Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з порушеннями мовлення


 1. Авер’янова Н. Особливості розвитку та навчальної діяль­ності дітей із порушеннями мовлення: рекомендації для вчителів з питань корекції мовлення дітей / Н. Авер’янова // Дефектолог. − 2013. − № 3. − С. 34−36.
 2. Арендарук А. О. Логопедичний супровід дітей з ТПМ в умо­вах інтегративного навчання, як психолого-педагогічна проб­лема [Електронний ресурс] / А. О. Арендарук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 3−6. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_3
 3. Арендарук А. О. Науково-теоретичне обґрунтування та зміст методики психолінгвістичного вивчення стану усного мовлення молодших школярів з ТПМ [Електронний ресурс] / А. О. Арен­дарук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 5−8. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7680
 4. Артеменко А. Соціальні аспекти порушення мовлення у ді­тей / А. Артеменко, Г. Негода, О. Скуратівська // Соц. педагог. − 2014. − № 2. − С. 9−16.
 5. Байбара Т. Діти з мовленнєвими порушеннями. Допомога батькам / Тетяна Байбара // Психолог. − 2013. − № 18. − С. 24−25.
 6. Бартєнєва Л. І. Психолінгвістична модель підручника «Чи­танка» для молодших школярів з ТПМ [Електронний ресурс] / Л. І. Бартєнєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 19−25. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_10_5
 7. Бєлова О. Б. Аналіз дослідження неусвідомленої агресії у молодших школярів з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 339−343. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_88
 8. Бєлова О. Б. Вивчення агресивних моделей поведінки у мо­лодших школярів з нормальним та порушеним мовленням [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 20−27. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_ 21(1) __5
 9. Бєлова О. Б. Навчально-превентивна робота щодо запобіган­ня агресії у молодших школярів з ПМР [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 27−31. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_27_8
 10. Бєлова О. Б. Особливості неусвідомленої агресії у мо­лод­ших школярів з нормальним та порушеним мовленням [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Логопедія. − 2013. − № 3. − С. 8−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2013_3_3
 11. Бєлова О. Б. Особливості прояву агресії у молодших шко­ля­рів з порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / О. Б. Бє­лова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 18−23. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_6
 12. Бєлова О. Б. Теоретичне обґрунтування психолого-педа­го­гіч­них умов запобігання агресії у молодших школярів з ПМР [Елек­трон­ний ресурс] / О. Б. Бєлова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 18−23. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_6
 13. Бєлова О. Б. Умови запобігання агресії у молодших шко­лярів з порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 6−13. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__3
 14. Бєлова О. Організація групової роботи щодо запобігання агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого роз­витку [Електронний ресурс] / О. Бєлова // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2016. − № 3. − С. 177−182. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_ 2016_3_38
 15. Бондар Л. Логозарядки та мовні розминки. Корекційна ро­бота з дітьми з тяжкими вадами мовлення / Л. Бондар, Л. Кос­ташенко // Дефектолог. − 2016. − № 7. − С. 4−23.
 16. Бондар Л. Плани-схеми логопедичних занять для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (початкова школа) / Л. Бондар, Л. Кос­ташенко // Дефектолог. − 2013. − № 7. − С. 25−26.
 17. Вакуленко Л. С. Воспитание и обучение детей с нару­ше­ниями речи. Психология детей с нарушениями речи : учеб.- метод. пособие / Л. С. Вакуленко. − К. : СВАРОГ, 2015. − 272 с. 
