А. А. Івах­ненко // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і за­гально­освіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. та ін.]. − Запоріжжя : КПУ, 2014. − Вип. 35 (88). − С. 188−196. − Бібліогр.: 7 назв.
 69. Івахненко А. А. Корекція та розвиток психомоторної функ­ції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор : моно­графія / А. А. Івахненко ; МОН України, ЗНТУ. – Запо­ріжжя : ЗНТУ, 2014. − 214 с.
 70. Івахненко А. А. Особливості розвитку здібностей до координованості рухів глухих дітей 7−10 років та її корекції засобами рухливих ігор / А. А. Івахненко, О. В. Мілкіна // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І.]. − Запоріжжя, 2016. − Вип. 48 (101). − С. 130−139.
 71. Кашуба В. Характеристика вертикальної стійкості тіла людини та її особливості в школярів із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. Кашуба, А. Сторожик, С. Демчук // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2014. − Вип. 16. − С. 89−93. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Mnv_2014_16_22
 72. Кашуба В. Характеристика просторової організації тіла дітей молодшого шкільного віку зі слуховою депривацією [Електронний ресурс] / В. Кашуба, З. Насраллах, С. Демчук // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2014. − Вип. 14. − С. 65−69. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2014_14_15
 73. Квашук О. В. Розвиток уяви дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку за допомогою методу глинотерапії [Електронний ресурс] / О. В. Квашук // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Остроз. акад.»]. Психологія і пе­да­гогіка. − 2013. − Вип. 22. − С. 46−50. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_ 2013_22_12
 74. Клiщ М. I. Особливостi окремих видiв сприймання у шко­лярiв зi слуховою депривацiєю [Електронний ресурс] / М. I. Клiщ, С. Н. Вадзюк // Здобутки клінічної i експериментальної медици­ни. − 2016. − № 3. − С. 39−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Zkem_2016_3_10
 75. Климко Н. О. Питання інтеграції та соціалізації дітей з ва­дами слуху у працях Миколи Дмитровича Ярмаченка [Електронний ресурс] / Н. О. Климко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­ло­гія. − 2014. − Вип. 26. − С. 121−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_27
 76. Кліщ М. І. Вікові особливості розвитку уваги у школярів зі слуховою депривацією [Електронний ресурс] / М. І. Кліщ, С. Н. Вадзюк // Вісн. наук. дослідж. − 2016. − № 2. − С. 13−16. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2016_2_5
 77. Кліщ М. І. Дослідження врівноваженості нервових процесів у школярів зі слуховою депривацією [Електронний ресурс] / М. І. Кліщ // Здобутки клініч. i експеримент. медицини. − 2014. − № 2. − С. 239. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zkem_2014_2_77
 78. Кліщ М. І. Особливості сенсомоторних реакцій у школярів зі слуховою депривацією [Електронний ресурс] / М. І. Кліщ, С. Н. Вадзюк // Вісн. наук. дослідж. − 2016. − № 1. − С. 36−39. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2016_1_13
 79. Кобель І. Г. Навчання та соціалізація глухих в США: від епохи колонізації до епохи інклюзії [Електронний ресурс] / І. Г. Ко­бель // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 311−322. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(2)__45
 80. Кобель І. Соціалізація глухих та слабочуючих дітей із труд­нощами у навчанні в інклюзивному освітньому середовищі [Елект­рон­ний ресурс] / І. Кобель // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Іва­на Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 307−319. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__40
 81. Козинець О. В. Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушеннями слуху в працях Р. Г. Краєвського [Електронний ресурс] / О. В. Козинець // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. − 2014. − Вип. 3. − С. 121−127. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2014_3_23
 82. Колишкін О. В. Загальна характеристика дітей з порушенням слуху. Особливості психічного розвитку дітей з порушенням слуху. Причини порушення слухового аналізатора / О. В. Колишкін // Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Колишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 76−90.
 83. Колядюк С. І. Корекція фізичного розвитку і рухової діяль­ності дітей з порушеннями слуху засобами фізичного вихо­ван­ня [Електронний ресурс] / С. І. Колядюк // Наука і освіта. − 2015. − № 4. − С. 91−95. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ NiO_2015_4_19
 84. Коргун Л. Н. Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями слуха в условиях рекреации [Електронний ресурс] / Л. Н. Коргун // Наука і освіта. − 2014. − № 12. − С. 134−139. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_12_28
 85. Корнілова Н. Ю. Особенности управления движениями глухих подростков / Н. Ю. Корнілова // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 2. − С. 170−174. − Бібліогр. в кінці ст.
