Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату


 1. Агафонов Д. В. Корекція фізичного та психоемоційного стану дітей із церебральним паралічем методом розвивальних ігор / Д. В. Ага­фонов // Вісн. молод. науковців. − 2012. − № 1. − С. 4−6. − Бібліогр.: 7 назв.
 2. Альошина А. І. До проблеми дитячого церебрального паралічу [Електронний ресурс] / А. І. Альошина // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. − 2014. − № 3. − С. 76–79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_3_18
 3. Аркадьєва О. О. До питання вивчення стану сформо­ва­ності навички читання у молодших школярів із ДЦП [Електронний ресурс] / О. О. Аркадьєва // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 8−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__3
 4. Аркадьєва О. О. Обґрунтування методики вивчення навич­ки читання у молодших школярів із ДЦП [Електронний ресурс] / О. О. Аркадьєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4 (2). − С. 14−21. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__4
 5. Аркадьєва О. Проблема опанування навичок читання молодшими школярами із дитячим церебральним паралічем (ДЦП) у світлі сучасних досліджень [Електронний ресурс] / О. Аркадьєва // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 2. − С. 67−71. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_2_11
 6. Бажмін В. Б. Впровадження системи допрофесійної підго­товки у реабілітаційний процес підлітків з ПФОРА в центрах соціальної реабілітації [Електронний ресурс] / В. Б. Бажмін // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 9−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_28_4
 7. Баришок Т. В. Організаційно-методичні основи фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем у різних умо­вах : монографія / Т. В. Баришок, К. В. Бандуріна, О. І. Гура ; Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя : КПУ, 2012. − 132 с. − Бібліогр. у кінці тем.
 8. Богдановська Н. Стимуляція формування оптимального рухового стереотипу в реабілітації дітей з церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Н. Богдановська, І. Кальонова // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2014. − № 3. − С. 148−150. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/svp_2014_3_33
 9. Бондаренко О. О. Актуальність дослідження проблеми опану­вання навичок читання молодшими школярами з ДЦП [Елект­ронний ресурс] / О. О. Бондаренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 3, ч. 2. − С. 38−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(2)__7
 10. Бурніс А. М. Використання техніки квілінг як одного з методів арт-терапії в реабілітації дітей, хворих на ДЦП / А. М. Бур­ніс // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 5. − С. 30−31.
 11. Віндюк П. А. Методика використання циклічних та дихаль­них вправ у фізичній реабілітації підлітків з церебральним паралічем / П. А. Він­дюк // Педагогіка формування твор. особистості у вищ. і за­гально­освіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І.]. − Запоріжжя, 2016. − Вип. 51. − С. 103−110.
 12. Віндюк П. А. Особливості інклюзивного навчання дітей із церебральним паралічем у загальноосвітній школі. / П. А. Віднюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загально­освітній школі : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущен­ко Т. І.]. – За­поріжжя, 2016. − Вип. 48 (101). − С. 270−277.
 13. Віндюк П. А. Особливості фізичної реабілітації підлітків, хворих на церебральний параліч [Електронний ресурс] / П. А. Віндюк // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2013. − Вип. 112 (3). − С. 115−118. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VchdpuPN_2013_112(3)__27
 14. Віндюк П. А. Формування мотивації у підлітків з цереб­раль­ним паралічем у процесі фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / П. А. Віндюк // Наука і освіта. − 2014. − № 4. − С. 39−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_4_9
 15. Вознюк Л. М. Проблематика стосунків між фахівцями та батьками дітей з ДЦП [Електронний ресурс] / Л. М. Вознюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 41−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_28_11
 16. Гаврилюк І. В. Диференційований підхід у логопедичній роботі з дітьми з дитячим церебральним паралічем [Електронний ресурс] / І. В. Гаврилюк // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 4. − С. 67−73. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_4_13
 17. Глоба О. П. Програма соціалізації осіб з порушеннями опор­но-рухового апарату [Електронний ресурс] / О. П. Глоба, Ю. М. По­лу­ля­щенко, В. Н. Білоус // Освіта та пед. наука. − 2014. − № 1. − С.  44−50. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2014_1_7
 18. Глоба О. Теорія і практика соціалізації осіб із по­ру­шен­нями опорно-рухового апарату / Олександр Глоба // Дефек­тологія. − 2013. − № 4. − С. 53−57. − Бібліогр. в кінці ст.
 19. Гуляєва В. О. Корекційний супровід дитини з особливими ос­віт­німи потребами з використанням засобів нетрадиційної педагогіки [ДЦП] / В. О. Гуляєва // Поч. навчання та виховання. − 2015. − № 1/2. − С. 41−46.