 18. Вінокурова О. В. Вплив мовленнєвих порушень на осо­бис­тість, поведінку та емоційно-вольову сферу дитини [Елект­ронний ре­сурс] / О. В. Вінокурова, С. М. Вінокурова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­­­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 37−41. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_ 019_2014_28_10
 19. Гаврилова Н. С. Класифікації порушень мовлення [Елект­ронний ресурс] / Н. С. Гаврилова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 327−349. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 19(1)__38
 20. Гаврилова Н. С. Особливості прояву різних видів агресії у молодших школярів з порушеннями мовлення та з нормальним пси­хічним розвитком [Електронний ресурс] / Н. С. Гаврилова, О. Б. Бє­лова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 44−53. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(1)__8
 21. Галущенко В. Впровадження засобів нейробіки у корек­цій­ній роботі з дітьми з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. Галущенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2016. − № 3. − С. 110−113. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2016_3_23
 22. Галущенко В. І. Розвиток емоційно-мімічних засобів спілкування у дітей з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. І. Галущенко // Логопедія. − 2015. − № 6. − С. 19−24. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_4
 23. Голуб Н. М. Використання наочності в логокорекційній роботі з молодшими школярами із ЗНМ та порушеннями писем­ного мовлення [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 32−39. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_7
 24. Голуб Н. М. Використання текстів-діалогів при корекції недоліків читання у молодших школярів з порушеннями психо-мовлен­нє­вого розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 185−196. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2013_23(2)__27
 25. Голуб Н. М. Особливості процесу читання у дітей з тяж­кими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Н. М. Го­луб // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 69−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_24_18
 26. Голуб Н. М. Особливості сукцесивного та симультанного ана­­­лізу і синтезу в молодших школярів з порушеннями психо-мов­леннєвого розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2013. − Вип. 23. − С. 47−52. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_17
 27. Голуб Н. М. Особливості формування контрольно-оці­ню­валь­­ного компонента писемно-мовленнєвої діяльності в молод­ших шко­лярів з порушеннями психомовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Засоби навч. та наук.-дослід. робо­ти : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. − 2013. − Вип. 40. − С. 33−43. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkhnpu_zntndr_2013_40_6
 28. Голуб Н. М. Особливості формування мотиваційно-цільо­вого компоненту писемно-мовленнєвої діяльності молодших школярів з по­ру­шенням психомовленнєвого розвитку [Електрон­ний ресурс] / Н. М. Го­луб // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / МОН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. − Харків, 2013. − Вип. 34. − С. 34−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ ttmniv_2013_34_6
 29. Голуб Н. М. Системний підхід у вивченні психофізіолог­гічних механізмів писемно-мовленнєвої діяльності за умов нормаль­ного і по­рушеного мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 40−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__7
 30. Голуб Н. Психологічний тренінг як засіб корекції мовлення у дітей з мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / Н. Голуб // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту. − 2014. − Ч. 3. − С. 96−102. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_ 2014_3_14
 31. Голуб Н. Системно-комплексний і діяльнісний підходи у діаг­ностиці та корекції порушень писемного мовлення у молод­ших школярів із ЗНМ / Н. Голуб // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 4. − С. 69−75.
 32. Горобець С. Загальна недорозвиненість мовлення / С. Го­робець // Поч. освіта. − 2012. − № 9. − С. 7−8.
 33. Горобець С. Загальний недорозвиток мовлення / С. Го­робець // Дефектолог. − 2012. − № 6. − С. 38−42.