 86. Котова В. Л. Системний підхід до реабілітації дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / В. Л. Котова // Особливі діти в умовах за­гальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніп­ровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 45−48. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/ 08/Osoblivi_ ditu_Posibnuk_2015.pdf
 87. Краус О. Фізичне виховання дітей зі зниженим слухом / О. Краус // Дефектологія. − 2012. − № 1. − С. 47−49.
 88. Круглик О. П. Удосконалення розуміння художніх творів слабо­чуючими учнями 5−7 класів засобами типології оповідань [Елект­рон­ний ресурс] / О. П. Круглик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гома­нова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 146−149. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_39
 89. Кузнєцова В. О. Словникова робота з розвитку мови дітей з ва­­­дами слуху / В. О. Кузнєцова // Зарубіж. літ. в шк. − 2015. − № 7/8. − С. [1−8] (Вкладка).
 90. Кульбіда С. В. Жест як елемент жестикуляції. Лока­лі­зація – ком­­понент жесту / С. В. Кульбіда // Дефектологія. − 2013. − № 1. − С. 14−22.
 91. Кульбіда С. Формування жестомовної комунікативної ком­петенції − від розуміння до застосування / Світлана Кульбіда // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 1. − С. 15−29.
 92. Кульбіда С. Чинне законодавство України щодо забезпечення прав глухих як лінгвістичної меншини / Світлана Кульбіда // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 4. − С. 39−47.
 93. Кунінець О. О. Особливості координаційних здібностей глухих школярів, що займаються оздоровчим туризмом [Електронний ресурс] / О. О. Кунінець, Н. Г. Байкіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 3 (1). − С. 207−210. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_015_2015_3%281%29__66
 94. Кучарук І. Школярі з порушеннями слуху або пору­шен­нями зору в звичайній та інтеграційній школі [Електронний ресурс] / І. Ку­ча­рук, А. Длужневська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19. − С. 322−339. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 19(2)__43
 95. Литвинова В. В. Компетентнісний підхід до навчання учнів з порушеннями слуху математиці в початкових класах [Електронний ресурс] / В. В. Литвинова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіро­воград, 2014. − Вип. 5. − С. 53−64. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_8
 96. Литвинова В. В. Умови опанування цензовою освітою дітьми з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. В. Литвинова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 85−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(1)__19
 97. Литовченко С. Навчально-реабілітаційний центр як су­часна форма організації освіти дітей з порушеннями слуху / Світлана Ли­тов­ченко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 1. − С. 78−85.
 98. Лубеннікова С. Мовний матеріал для корекційних занять із розвитку слухового сприймання для учнів 5-го класу [із вадами слуху] / С. Лубеннікова // Дефектолог. − 2016. − № 3 (Вкладка).
 99. Луковська О. Особливості фізичного розвитку дітей се­редньо­го шкільного віку із порушенням слуху / О. Луковська, О. Афа­насьєва // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. − 2012. − № 4. − С. 83−86. − Бібліогр. в кінці ст.
 100. Ляхова І. М. Організаційно-методичні особливості корек­цій­ного навчання рухових дій дітей із порушеннями слуху [Елект­ронний ресурс] / І. М. Ляхова // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у су­час­ному суспільстві. − 2012. − № 4. − С. 146−150. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_36
 101. Ляхова І. М. Організаційно-педагогічні умови і перед­умо­ви корекції та розвитку рухової сфери шолярів із порушеннями слуху / І. М. Ляхова // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 2. − С. 174−183. − Бібліогр. в кінці ст.
 102. Малина Л. О. Роль батьків у контексті інклюзивної освіти ді­тей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Л. О. Малина, О. Л. Яку­бовський // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 144−148. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_44
 103. Малинович Л. М. До проблем діагностики психологічної готов­ності дітей з порушеннями слуху до навчання у школі [Елект­ронний ресурс] / Л. М. Малинович, М. Р. Верхоляк // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 60−66. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_9_11
 104. Маркова Л. В. Індивідуальне заняття з розвитку слухового сприйняття та формування вимови дітей з вадами слуху / Л. В. Мар­кова // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 7. − С. 20−21.
 105. Маркова Л. Г. Робота з розвитку слухового сприйняття і ко­рекції вимови / Л. Г. Маркова // Дитина з особливими потре­бами. − 2016. − № 1. − С. 24−25.
 106. Маркова Л. Формування навичок сприйняття мови на слух у слабочуючих учнів / Л. Маркова // Дефектолог. − 2013. − № 8. − С. 26−43.