 20. Данильчук В. М. Особливості батьківства дітей із ДЦП та його психологічний супровід [Електронний ресурс] / В. М. Да­ниль­чук // Теорія і практика сучасної психології. − 2016. − № 1. − С. 44−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2016_1_11
 21. Данілавічютє Е. Нейродинамічна основа моделювання мовлення та дрібної моторики в контекст комплексної технології надання допомоги при ДЦП / Е. Данілавічютє // Особлива дитина: навчання і ви­ховання. − 2015. − № 4. − С. 8−16.
 22. Дітковська Л. А. Використання інформаційно-кому­ні­ка­цій­них технологій у процесі навчання підлітків із дитячим цереб­ральним паралічем [Електронний ресурс] / Л. А. Дітковська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психолог­гія. − 2013. − Вип. 23. − С. 66−69. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_22
 23. Дітковська Л. А. Критерії, показники і рівні готовності під­літків із дитячим церебральним паралічем до використання інфор­мА­ційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / Л. А. Діт­ковська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 289−295. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(2)__43
 24. ДЦП: полтора столетия поиска истины [Электронный ресурс] // Современная педиатрия. − 2013. − № 6. − С. 179−184. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2013_6_39
 25. Ефименко Н. Н. Теория функциональных систем П. К. Ано­хина и ее приложение к модели коррекционного физи­чес­кого воспитания детей, имеющих различные двигательные нару­шения [Электронный ресурс] / Н. Н. Ефименко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 88−93. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_25
 26. Єфименко М. М. Основи корекційно спрямованого фі­зич­но­го виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апа­рату [Елект­рон­ний ресурс] : автореф. дис. … д-р пед. наук: 13.00.03 / Єфи­менко Микола Миколайович ; МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. − К., 2014. – 43 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/ 6134/1/Iefimenko.pdf
 27. Золотарьова Т. В. Динаміка рівнів утворення дисипа­тив­них функціональних структур у молодших школярів з ДЦП [Елект­ронний ресурс] / Т. В. Золотарьова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 206−217. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(2)__27
 28. Золотарьова Т. Пізнавально-творча самореалізація мо­лод­ших школярів із ДЦП і стан сформованості їх емоцій, волі, інтересів, потреб, цілей, мотивів і мотивації [Електронний ресурс] / Т. Золотарьова // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2016. − № 8. − С. 241−263. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pednauk_2016_8_26
 29. Калугер О. М. Використання діагональної гімнастики в комп­лексі фізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП [Елект­ронний ресурс] / О. М. Калугер, Т. Д. Тарасенко // Актуальні проб­леми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; Ін-т вищ. освіти АПН України, Ін-т спец. пед. АПН України. − К., 2013. − № 10. − С. 336−346. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apnvlop_2013_10_32
 30. Кисличенко В. А. Логопедагогічний супровід сім’ї дити­ни з руховою патологією [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 93−97. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_23
 31. Колишкін О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухового апарату / О. В. Колишкін // Вступ до спе­­ціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Ко­лиш­кін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 138−158.
 32. Кукса Н. В. Організаційно-методичне забезпечення за­нять з формування графомоторних навичок у дітей з цере­браль­ним паралічем [Електронний ресурс] / Н. В. Кукса // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 217−225. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_22(2)__28
 33. Кукса Н. В. Педагогічні умови оптимізації корек­цій­ної ро­бо­ти з розвитку рухових функцій у дітей із церебральним пара­лічем [Елект­ронний ресурс] / Н. В. Кукса // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2013. − Вип. 23. − С. 140−144. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_43
 34. Кукса Н. В. Працетерапія як засіб відновлення функцій рук у дітей із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Н. В. Кукса // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 148−158. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__19
 35. Малик С. Л. Особливості розумової працездатності мо­лод­ших школярів з хворобами нервової системи [Електронний ре­сурс] : [ДЦП] / С. Л. Малик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 12, Психологічні науки. − 2013. − Вип. 41. − С. 138−142. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_ 2013_41_22
 36. Малікова А. М. Комплексна реабілітація дітей з на­слід­ками дитячого церебрального паралічу (ДЦП) та їхня інтеграція в сучасне сус­пільство [Електронний ресурс] / А. М. Малікова, Н. Г. Байкіна // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2015. − № 1. − С. 48−58. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2015_1_10
 37. Марченко І. С. Організація проведення педагогічних за­ходів із розвитку комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП [Електронний ресурс] / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва // Логопедія. − 2012. − № 2. − С. 48−53. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ logoped_2012_2_14
 38. Марченко О. Рухові порушення при дитячому цере­браль­ному паралічі [Електронний ресурс] / О. Марченко, Ю. Кри­вошлик // Тео­рія і методика фіз. виховання і спорту. − 2013. − № 3. − С. 72−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_ 2013_3_17
 39. Марченко О. Соціально-економічна проблема дитячого церебрального паралічу [Електронний ресурс] / О. Марченко, Ю. Кри­вош­лик // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2013. − № 3. − С. 113−115. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_3_26
 40. Мельніченко Ю. В. Теоретичні основи корекційного го­ри­зонтального пластичного балету (пластик-шоу) як форми арт-терапії для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату [Елект­ронний ресурс] / Ю. В. Мельніченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­логія. − 2014. − Вип. 28. − С. 136−141. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_28_31
 41. Мицкан Б. Огляд методів фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Б. Мицкан, Т. Миц­кан, З. Ос­тапяк // Нова пед. думка. − 2013. − № 4. − С. 161−164. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_4_51
 42. Нагорна О. Діти з особливими освітніми потребами: ди­тячий церебральний параліч / Ольга Нагорна // Поч. освіта. − 2012. − № 45. − С. 6−10.
