Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з порушенням емоційно-вольової сфери (аутизму)


 1. Акішина С. В. «Діти дощу» / С. В. Акішина // Поч. нав­чання та виховання. − 2012. − № 16/17/18. − С. 60−61.
 2. Алексевич М. Квадратом з крісел відгороджувалась від світу, якого не розуміла − дівчина з аутизмом про своє дитинство / М. Алексевич // Без Бар’єрів. − 2016. − № 17/18 (верес.). − С. 15.
 3. Аутичні діти в звичайній школі. З досвіду спілкування й ро­боти педагога // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 8. − С. 4−7.
 4. Базима Н. В. Допомога батькам у вихованні дітей з ау­тис­тичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима, Т. В. Куца // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 8−13. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_4
 5. Базима Н. В. Значення музикотерапії для розвитку мовлення у дітей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима, О. В. Мороз // Логопедія. − 2013. − № 3. − С. 3−8. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2013_3_2
 6. Базима Н. В. Мовленнєва активність як елемент формування активної взаємодії зі світом у дітей з аутистичними порушеннями [Елект­ронний ресурс] / Н. В. Базима // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гіч­на. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 178−187. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2013_22(2)__24
 7. Базима Н. В. Особливості емоційно-вольової сфери у ді­тей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима, Д. C. Назарец // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 6−11. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_
 8. Базима Н. В. Особливості невербальної та вербальної ко­му­нікації у дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Н. В. Базима, О. В. Мороз // Логопедія. − 2013. − № 4. − С. 3−8. − Режим доступу: http://enpuir.npu. edu.ua/bitstream/123456789/10842/1/Bazyma_Moroz.pdf
 9. Базима Н. В. Особливості породження і сприймання мовленнєвого висловлювання у дітей з аутистичними проявами [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 14−19. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_ 21(1)__4
 10. Базима Н. В. Особливості протікання етапів мовленнєвої   діяль­ності у дітей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. /    М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П.  Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільський, 2012. − Вип. 3. − С. 290−297. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_37
 11. Базима Н. В. Проблема породження мовленнєвого висл­овлювання у дітей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 22. − С. 5−10. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Nchnpu_019_2012_22_4.pdf
 12. Базима Н. В. Створення мовленнєвого середовища як умова формування мовленнєвої активності у дітей зі спектром аутистичних порушень [Електронний ресурс] / Наталія Валентинівна Базима // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 5−8. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_3
 13. Базима Н. В. Структурування корекційного впливу у роботі з дитиною з аутизмом [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 14−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_24_5
 14. Базима Н. В. Формування мотивації мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 10−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_5
 15. Батюк Н. Корекція пізнавальної сфери учнів. Цикл занять : [робота з дітьми із ЗПР й дітьми-аутистами у межах інклюз. освіти ]  / Наталя Батюк // Психолог. − 2016. − № 5/6 (Вкладка).
 16. Бессонова Є. М. Гра як засіб розвитку комунікативних нави­чок дітей з розладами аутичного спектра / Є. М. Бессонова, А. А. Юну­сова // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 1. − С. 7-9.
 17. Богуцька Т. О. Гетерогенність етіології аутизму [Електронний ресурс] / Т. О. Богуцька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 277−282. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_­21(2)__41
 18. Борисенко О. М. Психолого-педагогічні засади форму­вання позитивного ставлення батьків до дітей з аутизмом [Елект­ронний ресурс] / О. М. Борисенко // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія психологічна. − 2014. − Вип. 2. − С. 56−65. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2014_2_8
 19. Вітюк В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом як запо­рука подальшого навчання у школі [Електронний ресурс] / В. Вітюк, Л. Та­ра­сюк // Пед. часоп. Волині. − 2016. − № 1. − С. 75−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_16
 20. Волошин О. Рівний доступ до освіти. Психолого-педа­го­гічний супровід дітей із розладами спектра аутизму в умовах ін­клюзії / О. Волошин // Дефектолог. − 2013. − № 12. − С. 11−14.