 107. Мойсеєнко С. Розвиток зв’язного мовлення в початковій шко­лі. Діти з вадами слуху / Світлана Мойсеєнко // Дефектолог. − 2015. − № 3. − С. 21−22.
 108. Молоткова В. В. Робота із закритою картиною як засіб розвит­ку мовлення дітей з вадами слуху (на прикладі опису картини Т. Г. Шевченка «Селянська родина») / В. В. Молоткова // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 3. − С. 17−19.
 109. Павлович Н. Е. Методические основы формирования диалогической речи младших школьников с нарушением слуха [Электронный ресурс] / Н. Е. Павлович // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 183−186. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_ 2013_24_41
 110. Павлович Н. Е. Особенности самостоятельной диалогической ре­чи пятиклассников с нарушением слуха [Электронный ресурс] / Н. Е. Пав­лович // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рек­ційна педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 173−175. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_53
 111. Первак З. Л. Заняття з розвитку слухового сприймання та фор­мування вимови [Електронний ресурс] / З. Л. Первак // Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) [Електронний ресурс] : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 53−58. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg. edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 112. Пєтухов О. Вербальна характеристика арифметичних задач та успішність їх розв’язання учнями з вадами слуху молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. Пєтухов // Вісн. Ін-ту розвитку дитини : зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. − Серія: Філософія, педагогіка, психологія. − К., 2014. − Вип. 35. − С. 151−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vird_2014_35_27
 113. Пиптюк П. Ф. Значення розвитку мови на позакласних заняттях оздоровчого туризму із глухими школярами 12−14 років / П. Ф. Пиптюк // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 1. − С. 71−78.− Біб­ліогр. в кінці ст.
 114. Поліщук О. Проблема сучасної школи. Педагогічне спостереження учнів зі зниженим слухом у початкових класах / О. Поліщук // Дефектолог. − 2014. − № 3. − С. 13−15.
 115. Прокопенко О. А. Значення музично-ритмічного виховання дітей з порушеннями слуху у молодшому шкільному віці [Електронний ресурс] / О. А. Прокопенко // Освіта осіб з особ­ли­вими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 114−121. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_8_16
 116. Пушкарська Л. П. Проблеми психологічної реабілітації дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Л. П. Пушкарська // Актуальні проблеми психології. − 2015. − Т. 10, вип. 27. − С. 502−511. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_10_27_49
 117. Радченко В. Формування критичного мислення у молод­ших школярів із вадами слуху / В. Радченко, Н. Горіна // Дефектолог. − 2016. − № 4. − С. 9−14.
 118. Родименко І. М. Міжпредметний зв’язок та елементи виперед­жаючого навчання як запорука успішного засвоєння програм­ного мате­ріалу дітьми, які мають вади слуху [Електронний ресурс] / І. М. Ро­ди­менко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 98−105. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_9_17
 119. Савенко В. В. Ефективність білінгвального навчання на основі використання комп’ютерних технологій / В. В. Савенко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 8. − С. 8−12.
 120. Савенко О. Д. Диференційований підхід у навчанні учнів з ва­дами слуху на уроках розвитку мовлення / О. Д. Савенко // Дитина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 28−31.
 121. Савенко О. Д. Значення предметно-практичного навчан­ня (ППН) для розвитку зв’язного мовлення учнів із вадами слуху / О. Д. Савенко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 9. − С. 10−12.
 122. Савлюк С. П. Морфофункціональний статус дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. П. Савлюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2016. − Вип. 10. − С. 108−111. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_015_2016_10_30
 123. Сафонова Ю. М. Речевое поведение в системе формирования языка как средства общения у учащихся с нарушением слуха [Электронный ресурс] / Ю. М. Сафонова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 278−287. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__36
 124. Снопко І. В. Особливості організації освітнього простору при роботі з дітьми з вадами мовлення та слуху в інклюзивних класах [Електронний ресурс] / І. В. Снопко // Особливі діти в умовах загально­ освітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. рай­дер­жадмін. в м. Киє­ві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 37−42. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/ Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 125. Сокирко О. С. Розвиток пізнавальної діяльності глухих дітей у процесі навчання плавання : монографія / О. С. Сокирко, Р. В. Клопов ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки України. − Запоріжжя : [ЗНУ], 2015. − 184 с. − Бібліогр.: с. 154−183 (270 назв).
 126. Солодовник О. Вони − нормальні, просто не чують… Які проб­леми і перспективи навчання глухих дітей в Україні? / О. Солодовник // Освіта України. − 2012. − 30 січ. (№ 5). − С. 11.