 43. Назар О. В. Оцінка якості життя у дітей з церебральним паралічем [Електронний ресурс] / О. В. Назар // Укр. вісн. психо­невро­ло­гії. − 2012. − Т. 20, вип. 3. − С. 126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uvp_2012_20_3_141
 44. Осадча В. Формування тонких диференційованих рухів пальців рук з у дітей із порушеннями опорно-рухового апарату / В. Осадча // Дефектолог. − 2013. − № 9. − С. 20−35.
 45. Пасічник О. В. Мультимедійні інформаційні ресурси сис­тем дистанційного навчання осіб з вадами рухово-опорного апарату : напра­­цювання та досвід Нац. ун-ту «Львів. політехніка» / О. В. Пасіч­ник ; МОН України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів ; К. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. − 36 с.
 46. Пономарьова Е. Е. Комплексна методика психофізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, з функціональною музичною те­ра­пією у всіх компонентах лікування [Електронний ресурс] / Е. Е. По­номарьова, Ю. А. Попадюха // Міжнар. наук. журнал. − 2016. − № 9. − С. 81−84. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ mnj_2016_9_20
 47. Пономарьова Е. Е. Комплексна методика психофізичної реабілітації для хворих на ДЦП [Електронний ресурс] / Е. Е. По­номарьова, С. Н. Худолій // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 3 (1). − С. 295−298. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2015_3(1)__92
 48. Пономарьова Е. Методика психофізичної реабілітації для хворих на ДЦП із компонентою музикотерапії [Електронний ресурс] / Е. Пономарьова, Ю. Попадюха // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2014. − Вип. 16. − С. 156−161. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mnv_2014_16_35
 49. Пригородова І. М. Сучасні корекційно-реабілітаційні тех­но­логії в освіті та вихованні дітей з порушеннями функцій опорно-ру­хо­во­го апарату [Електронний ресурс] / І. М. Пригородова, О. П. Глоба // Ло­гопедія. − 2015. − № 6. − С. 67−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2015_6_12
 50. Пулінець Т. Г. Особливості психофізичного розвитку дітей із дитячим церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Т. Г. Пулінець, І. В. Липко // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 1. − С. 271−278. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_47
 51. Рахманов Р. В. Результати клініко-психіатричного та психологічного дослідження сімей, діти яких хворіють на дитячий церебральний параліч та аутизм, після проведення останнім психосоціальної реабілітації [Електронний ресурс] / Р. В. Рахманов // Укр. вісн. психо­нев­ро­логії. − 2016. − Т. 24, вип. 1. − С. 75−78. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_1_19
 52. Романенко О. В. Передумови формування просторової анти­ципації у дітей із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / О. В. Ро­маненко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2012. − № 9. − С. 161−171. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_ 2012_9_20
 53. Романенко О. В. Прояви антиципації у процесі вико­нан­ня окомірних завдань дітьми з церебральним паралічем [Елект­рон­ний ресурс] / О. В. Романенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 413−418. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_107
 54. Рудська А. І. Соціальна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП методом іпотерапії [Електронний ресурс] / А. І. Рудська, О. С. Солдатова // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Політологія. Соціологія. Право. − 2013. − № 4. − С. 107−113. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_4_18
 55. Саранча І. Г. Формування правової обізнаності випуск­ників реабілітаційних центрів з порушеннями опорно-рухового апарату [Елект­ронний ресурс] / І. Г. Саранча // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 246−251. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_65
 56. Семченко С. Корекційна робота в позаурочний час [для дітей, хворих на ДЦП] / С. Семченко // Дефектолог. − 2013. − № 10. − С. 23−26.