 21. Воробєй О. Місце дитини-аутиста в сучасному українсь­кому суспільстві [Електронний ресурс] / О. Воробєй, Р. Бобир // Етнічна історія народів Європи. − 2012. − Вип. 37. − С. 79−82. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2012_37_15
 22. Гальчин К. С. Мультидисциплінарний підхід у дитячий психіатрії щодо надання допомоги дітям з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / К. С. Гальчин // Зб. наук. пр. спів­робітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. − 2015. − Вип. 24 (4). − С. 86−97. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_ 2015_24(4)__14
 23. Гальчин К. С. Особливості інтелектуального розвитку в ді­тей із розладами спектра аутизму [Електронний ресурс] / К. С. Гальчин // Буковин. мед. вісн. − 2015. − Т. 19, № 2. − С. 41−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bumv_2015_19_2_11
 24. Гриш Н. І. Аутична дитина. Теорія та практика роботи / Н. І. Гриш // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 4. − С. 13−19 ; № 6. − С. 9−15.
 25. Гриш Н. І. Дитина з аутизмом. Особливості адаптації, нав­чання та педагогічної корекції / Н. І. Гриш // Дитина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 11. − С. 6−10. − Бібліогр. в кінці ст.
 26. Губарєва Н. В. Аутичні діти в звичайній школі: з досвіду  спіл­­кування й роботи педагога / Н. В. Губарєва // Шк. психологу. Усе для роботи. − 2012. − № 4. − С. 31−37. − Бібліогр. в кінці ст.
 27. Гужва М. А. Урахування особливостей дітей з аутизмом на етапі їх адаптації до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / М. А. Гужва // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні тех­но­логії. − 2014. − № 6. − С. 295−302. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pednauk_ 2014_6_35
 28. Давоян Е. Э. Ранняя психодиагностика аутизма пос­редством психорисунка [Электронный ресурс] / Е. Э. Давоян // Мо­лодий вчений. − 2014. − № 6 (2). − С. 123−127. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ molv_2014_6(2)__35
 29. Давоян Є. Обдарованість і аутизм: контент-аналіз дослід­женості проблеми [Електронний ресурс] / Є. Давоян // Навчання і вихо­ван­ня обдарованої дитини : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т обда­рованої дитини ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. − К., 2014. − Вип. 2. − С. 112−119. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nivoo_2014_2_17
 30. Дедишина Л. Аутизм: інше життя [Електронний ресурс] / Л. Дедишина // Фармацевт Практик. − 2014. − № 4/5. − С. 16−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/farmpr_2014_4-5_7
 31. Дубовик К. В. Співвідношення між розладами мовленнє­вого розвитку та руховими функціями у дітей із затримкою пси­хічного розвитку та розладами спектра аутизму [Електронний ресурс] / К. В. Ду­бовик // Архів психіатрії. − 2016. − Т. 22, № 2. − С. 133−134. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_ 2016_22_2_49
 32. Душка А. Л. Особливості виховання дитини з РДА у сі­мей­них умовах [Електронний ресурс] / А. Л. Душка // Міжнар. наук. форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. − 2013. − Вип. 14. − С. 169−178. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Mnf_2013_14_19
 33. Єрошова М. Механізми реалізації «The Son-Rise Program» у процесі корекційно-реабілітаційної роботи з аутичними дітьми / Марія Єрошова // Особлива дитина: навчання і вихо­ван­ня. − 2017. − № 2. − С. 70−78.
 34. Задворнова О. М. Особливості організації навчання та вихо­ван­ня дітей з порушенням емоційно-вольової сфери в інклю­зив­ному закладі / О. М. Задворнова // Дитина з особливими потре­бами. − 2016. − № 10. − С. 8−14.
 35. Зайченко Г. Д. Діагностичний етап роботи вчителя-лого­педа в таборі інтенсивної корекції для сімей, що виховують дітей із по­рушеннями аутичного спектра / Г. Д. Зайченко // Дефек­тологія. − 2012. − № 4. − С. 26−29. − Бібліогр. в кінці ст.
 36. Івашура Н. С. Готовність педагогів до навчання дітей з аутичними порушеннями в інклюзивних умовах [Електронний ресурс] / Н. С. Івашура // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 93−98. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_29
 37. Івашура Н. С. Особливості супровіду аутичних дітей в ін­клю­зивних умовах [Електронний ресурс] / Н. С. Івашура // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психоло­гія. − 2014. − Вип. 28. − С. 80−84. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_28_20
 38. Как это − растить ребенка с аутизмом: истории запорожских мам : [подгот. Екатерина Майборода] // Без Бар’єрів. − 2017. − № 13/14 (лип.) − С. 15.