 127. Статьєв С. І. Вплив експериментальної методики занять з му­зично-ритмічного виховання на формування танцювальних рухів глу­хих дітей 6−10 років / С. І. Статьєв // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 2. − С. 200−205. − Бібліогр. в кінці ст.
 128. Сторожик А. И. Динамика показателей вертикальной устойчивости младших школьников со сниженным слухом под влиянием средств физического воспитания [Электронный ресурс] / А. И. Сторожик, А. Г. Гулигас, В. Н. Туманова // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. − 2015. − № 6. − С. 30−35. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2015_6_
 129. Сторожик А. Морфофункциональные особенности детей млад­­­шего школьного возраста со сниженным слухом [Электронный ресурс] / А. Сторожик // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2013. − Вип. 9. − С. 106−110. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Mnv_2013_9_23
 130. Сяба М. О. Особливості виховання дітей з вадами слуху в сім’ї [Електронний ресурс] / М. О. Сяба // Духовність особистості: методо­ло­гія, теорія і практика : зб. наук. пр. / МОН України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Наук.-дослід. ін-т духов. розвитку людини. − Луганськ, 2013. − Вип. 5. − С. 179−185. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ domtp_2013_5_23
 131. Таранченко О. Концепція розвитку системи освіти осіб з по­рушеннями слуху в Україні (проект) [Електронний ресурс] / О. Та­ранченко, О. Федоренко // Особлива дитина: навчання і вихо­вання. − 2015. − № 1. − С. 26−33. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ DLog_2015_1_6
 132. Таранченко О. М. Hаціональна система освіти осіб з по­ру­шеннями слуху в Україні: періодизація поступу [Електронний ресурс] / О. М. Таранченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 90−97. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_12
 133. Таранченко О. М. Пріоритетні напрями розвитку системи ос­віти осіб з порушеннями слуху в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Та­­ранченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоціація фахівців спеціальної та інклюзивної освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 177−183. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_32
 134. Таранченко О. Нові освітні маршрути для дітей з пору­шен­нями слуху: інклюзивні заклади / О. Таранченко // Поч. шк. − 2013. − № 2. − С. 47−50. − Бібліогр. в кінці ст.
 135. Таранченко О. Пріоритетні напрями розвитку націо­нальної освіти осіб із порушеннями слуху / Оксана Таранченко // Дефектологія. − 2013. − № 3. − С. 49−53. − Бібліогр. в кінці ст.
 136. Терещенко І. І. Особливості соціальної роботи з дітьми, які мають вади слуху [Електронний ресурс] / І. І. Терещенко, Я. М. Риб­ченко // Вісн. Нац. техн ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Політологія. Соціологія. Право. − 2012. − № 3. − С. 122−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2012_3_23
 137. Токарева И. А. Нетрадиционный урок как форма работы с глу­хими детьми младшего школьного возраста: заметки сурдопедагога / И. А. То­карева // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 1. − С. 19−24.
 138. Трібушна С. Розвиток мови учнів початкової школи з пору­шен­ням слуху в умовах інклюзії / С. Трібушна // Рід. шк. − 2014. − № 12. − С. 48−51. − Бібліогр. в кінці ст.
 139. Федоренко О. Особливості впровадження технології спіль­но­го викладання у процес навчання учнів із порушеннями слуху в різ­них типах освітніх закладів / Оксана Федоренко // Особ­лива дитина: нав­чання і виховання. − 2014. − № 4. − С. 75−80.
 140. Федоренко О. Особливості педагогічного супроводу мо­лод­ших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Оксана Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 2. − С. 72−77. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_2_12
 141. Федоренко О. Особливості реалізації змісту програми з роз­витку слухового сприймання та формування вимови учнів із порушеннями слуху в умовах варіативності освітніх маршрутів / Оксана Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 2. − С. 26−33. − Бібліогр.: 8 назв.
 142. Федоренко О. Особливості соціальної інтегрованості мо­лод­ших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. Федоренко // Особлива дитина: навчання і ви­ховання. − 2015. − № 1. − С. 79−85. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2015_1_13
 143. Федоренко О. Стан педагогічного супроводу молодших шко­ля­рів зі зниженим слухом в інклюзивних умовах навчання / Оксана Федо­ренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 3. − С. 80−86.
 144. Федоренко О. Теоретико-методичні основи педагогіч­но­го супро­воду молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклю­зивного навчання / Оксана Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 50−58.
 145. Федоренко О. У пошуках оптимальних шляхів упровад­ження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху / Оксана Федоренко // Дефектологія. Особлива дитини: навчання і ви­ховання. − 2013. − № 2. − С. 41−43.