 57. Солодовник О. У звичайній школі − навчаються, в інтер­на­ті − зберігають здоров’я: сьогодні діти з діагнозом «ДЦП» можуть здо­бу­вати освіту в загальноосвітньому закладі, однак дехто воліє до спе­ціа­лізованого / Олена Солодовник // Освіта України. − 2012. − 4 трав. (№ 18). − С. 8−9.
 58. Солодовнік О. Де водяться ігристі педагоги? : [автор. прог­ра­ма Миколи Єфименка «Театр фізичного виховання та оздо­ров­лення дітей» для фіз. реабілітації дітей з ДЦП] / Олена Соло­довнік // Освіта України. − 2012. − 3 груд. (№ 49). − С. 12.
 59. Співак В. І. Теоретичні підходи до вивчення дитячого це­реб­рального паралічу [Електронний ресурс] / В. І. Співак, Ю. В. Сер­балюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (1). − С. 242−249. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_20(1)__31
 60. Спіженко Г. Рухливі ігри для дітей з ДЦП / Г. Спіженко, П. За­харова // Дефектолог. − 2013. − № 1. − С. 20−22.
 61. Таран І. В. Ефективність комплексного впливу фізичної реа­білітації дітей з церебральним паралічем спастичної форми [Елект­рон­ний ресурс] / І. В. Таран // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Се­рія 15, Наук.-пед. проблеми фізичної культури (фіз. культура і спорт). − 2013. − Вип. 7, т. 2. − С. 287−291. − Режим доступу: http://hdl.handle.net/ 123456789/179
 62. Тищенко В. В. До проблеми психолінгвістичного аналізу мов­леннєвої діяльності дітей з церебральним паралічем [Елект­рон­ний ресурс] / В. В. Тищенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 203−207. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_27_44
 63. Ткаченко Т. Від інтеграції до інклюзії : [досвід черкас. шк., де було відкрито спец. клас для дітей, хворих на ДЦП] / Т. Ткаченко // Директор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 79−91.
 64. Томенко О. А. Сучасний стан проблеми навчання пла­ванню дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу [Елект­ронний ресурс] / О. А. Томенко, В. М. Босько // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2015. − Вип. 129 (3). − С. 309−312. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2015_ 129(3)__75
 65. Турубарова А. В. Розвиток комунікативних якостей під­літків із порушеннями опорно-рухового апарату засобом ко­рек­ційно-роз­ви­вального тренінгу [Електронний ресурс] / А. В. Ту­ру­барова // Теорія і прак­тика сучасної психології : зб. наук. пр. / Клас. приват ун-т. − Запоріжжя, 2012. − Вип. 4. − С. 85−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ tpcp_2012_4_19
 66. Турубарова А. В. Теоретико-методологічні основи спіл­ку­ван­ня підлітків із фізичними вадами : [підлітки з порушеннями опорно-ру­хо­вого апарату] [Електронний ресурс] / А. В. Турубарова // Теорія і прак­тика сучасної психології : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя, 2012. − Вип. 5. − С. 42−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/tpcp_2012_5_9
 67. Тюшнякова Р. Освіта = реабілітація : [особливості освіти дітей з ДЦП] / Р. Тюшнякова // Упр. освітою. − 2012. − № 7. − С. 7−8.
 68. Хворова Г. М. Адаптація методики незавершених ситуа­цій для діагностики і формування компетентності батьків дітей із полісистемними порушеннями розвитку / Ганна Михайлівна Хворова // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 4. − С. 76−86.