 39. Касіч Н. П. Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку, які мають захворювання аутизм в про­цесі початкового навчання плаванню [Електронний ресурс] / Н.  П.  Касіч, А. І. Не­­дільська // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. куль­ту­ра і спорт). − 2015. − Вип. 3 (58). − С. 54−57. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/ bitstream/123456789/13289/1/Kasich_Nedilska.pdf
 40. Касьян М. В. Вплив музичної терапії на дітей з розла­да­ми спектру аутизму [Електронний ресурс] / М. В. Касьян, Р. В. Шибаєва // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 292−296. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_24_64
 41. Катоній О. М. Методики та форми допомоги дітям із розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / О. М. Катоній // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 2 (1). − С. 253−259. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(1)__46
 42. Кісельова Н. В. Особливості корекційно-педагогічної до­по­моги дітям з раннім дитячим аутизмом [Електронний ресурс] / Н. В. Кі­сельова // Таврійськ. вісн. освіти. − 2013. − № 4. − С. 149−153. – Ре­жим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_4_28
 43. Коваленко А. Дети дождя : [аутизм у детей] / А. Ко­валенко // Майстер-клас. − 2016. − № 4. − С. 4−5.
 44. Ковалец И. В. Педагогическое сопровождение ребёнка с аутис­­тическими нарушениями в образовательном процессе [Элект­рон­ный ресурс] / И. В. Ковалец // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 322−327. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_21(2)__46
 45. Коваль О. С. Робота з батьками, які мають дітей з синд­ромом аутизму, синдромом Аспергера, порушеннями уваги та ру­хо­вої розгальмованості / О. С. Коваль // Дефектологія. − 2012. − № 3. − С. 35−39. − Бібліогр. в кінці ст.
 46. Козявкін В. І. Динаміка інтелектуальної продуктивності у ді­тей з аутизмом у системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації [Електронний ресурс] / В. І. Козявкін, Т. Б. Волошин // Современная педиатрия. − 2015. − № 6. − С. 90−92. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Sped_2015_6_23
 47. Козявкін В. І. Застосування комп’ютерних ігрових технологій у реабілітації дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / В. І. Ко­зявкін, Т. Б. Волошин, О. О. Качмар // Психіатрія, неврологія та мед. психоло­гія. − 2016. − Т. 3, № 1. − С. 101−107. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/psyneur_2016_3_1_20
 48. Колишкін О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням спілкування та поведінки / О. В. Колишкін // Вступ до спе­­ціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Ко­лиш­кін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 184−199.
 49. Кондрашихина О. А. Психогенетика аутизма и неспо­соб­нос­ти к обучению // Психогенетика : учеб. пособие для вузов / О. А. Кондра­шихина. − К. : Центр учеб. лит., 2014. − С. 103−107.
 50. Конопляста С. Ю. Особливості емоційної сфери аутич­них дітей [Електронний ресурс] / С. Ю. Конопляста, В. О. Косинкіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 281−285. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_61
 51. Косарєва Г. М. Характеристика діагностичного інструментарію для виявлення особливостей раннього розвитку дітей з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / Г. М. Косарєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рів­не, 2012. − Вип. 5. − С. 147−150. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2012_5_35
 52. Косарєва О. І. Психологічні особливості навчання і вихо­вання дітей з різними освітніми потребами (на прикладі дітей з раннім дитячим аутизмом) [Електронний ресурс] / О. І. Косарєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в зак­ладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2016. − Вип. 13 (1). − С. 135−138. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_ 13(1)__42
 53. Кулик В. Аутичні діти: які вони? / Володимир Кулик // Психолог. − 2013. − № 17. − С. 30−32.
 54. Кулик Н. Діти з Марса : [діти-аутисти в освіт. закладах] / Наталія Кулик // Освіта України. − 2016. − 4 квіт. − С. 14−15.
 55. Кулик Н. Для тих, хто «у спектрі»: діти з розладами аутичного спектра (РАС) часто лишаються за бортом інклюзивного навчання. А подекуди − взагалі на узбіччі освітнього процесу / Наталія Кулик // Освіта України. − 2015. − 20 квіт. (№ 16). − С. 12−13.
