Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з синдромом Дауна

 1. Богуславська А. Діти сонця. 21 березня − Всесвітній день людей із синдромом Дауна / Анастасія Богуславська // Україна молода. − 2012. − 21 берез. (№ 42). − С. 2.
 2. Бочелюк В. Й. Психологія прояву комунікативних здіб­ностей дітей з особливими потребами : монографія / В. Й. Бочелюк, Р. А. Ковтун ; Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя : КПУ, 2012. − 224 с. − Бібліогр.: С. 178−199. − На прикладі осіб із синдромом Дауна та ЗПР.
 3. Діти із синдромом Дауна: факти, навчання, допомога [Електронний ресурс] : метод. рек. / уклад.: Дерень О., Пруська А., Рибак Ю. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. − 24 с. − (Серія «Інклюзивна освіта: крок за кроком»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/269/1/
 4. Кичка А. С. Методика навчання дітей з синдромом Дауна за програмою Сью Баклі / А. С. Кичка, В. В. Тарасова // Дитина з особ­ли­вими потребами. − 2016. − № 2. − С. 8−9.
 5. Ковтонюк О. Синдром Дауна як тест на IQ суспільства. І зно­ву про інклюзивну освіту, можливості дітей із СД і їхні перс­пективи в соціумі / О. Ковтонюк // Освіта України. − 2012. − 12 листоп. (№ 46). − С. 12.
 6. Ковтун Р. А. Особливості розвитку процесів спілкування в ді­тей 6−11 років з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Р. А. Ков­тун // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − 2012. − Вип. 43 (1). − С. 97−103. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(1)__16
 7. Ковтун Р. А. Особливості розвитку уявлень про внутріш­ній та оточуючий світ у дітей 6–11 років із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Р. А. Ковтун // Теорія і практика сучасної психології. − 2016. − № 2. − С. 108−112. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_ 2016_2_20
 8. Ковтун Р. А. Принципи корекційно-розвиваючої роботи з діть­ми з особливими освітніми потребами [із синдромом Дауна] / Р. А. Ковтун // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. [Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2012 р. / члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.] ; Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя : [КПУ], 2012. − С. 181−182.
 9. Лобарчук О. Як живете, діти Сонця? Що потрібно, аби в Ук­раїні народжені з синдромом Дауна почувалися комфортно / Ольга Ло­барчук // Уряд. кур’єр. − 2013. − 20 лют. (№ 34). − С. 20.
 10. Максимовська В. М. Теорії походження синдрому Дауна [Елект­ронний ресурс] / В. М. Максимовська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­холо­гія. − 2012. − Вип. 21. − С. 164−167. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2012_21_44
 11. Міненко А. В. Роль батьківської сім’ї у формуванні поведінкової саморегуляції дитини з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. В. Міненко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 140−148. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_18
 12. Нагорна О. Діти з особливими потребами. «Сонячні ді­ти». Співпраця з батьками / Ольга Нагорна // Поч. освіта. − 2012. − № 47. − С. 2−8.
 13. Нечипоренко Н. «Діти сонця» можуть багато сказати, але їх треба цього навчити : [досвід роботи Сум. обл. центра соц. реабілітації дітей-інвалідів з малюками із синдромом Дауна, за програмою «Дивись і вчись. Мова та читання»] / Н. Нечипоренко // Дефектолог. − 2014. − № 3. − С. 5−8.
 14. Павлюченко О. М. Вирішення освітніх проблем в учнів з обмеженими можливостями [Електронний ресурс] : [із синдромом   Дау­на] / О. М. Павлюченко // Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кро­ком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 19−23. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/ Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 15. Пішак В. П. Хвороба Дауна: новий підхід до старої проб­леми (21 березня − всесвітній день людини із синдромом Дауна) [Елект­рон­ний ресурс] / В. П. Пішак, О. І. Захарчук, М. І. Кривчанська // Інтегра­тив­на антропологія. − 2013. − № 1. − С. 25. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ia_2013_1_5
 16. Савицький А. М. До проблеми розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Лого­педія. − 2012. − № 2. − С. 77−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2012_2_20
 17. Савицький А. М. Індивідуалізоване навчання дітей з синд­ромом Дауна в рамках корекційно-педагогічної інноватики [Електрон­ний ресурс] / А. М. Савицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­ло­гія. − 2015. − Вип. 29. − С. 88−95. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2015_29_18
 18. Савицький А. М. Методичні підходи в організації індиві­дуа­лізованого навчання дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. − 2015. − Вип. 1. − С. 228−234. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nzbdpufn_2015_1_40
 19. Савицький А. М. Методологія індивідуалізації навчання ді­тей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. Савицький // Освіта для су­часності = Edukacja dla współczesnośсi : зб. наук. пр. : у 2 т. / МОН України, НАПН України ; НПУ ім. М. П. Драго­ма­нова ; Ком. пед. наук Пол. акад. наук ; Наук. т-во «Польща–Україна» ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи ; редкол.: В. Г. Кремень (голова) [та ін.]. − К., 2015. − Т. 2. − С. 200−206. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8261/1/2_ Tom_Forum. pdf
 20. Савицький А. М. Морфологічні основи індивідуалізаціі навчання дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Са­вицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 203−208. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_46
 21. Савицький А. М. Напрями формування та корекції мов­лен­ня у дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Са­вицький // Логопедія. − 2013. − № 3. − С. 75−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2013_3_16
 22. Савицький А. М. Нейропсихологічні та нейрофізіоло­гічні ас­пекти навчання дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. − 2014. − Вип. 3. − С. 248−254. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ nzbdpu_2014_3_43
 23. Савицький А. М. Oснови використання наочності у про­це­сі індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна [Елект­ронний ресурс] / А. М. Савицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2014. − Вип. 26. − С. 202−209. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_44
 24. Савицький А. М. Особливості використання засобів аль­тер­нативної комунікації в процесі розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 179−183. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_27_39
 25. Савицький А. М. Особливості просторового орієнту­ван­ня дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна [Елект­ронний ресурс] / А. М. Савицький // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільсь­кий, 2014. − Вип. 4. − С. 303−313. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_36
 26. Савицький А. М. Психолого-педагогічні аспекти органі­за­ції індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна в умо­вах інклю­зивної освіти [Електронний ресурс] / А. М. Са­вицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 203−209. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_ 2014_28_44
 27. Савицький А. М. Психомоторна готовність до шкільного навчання дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Са­вицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 209−212. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_64
 28. Савицький А. М. Психомоторна діагностика стану фун­кціо­нальної готовності дітей з синдромом Дауна до шкільного нав­чання [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 263−270. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_23(3)__34
 29. Савченко В. Чи є майбутнє в дітей із синдромом Дауна в Ук­раїні? / В. Савченко // Дзеркало тижня. − 2013. − 27 черв. (№ 24). − С. 13.
 30. Тарасенко Н. В. Сонячна дитина / Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 26.

(Фото взято з відкритих джерел)