 146. Федоренко О. Ф. Oптимізація процесу навчання учнів з по­рушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Ф. Федоренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 97−103. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_13
 147. Федоренко О. Ф. До питання інклюзивного навчання дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Ф. Федоренко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 262−269. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_22(2)__34
 148. Федоренко О. Ф. Організація професійного навчання учнів з по­рушеннями слуху в умовах навчально-виховного комплексу / О. Ф. Фе­доренко // Дефектологія. − 2012. − № 2. − С. 44−47.
 149. Федоренко О. Ф. Особливості навчання школярів зі зниженим слухом в контексті поширення інклюзивної парадигми [Електронний ресурс] / О. Ф. Федоренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоціація фахівців спеціальної та інклю­зив­ної освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 183−189. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_33
 150. Федоренко О. Ф. Особливості педагогічної діяльності з роз­витку слухового сприймання та формування вимови у мо­лодших школярів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Ф. Федоренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 165−172. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_8_23
 151. Федоренко О. Ф. Особливості формування ключових компетентностей в учнів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Ф. Фе­доренко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 248−251. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_75
 152. Федоренко О. Ф. Професійна готовність педагогів як чинник успішного впровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Ф. Федоренко // Освіта осіб з особ­ли­вими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 362−370. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__43
 153. Федюк Т. М. Особливості розвитку самооцінки у процесі соціалізації дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Т. М. Федюк, Н. В. Корчакова // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2015. − Вип. 4. − С. 264−267. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2015_4_71
 154. Федюк Т. М. Психологічні особливості соціалізації дітей з ва­дами слуху [Електронний ресурс] / Т. М. Федюк, В. І. Безлюдна // Пси­хологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2014. − Вип. 3. − С. 161−163. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_51
 155. Феклистова С. Н. Электронный дневник как средство взаимодействия учителя-дефектолога и родителей ребенка с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом [Электронный ресурс] / С. Н. Феклистова, Е. В. Мельникова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 361−368. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 23(3)__47
 156. Феклістова С. Н. Особливості зв’язного мовлення молодших школярів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / С. Н. Феклістова, О. П. Коляда // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 441−445. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__55
 157. Форостян О. І. Адаптивне фізичне виховання в корекції рухової сфери дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. І. Форостян // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2015. − № 2. − С. 196−200. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvmdup_2015_2_42
 158. Форостян О. І. Теоретико-методичні засади адаптивного фізичного виховання підлітків з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. І. Форостян // Наука і освіта. − 2015. − № 5. − С. 128−133. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_5_25
 159. Форостян О. Фізичне виховання дітей із сенсорними порушеннями на сучасному етапі / Ольга Форостян // Особлива дитина: нав­чання і виховання. − 2015. − № 2. − С. 22−26.
 160. Франкевич З. П. Дитячий театральний гурток як форма забави для підтримки розвитку дітей з порушеннями слуху / З. П. Франкевич // Дефектологія. − 2012. − № 1. − С. 25−27.
 161. Харламова А. Учні з порушенням слуху: організація корек­ційно-педагогічної допомоги / Аліса Харламова // Психолог. − 2015. − № 1. − С. 40−42.
 162. Чагарна С. Є. Особливості інтеграції дітей з пору­шен­нями слуху [Електронний ресурс] / С. Є. Чагарна // Психологія: ре­альність і перс­пективи: зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2015. − Вип. 4. − С. 274−277. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ prp_2015_4_74
 163. Шавель Х. Є. Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та пра­цездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку [Елект­ронний ресурс] / Х. Є. Шавель [та ін.] // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2014. − Вип. 118 (1). − С. 388−392. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VchdpuPN_2014_ 118(1)__87
 164. Шевченко В. М. Кохлеарна імплантація як метод реабілітації дітей з тяжкими порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. М. Шевченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 320−323. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_83
 165. Шевченко В. М. Сутність кохлеарної імплантації в реабі­літації дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. М. Шев­ченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 289−292. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_86
 166. Шеремет Б. Г. Інформаційні технології в навчанні глухих та слабочуючих дітей [Електронний ресурс] / Б. Г. Шеремет, Н. П. Ле­щій // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 295−298. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_88
 167. Шилович Е. А. Навчання розв’язуванню простих задач учнями з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Е. А. Шилович // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 455−462. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_20(2)__57
 168. Яковлева С. Д. Нейрофізіологічні основи працездатності дітей з слуховою сенсорною депривацією [Електронний ресурс] / С. Д. Яков­лева // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 373−380. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_24_81

(Фото взято з відкритих джерел)