 34. Грибань Г. В. Актуальність дослідження проблеми форму­вання знань про дієслово в учнів 2−4 класів з тяжкими порушеннями мов­лення [Електронний ресурс] / Г. В. Грибань // Освіта осіб з особ­ли­вими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 54−63. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2012_3(2)__9
 35. Грибань Г. В. До питання визначення стану сформованос­ті знань про дієслово в учнів 2−4 класів з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Г. В. Грибань // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 75−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(2)__11:
 36. Грибань Г. В. Психолінгводидактичне підґрунтя опанування знань про дієслово молодшими школярами із ТПМ [Електронний ресурс] / Г. В. Грибань // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. пе­дагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 45−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_9
 37. Гриненко О. М. Використання прийому поморфемного пись­ма та читання у процесі вивчення молодшими школярами з ТПМ розділу «Будова слова» [Електронний ресурс] / О. М. Гриненко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 196−203. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(2)__28
 38. Гриненко О. М. Значення роботи над семантикою слів у про­цесі вивчення молодшими школярами з тяжкими порушеннями мов­лення розділу «Будова слова» [Електронний ресурс] / О. М. Гриненко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 52−57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_13
 39. Гриненко О. М. Методичні умови, що забезпечують ефек­тивність засвоєння молодшими школярами з тяжкими порушен­нями мовлення граматичних понять [Електронний ресурс] / О. М. Гри­ненко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільський, 2014. − Вип. 4. − С. 72−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_10
 40. Гриненко О. М. Розвиток фонематичного аналізу в кон­тексті вивчення розділу «Склад слова» молодшими школярами з ТПМ [Електронний ресурс] / О. М. Гриненко // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 3, ч. 2. − С. 63−71. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2012_3(2)__10
 41. Губарь О. Г. Вплив мовленнєвих вад на формування акцентуацій характеру в підлітків [Електронний ресурс] / О. Г. Губарь // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 62−67. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_16
 42. Данілавічютє Е. Програмне забезпечення процесу опанування англійської мови учнями 1–4 та 5 класів із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Е. Данілавічютє // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 3. − С. 30−40. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_3_6
 43. Діслексія як освітня та історико-культурна проблема // Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / за ред. Г. О. Балла ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [Г. О. Балл та ін.]. − К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. − С. 67−73.
 44. Іванюк Н. Корекційна робота вчителя-логопеда з дітьми, що мають порушення усного і писемного мовлення / Н. Іванюк // Дефектологія. − 2013. − № 7. − С. 4−9. − Бібліогр. в кінці ст.
 45. Ільяна В. Вивчення стану сформованості фонематичних процесів у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку в кон­тексті попередження дислексій / Валентина Ільяна // Особлива дитина: нав­чання і виховання. − 2014. − № 4. − С. 31−38.
 46. Ільяна В. М. Визначення механізмів дислексій в учнів з тяж­кими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. М. Ілья­на // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. − 2013. − Вип. 4 (1). − С. 33−42. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2013_4(1)__7
 47. Ільяна В. М. Особливості організації корекційно-розви­валь­ної роботи вчителя-логопеда з попередження та подолання дислексії у дітей молодшого шкільного віку з ТПМ [Електронний ресурс] / В. М. Ілья­­на // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 88−93. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_10_16
 48. Ільяна В. М. Технології визначення особливостей рецептивної діяльності в контексті попередження дислексій у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку / В. М. Ільяна // Дефектологія. − 2012. − № 3. − С. 6−10. − Бібліогр. в кінці ст.
 49. Ільяна В. Особливості організації корекційної роботи вчителя-логопеда з розвитку фонематичних процесів у дітей молодшого  шкіль­ного віку з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. Ільяна // Особлива дитина: навчання і ви­хо­вання. − 2015. − № 2. − С. 45−52. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2015_2_8
 50. Ільяна В. Специфіка організації занять із корекції порушень писемного мовлення у молодших школярів із ФФНМ / В. Ільяна, Ю. Шепель // Дефектологія. − 2013. − № 4. − С. 58−62. − Бібліогр. в кінці ст.
 51. Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури дітей з розумовою відсталістю із затримкою психічного і мовного роз­вит­ку : навч. посіб. для ВНЗ / Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. нац. ун-т» МОН України ; [відп. за вип. Н. Г. Байкіна ; ред. Є. В. Тка­ченко]. − Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. − 342 с. − (іл.). − Бібліогр.: с. 339−341 (20 назв).
 52. Карпенко Н. Мовленнєві вади: шляхи їх подолання на уроках зарубіжної літератури / Надія Карпенко // Дефектолог. − 2016. − № 5. − С. 22−25.