 69. Хворова Г. М. Проблема визначення змісту освіти та оці­нювання навчальних досягнень учнів з порушеннями опорно-рухового апарату при інклюзивній формі навчання [Електронний ресурс] / Г. М. Хворова // Актуальні проблеми навчання та вихо­вання людей з особ­ливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; Ін-т вищ. освіти АПН України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. − К., 2013. − № 10. − С. 161−169. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_ 2013_10_17
 70. Цивильская Е. А. Проблемы интеграции детей с ограни­чен­ными возможностями здоровья (на примере детей с детским це­ре­бральным параличом с нарушениями письма) [Электронный ресурс] / Е. А. Цивильская // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Кос­тюка НАПН України. − Кам’янець-По­дільсь­кий, 2014. − Вип. 24. − С. 669−682. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_57
 71. Чеботарьова О. В. Науково-методичні засади навчання мо­лод­ших школярів із порушеннями опорно-рухового апарату [Елект­ронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. педа­го­гіка. − 2013. − Вип. 23. − С. 264−266. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_80
 72. Чеботарьова О. В. Реформування змісту трудового нав­чан­ня розумово відсталих учнів із дитячим церебральним пара­лічем у кон­тексті євроінтеграційних змін [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. пе­да­гогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 173−179. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_8_24
 73. Чеботарьова О. В. Удосконалення змісту трудового нав­чання молодших школярів із порушеннями опорно-рухового апа­рату [Електрон­ний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Освіта осіб з особ­ли­вими потре­ба­ми: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педа­гогіки. − К., 2014. − Вип. 5. − С. 203−211. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2014_5_25
 74. Чеботарьова О. Методичні основи трудового навчання розумово-відсталих школярів із ДЦП / О. Чеботарьова // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 34−43.
 75. Чеботарьова О. Особливості корекційно-реабілітаційної ро­боти з учнями із порушеннями опорно-рухового апарату / Олена Че­ботарьова // Дефектологія. − 2013. − № 3. − С. 16−20. − Бібліогр. в кінці ст.
 76. Черных К. А. Влияние дельфинотерапии на эмоцио­наль­ное состояние детей с диагнозами ДЦП, РДА и ЗПР [Электронный ресурс] / К. А. Черных // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 9. − С. 213−221. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2012_ 17_9_25
 77. Чопік О. В. Умови формування позитивних взаємин учнів з ва­дами ОРА із здоровими однолітками в інклюзивному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Чопік // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 443−451. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_ 2014_4_51
 78. Чопік О. В. Формування взаємин дітей з вадами опорно-ру­хо­вого апарату із здоровими ровесниками в умовах інклю­зив­ного на­в­чання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Чопік Олена Василівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2013. – 21 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/4699/1/Chopic.pdf
 79. Чорна І. Навчання графічних навичок письма дітей із ДЦП / І. Чорна // Дефектолог. − 2013. − № 3. − С. 29−31.
 80. Чорна І. Формування просторової уяви у дітей із пору­шен­ням мовленнєвої та рухової діяльності / І. Чорна // Дефектолог. − 2014. − № 4. − С. 8−10.
 81. Чухловина В. В. Современные коррекционные програм­мы, используемые в физическом воспитании детей младшего школь­ного воз­рас­та со спастическими формами ДЦП [Електронний ресурс] / В. В. Чухловина // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2016. − Вип. 7. − С. 60−64. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_015_ 2016_ 7_18
 82. Шаповалова І. А. Вплив дитячо-батьківських стосунків на рівень тривожності у дитини з ДЦП [Електронний ресурс] / І. А. Шапо­ва­лова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 421−426. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_89
 83. Шевцов А. Г. Допрофессиональная подготовка подрост­ков с инвалидностью как условие их успешной социализации и ресурс пре­дупреждения потенциальной бедности [Электронный ре­сурс] : [нару­шения функций опорно-двигательного апарата] / А. Г. Шевцов, В. Б. Баж­мин // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. пе­дагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 469−475. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_97
 84. Шевцов А. Г. Сучасні міждисциплінарні підходи до етап­ної комплексної реабілітації дітей із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / А. Г. Шевцов, Г. М. Хворова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 281−285. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_84
 85. Шульце С. Система підготовки майбутніх фахівців із фі­зичної реабілітації до забезпечення соціальної адаптації школярів із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / С. Шульце // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2014. − Вип. 16. − С. 33−37. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mnv_2014_16_9
 86. Якобчук С. В. Психофізичний стан дітей із церебральним паралічем та їх соціальна адаптація як педагогічна проблема [Елект­ронний ресурс] / С. В. Якобчук // Фіз. виховання, спорт і куль­тура здоров’я у су­часному суспільстві. − 2012. − № 4. − С. 395–399. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_94
 87. Яковлева С. Д. Системний підхід до питань реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем [Електронний ресурс] / С. Д. Яков­лева // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. пе­дагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 421−424. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_125
 88. Яковлева С. Нейрофізіологічні основи діяльності дітей із дитячим церебральним паралічем / Світлана Яковлева // Дефек­то­логія. − 2013. − № 4. − С. 11−18. − Бібліогр. в кінці ст.
 89. Янкевич Т. Розвиток орієнтації у просторі у дітей із порушенням опорно-рухового апарату / Т. Янкевич // Дефектолог. − 2016. − № 6. − С. 31−33.

(Фото взято з відкритих джерел)