 53. Керик О. Логопедичний тренінг як засіб розвитку комунікативної діяльності дітей з мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / О. Керик // Молодь і ринок. − 2016. − № 5. − С. 82−86. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_5_18
 54. Кисличенко В. А. Комплексна програма забезпечення логопедичного супроводу сімей, які виховують дитину з пору­шен­нями мовлення [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­гогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 366−372. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_19(1)__41
 55. Кисличенко В. А. Логопедичний супровід сім’ї як систем­на логопедична допомога родині, в якій виховується дитина з по­ру­шеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Логопедія. − 2015. − № 6. − С. 24−30. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2015_6_5
 56. Кисличенко В. Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які виховують дитину з порушенням мовлення [Електронний ресурс] / В. Кисличенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Су­хомлинського. Серія: Пед. науки. − 2016. − № 3. − С. 127−131. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2016_3_26
 57. Коваленко А. Елементи су-джок терапії у лікуванні та про­фі­лак­тиці заїкання / Анна Коваленко // Дефектолог. − 2016. − № 7. − С. 24−28.
 58. Ковригина Л. В. К вопросу о психолого-педагогическом сопро­­вождении учащихся первых классов с нарушениями речи в об­щеобразовательной школе [Електронний ресурс] / Л. В. Ков­ригина, О. Г. Гри­букова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 328−331. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_99
 59. Колишкін О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими порушеннями / О. В. Колишкін // Вступ до спеціаль­нос­ті «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Ко­лишкін. – Су­ми : Унів. кн., 2016. − С. 175−187.
 60. Комини Ю. А. Робота вчителя-логопеда в інклюзивних класах [Електронний ресурс] / Ю. А. Комини // Особливі діти в умо­вах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. рай­держ­адмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 10−12. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/ 08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 61. Кононова О. Використання пальчикової гімнастики при по­до­ланні вад мовлення учнів-логопатів / Олена Кононова // Де­фектолог. − 2015. − № 11. − С. 31−38.
 62. Кравченко А. І. Випереджаюче навчання як засіб під­готовки до школи дітей із порушеннями мовлення [Елект­ронний ресурс] / А. І. Крав­ченко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. тех­нології. − 2014. − № 8. − С. 134−142. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2014_8_18
 63. Кулик В. Інклюзивне навчання. Робота учителя-лого­педа / Володимир Кулик // Психолог. − 2014. − № 3/4. − С. 103−105.
 64. Ласточкіна О. Діагностика зв’язного мовлення у дітей із тяж­кими порушеннями мовлення засобами пізнавальних завдань / О. Лас­точкіна // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 1. − С. 38−46. − Бібліогр.: 7 назв.
 65. Лепетченко М. В. Формування здатності до творчого само­вираження як засобу об’єктивації особистості у дітей із по­рушеннями мов­лення / М. В. Лепетченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­холо­гія. − 2015. − Вип. 29. − С. 54−60. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_29_12
 66. Лісова Л. Д. Корекція навчальної діяльності молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв’я­зування арифметичних задач [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Лісова Людмила Іванівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. − К., 2014. − 21 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/ bitstream/123456789/6133/1/Lysova.pdf
 67. Лісова Л. Особливості підготовки молодших школярів з тяж­кими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач [Електронний ресурс] / Л. Лісова // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2016. − № 3. − С. 192−196. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Znpkhist_2016_3_41
 68. Максименко К. Логопедичні заняття для учнів із фонетичним порушенням мовлення. 2-й кл. / Катерина Максименко // Дефектолог. − 2016. − № 7. − С. 31−38.
 69. Мартиненко І. В. Особливості міжособистісної комуніка­ції у дітей із нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком [Електронний ресурс] / Ірина Володимірівна Мартиненко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­ло­гія. − 2013. − Вип. 24. − С. 320−324. − Режим доступу: http://enpuir.npu. edu.ua/handle/123456789/7592
 70. Мартиненко І. В. Психолого-педагогічні підходи до діагностики комунікативної діяльності дітей з системними порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Мар­ти­ненко // Логопедія. − 2015. − № 5. − С. 38−45. − Режим доступу: http://enpuir.npu. edu.ua/handle/123456789/10852
 71. Мартиненко І. В. Роль емоцій у спілкуванні дітей в умо­вах мов­леннєвого дизонтогенезу [Електронний ресурс] / І. В. Мар­ти­ненко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 312−317. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/7667
 72. Мартиненко І. В. Труднощі у спілкуванні дітей із сис­тем­ними порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Ірина Воло­димирівна Мартиненко // Логопедія. − 2015. − № 6. − С. 43−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_8
 73. Мартиненко І. Типологія комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення первинного генезу / І. Мартиненко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 3 − С. 44−52. − Бібліогр.: 13 назв.
 74. Мартинчук О. В. Компетентнісний підхід як концеп­туальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мартинчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 138−143. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/7701
 75. Мартинчук О. В. Сутність поняття та зміст професійної ком­петентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяж­кими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / О. В. Мар­тинчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 130−136. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7627
 76. Марченко І. С. Діагностика комунікативних здібностей дітей із ТПМ [Електронний ресурс] / І. С. Марченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 174−178. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2012_21_47
 77. Матющенко І. М. До проблеми соціалізації дітей з тяж­кими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / І. М. Ма­тю­щенко // Логопедія. − 2012. − № 2. − С. 53−56. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2012_2_15
 78. Махукова Т. В. До вивчення проблеми впливу когнітивних механізмів на формування лексичного компоненту мовленнєвої сис­теми дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Т. В. Махукова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 144−149. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_26_32
 79. Махукова Т. В. До проблеми особливостей лексико−гра­мати­ч­ного структурування мовленнєвих висловлювань у дітей із ЗНМ ІІ рівня [Електронний ресурс] / Т. В. Махукова, В. М. Крохмаль // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 158−165. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_24_36
 80. Махукова Т. В. Психолінгвістичний підхід до формування мовленнєвої системи у дітей молодшого шкільного віку із ТПМ [Елект­ронний ресурс] / Т. В. Махукова // Імідж сучасного педагога. − 2014. − № 7. − С. 59−61. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ isp_2014_7_19
 81. Медведєва М. А. Нові прийоми формування фонетично грамотного письма в учнів з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / М. А. Медведєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 238−248. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__29
 82. Медведєва М. А. Теоретичні засади проблеми навчання пись­му учнів 2−4 класів з тяжкими порушеннями мовлення [Елект­ронний ре­сурс] / М. А. Медведєва // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Іва­на Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 298−305. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 23(2)__41
 83. Медведєва М. Особливості засвоєння фонетичного прин­ци­пу письма учнями 2−4 класів із тяжкими порушеннями мов­лення / Майя Медведєва // Особлива дитина: навчання і вихо­вання. − 2014. − № 1. − С. 60−67.
 84. Мельник А. П. Особливості прояву тривожності та самооцінки у дітей з мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / А. П. Мель­ник // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 535−540. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2012_ 17_8_66
 85. Мельніченко Т. В. До питання визначення стану сформо­ваності фонологічних знань в учнів 5−6 класів з ТПМ [Електронний ресурс] / Т. В. Мельніченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 155−162. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2012_3(2)__20
 86. Мельніченко Т. Технологія визначення механізмів фоно­логічних помилок в учнів 5−6 класів із тяжкими мовленнєвими розладами / Тетяна Мельніченко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 3 − С. 71−78. − Бібліогр.: 7 назв.
 87. Мілінчук В. І. Експресивна дислалія як мовленнєве по­ру­шення у дітей [Електронний ресурс] / В. І. Мілінчук // Пси­хо­лінг­вістика. Психолингвистика. PsycholiNguistics : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Ско­вороди». − Переяслав-Хмельницький, 2015. − Вип. 18 (1). − С. 70−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2015_1 8(1)__8
 88. Мішина А. С. Організація роботи інклюзивних класів для дітей з мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / А. С. Мі­шина // Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 7−10. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg. edu.ua/wp-content/uploads/ 2015/08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 89. Олефір О. І. Значення уроків читання у формуванні та корекції лексичної складової мовленнєвої діяльності в учнів 2−3 класів із ТПМ [Електронний ресурс] / О. І. Олефір // Зб. наук. пр. Кам’янець-По­діл. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 392−398. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(1)__44
 90. Олефір О. І. Корекція лексичної складової мовлення у мо­лодших школярів із тяжкими мовленнєвими вадами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Олефір Ольга Іванівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2015. − 19 с. − Режим доступу: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8697/1/ Olefir.pdf
 91. Опанасець Н. А. Розвиток фонематичних процесів у ді­тей з мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / Н. А. Опа­насець // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 3. − С. 120−125. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_3_23
 92. Панченко Т. Л. Особливості соціально-психологічної адап­тації дітей з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Тетяна Леонідівна Панченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 149−152. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_27_32
 93. Пилипенко О. М. До проблеми дослідження емоційного ін­те­­­лекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку [Елект­ронний ресурс] / О. М. Пилипенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­­­­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2015. − Вип. 29. − С. 234−239. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2015_29_41
 94. Пімєнова К. О. Інклюзія як форма навчання і виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / К. О. Пі­мєнова // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільський. − 2014. − Вип. 4. − С. 278−288. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apko_2014_4_33
 95. Пімєнова К. О. Лінгвістичні аспекти формування знань про синтаксис в учнів початкових класів з ТПМ [Електронний ресурс] / К. О. Пімєнова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 202−205. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_54
 96. Пімєнова К. О. Психолого-медико-педагогічний супровід дітей з ТПМ при інклюзивній формі навчання [Електронний ресурс] / К. О. Пімєнова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 175−179. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_39
 97. Подгорна В. В. Використання засобів фізичного виховання в навчально-корекційному процесі у школярів із пору­шен­нями мовлення [Електронний ресурс] / В. В. Подгорна // Наука і ос­віта. − 2016. − № 4. − С. 183−188. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/NiO_2016_4_35
 98. Подгорна В. В. Особливості організації психомоторного акту у молодших школярів із важкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. В. Подгорна // Наука і освіта. − 2015. − № 3. − С. 88−92. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_ 2015_3_17
 99. Подгорна В. В. Стан зовнішнього і фонаційного дихання у мо­­лодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. В. Подгорна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 5 (1). − С. 206−209. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_015_2015_5(1)__67
 100. Подгорна В. В. Сучасний стан і зміст корекційної роботи з мо­лодшими школярами, які мають тяжкі порушення мовлення [Електрон­ний ресурс] / В. В. Подгорна // Наука і освіта. − 2015. − № 5. − С. 91−96. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ NiO_2015_5_17
 101. Потапенко О. М. Сучасні підходи до вивчення особистос­ті дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Потапенко, І. С. Опанасюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2012. − Вип. 21. − С. 225−227. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_59
 102. Пригода З. Аналіз помилок писемного мовлення в учнів 5−6 класів із тяжкими порушеннями мовлення / Зоряна Пригода // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 1. − С. 68−71.
 103. Пригода З. Корекція дизорфографічних помилок в учнів із тяжкими порушеннями мовлення (5−6 класи) / Зоряна Пригода // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 1. − С. 62−73.
 104. Пригода З. С. Методика діагностики порушень писемного   мов­лення у школярів 5−6 класів із ТПМ [Електронний ресурс] / З. С. Пригода // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­бу­дови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 118−122. − Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/ooop_2012_ 3(1)__25
 105. Пригода З. С. Напрями та етапи методики корекції дизорфографії в учнів 5-6 класів з ТПМ [Електронний ресурс] / З. С. Пригода // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 36−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_6
 106. Пригода З. С. Основні групи орфографічних помилок у пись­мових роботах учнів з тяжкими порушеннями мовлення 5−6 класів [Елект­ронний ресурс] / З. С. Пригода // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 292−298. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__35
 107. Пригода З. С. Формування орфографічного письма у шко­лярів із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / З. С. При­года // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 108−114. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_8_15
 108. Проценко В. Б. Корекція психоемоційного напруження в ді­тей з вадами мовлення засобами образотворчої діяльності / В. Б. Про­ценко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 6. − С. 13−15.
 109. Пустовіт Л. І. Сучасні оздоровчі технології та їх використання в роботі з молодшими школярами із загальним недорозвитком мовлення / Л. І. Пустовіт // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 6. − С. 16−21.
 110. Рібцун Ю. В. Види логопедичного масажу в роботі з діть­ми із порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Ю. В. Рібцун // Пед. освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / МОН України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2013. − Вип. 14. − С. 368−372. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_ 2013_14_73
 111. Рібцун Ю. В. До питання створення навчальної програми «Історія стародавнього світу» для роботи зі школярами із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Ю. В. Рібцун // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 160−165. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_10_28
 112. Рібцун Ю. В. Про фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення у дітей: попередження та подолання / Ю. В. Рібцун // Дефектологія. − 2012. − № 2. − С. 6−10.
 113. Романенко О. В. Застосування соціально-психологічного тренінгу в системі психологічної допомоги дітям з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / О. В. Романенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 174−179. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_27_38
 114. Ружицька Л. І. Особливості розв’язування арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Л. І. Ружицька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 414−422. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(1)__47
 115. Ружицька Л. І. Особливості формування навичок і вмінь розв’я­зувати арифметичні задачі молодшими школярами з тяж­кими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Л. І. Ружицька // Логопедія. − 2013. − № 3. − С. 67−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2013_3_15
 116. Ружицька Л. І. Характеристика типів арифметичних задач, що вивчають молодші школярі з тяжкими порушеннями мовлення  [Елект­ронний ресурс] / Л. І. Ружицька, Н. С. Гаврилова // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­гогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 143−157. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_21(1)__22
 117. Ружицька Л. І. Характеристика типів труднощів при читанні арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Л. І. Ружицька // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільський, 2012. − Вип. 3. − С. 189−197. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_25
 118. Савінова Н. В. Методологія дослідження мовленнєвого розвит­ку дітей з тяжкими порушеннями мовлення у контексті теорії дитячого колективу А. С. Макаренка [Електронний ресурс] / Н. В. Са­вінова // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2013. − № 7 (2). − С. 162−173. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vlup_ 2013_7(2)__26
 119. Савінова Н. В. Особливості формування навичок словотворення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Н. В. Савінова // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / МОН України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2013. − Вип. 13. − С. 197−203. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znppo_2013_13_40
 120. Савінова Н. В. Шляхи підвищення ефективності застосування наочних, практичних та словесних методів у логопедичній роботі з дітьми із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Н. В. Савінова // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2012. − № 22 (3). − С. 120−132. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vlup_2012_22(3)__20
 121. Салійчук О. Учитель-логопед в інклюзивному класі. Корекційно-розвивальна робота / Ольга Салійчук // Психолог. − 2014. − № 1. − С. 38−42.
 122. Случинська І. М. Використання кольору у корекції мовленнєвих вад [Електронний ресурс] / І. М. Случинська, О. В. Драгун // Пед. вісн. − 2016. − № 1. − С. 21−23. − Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/public/pg_magazine/pdf/pv_1_2016.pdf
 123. Тарасенко Н. В. Казкотерапія як засіб роботи з дітьми, які мають вади мовлення / Н. В. Тарасенко, І. С. Москаленко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 1. − С. 16−18.
 124. Тарасова В. В. Логопедична ритміка в загальній системі лікувально-корекційного впливу в разі ринолалії / В. В. Тарасова, А. В. Шкіль // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 5. − С. 5−7.
 125. Тищенко В. В. Дослідження сенсорної алалії у психо­ло­го-педагогічному дискурсі [Електронний ресурс] / В. В. Тищенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 229−233. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_49
 126. Тищенко В. Формування знань про словотвір в учнів з тяжкими порушеннями мовлення: лінгвістичний аналіз проблеми [Електронний ресурс] / В. Тищенко, А. Мисюня // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-По­дільський, 2014. − Вип. 4. − С. 367−376. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_43
 127. Ткач О. М. Аналіз результатів дослідження рівня сформованості складових семантичних полів слів у дітей середнього шкільного віку з ТПМ [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 210−215. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_27_46
 128. Ткач О. М. Залучення батьків до надання корекційної допо­мо­ги дітям з ТПМ в умовах класів інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 430−437. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(1)__49
 129. Ткач О. М. Методика вивчення семантичних полів слів у дітей з ТПМ середнього шкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 376−386. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_ 2014_4_44
 130. Трофименко Л. І. Особистісно-орієнтоване навчання дітей з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Л. І. Трофименко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 82−89. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_11
 131. Трофименко Л. І. Теоретичні передумови формування морфологічних знань у школярів із тяжкими порушеннями мовлення [Елект­ронний ресурс] / Л. І. Трофименко // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. пе­да­гогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 160−165. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_8_22
 132. Трофименко Л. Формування морфологічних знань у мо­лод­ших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми «Будова слова» / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 3. − С. 40−48.
 133. Федорович Л. О. Постановка звуків у вимові дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : навч.-метод. посіб. для учителів-логопедів / Людмила Федорович. − Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Запоріж­жя : ЛІПС, 2016. − 124 с. : іл.
 134. Чемоданова Н. В. Особенности слогового анализа и синтеза у младших школьников с тяжёлыми нарушениями речи [Електронний ресурс] / Н. В. Чемоданова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 267−272. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_ 24_59
 135. Чередніченко Н. В. Діагностика лінгвістичних здібностей у молодших школярів із порушенням мовлення при опануванні ними фонетико-графічних умінь та навичок [Електронний ресурс] / Н. В. Чередніченко, О. С. Пелешенко // Логопедія. − 2013. − № 4. − С. 75−85. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10848/1/ Cherednichenko_Peleshenko.pdf
 136. Чередніченко Н. В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) :  навч.-метод. посіб. (курс лекцій) / Н. В. Чередніченко ; М-во освіти і нау­ки, молоді та спорту України. − К. : Слово, 2012. − 208 с. 
 137. Чередніченко Н. В. Психолінгвістичний підхід до вив­чен­ня причин та механізмів виникнення дизорфографії у молод­ших школярів із вадами мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Н. В. Чередніченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгома­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 220−225. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_27_48
 138. Чередніченко Н. В. Теоретико-методичні засади формування лексичної сторони мовлення молодших школярів із ТПМ на уроках української мови [Електронний ресурс] / Н. В. Чередніченко, О. М. Карпенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 438−447. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(1)__50
 139. Черченко Т. М. Організація та надання логопедичної допомоги учням із загальним недорозвиненням мови в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Черченко Т. М., Стремоухова В. М. // Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 12−14. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/ wp-content/uploads/ 2015/08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 140. Чорна І. Формування просторової уяви у дітей із порушенням мовленнєвої та рухової діяльності / І. Чорна // Дефектолог. − 2014. − № 4. − С. 8−10.
 141. Чуищева И. А. Здоровьесберегающие технологии в ра­бо­те ло­го­педа с детьми с ограниченными возможностями / И. А. Чуищева // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 1. − С. 8−13.
 142. Шеремет М. К. Мовленнєва тривожність дітей із тяжкими порушеннями мовлення: проблема теорії і практики корекційної освіти [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, Н. В. Базима, О. В. Мороз // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2015. − Вип. 29. − С. 151−159. − Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/10745/
 143. Шеремет М. К. Нейропсихологічні засади формування мовлення у дітей із ТПМ [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, Ю. В. Ко­ломієць // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / М-во ос­віти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 384−393. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apko_2012_3_48
 144. Шеремет М. К. Психомовленнєвий розвиток дітей із мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, Ю. В. Коломієць, В. В. Апухтіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 270−274. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_26_58
 145. Щурук М. Використання ІКТ. Корекційна робота з діть­ми-логопатами / М. Щурук, Р. Майструк // Дефектолог. − 2015. − № 1. − С. 24−32.
 146. Яловик М. Використання мовних ігор і дидактичних матеріалів для роботи над виправленням недоліків мови / М. Яловик // Дефектолог. − 2015. − № 1. − С. 35−37.

(Фото взято з відкритих джерел)