 56. Кулик Н. Інклюзія − це причетність: …яким має бути асис­тент дитини з аутизмом? Які функції має виконувати? Чи обов’язково він повинен бути педагогом… / Наталія Кулик // Освіта України. − 2015. − 25 трав. (№ 21). − С. 12−13.
 57. Кулик Н. Час будувати мости: якщо державної системи допомоги аутистам не буде найближчим часом − ми потонемо в цій проблемі / Наталія Кулик // Освіта України. − 2012. − 17 груд. (№ 51). − С. 8−9.
 58. Лепех Х. В. Психологічна готовність до школи дітей з ау­тиз­мом [Електронний ресурс] / Х. В. Лепех // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гіч­на. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 339−346. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__43
 59. Липка Н. В. Динамика поведения лиц с расстройствами аутизма в подростковом и юношеском возрасте [Электронный ресурс] / Н. В. Липка // Логопедія. − 2015. − № 6. − С. 37−43. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_7
 60. Липка Н. В. Динаміка поведінки у осіб з розладами аутиз­му підліткового та юнацького віку [Електронний ресурс] / Н. В. Лип­ка // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2015. − Вип. 29. − С. 196−202. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_29_35
 61. Липка Н. В. Особливості професійно-трудової соціалізації підлітків з розладами аутизму [Електронний ресурс] / Н. В. Липка // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 307−312. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_67
 62. Липка Н. В. Психологічні бар’єри соціалізації підлітків з розладами спектра аутизму [Електронний ресурс] / Н. В. Липка, К. О. Ост­ровська // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − К., 2015. − Т. 12: Психологія творчості, вип. 21. − С. 194−202. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ appsuh_2015_12_21_21
 63. Літвінова О. В. Особливості процесу діагностики дітей з ау­тиз­мом [Електронний ресурс] / О. В. Літвінова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 243−249. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2013_22(2)__31
 64. Літвінова О. В. Щодо питання систематизації мовлен­нє­вих порушень при аутизмі [Електронний ресурс] / О. В. Літвінова // Логопе­дія. − 2013. − № 3. − С. 48−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ logoped_2013_3_11
 65. Логвінова І. П. До проблеми формування невербальних засо­бів комунікативної діяльності дітей з розладами спектру аутиз­му [Електронний ресурс] / І. П. Логвінова // Логопедія. − 2012. − № 2. − С. 40−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_ 2012_2_12
 66. Малашевська С. А. Рекомендації для вчителів, вихователів, які працюють з дітьми-аутистами / С. А. Малашевська // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 7. − С. 30−31.
 67. Мальцев Д. В. Расстройства спектра аутизма у детей с де­фицитом фолатного цикла : монография / Д. В. Мальцев ; Нац. мед. ун-т им. А. А. Богомольца ; Ин-т эксперимент. и клинич. медицины НМАПО им. П. Л. Шупика, Каф. неврологии № 1. − К. : Центр учеб. лит., 2016. − 136 с. : ил.
 68. Мельник У. Р. Використання комунікативної системи РЕСS у роботі з дітьми з аутизмом [Електронний ресурс] / У. Р. Мель­ник // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 175−183. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__23
 69. Ми − разом : [відбулась Всеукр. конф., присвячена проб­лемам дітей з особливими потребами, в т. ч. дітей-аутистів] / підгот. О. Ковтонюк // Освіта України. − 2013. − 15 квіт. (№ 15). − С. 12.
 70. Миненкова И. Н. Программа коррекционно-развиваю­щей ра­боты при тяжёлых и осложнённых формах аутизма [Элект­ронный ресурс] / И. Н. Миненкова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 356−262. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(2)__50
 71. Мухин В. Эпидемия XXI века : [аутизм] / В. Мухин // Предупреждение Плюс. Украина. − 2016. − № 4. − С. 77−81.
 72. Нигматуллина И. А. Использование арт-терапевтичес­ких технологий в работе специалистов Лекотеки с детьми, имею­щими нару­шения эмоционально-волевой сферы [Электронный ре­сурс] / И. А. Ниг­матуллина // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту пси­хології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 24. − С. 541−553. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pspl_2014_24_46
 73. Огороднійчук З. В. Психологічна адаптація до процесу нав­чання дітей-аутистів в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / З. В. Огороднійчук, К. В. Коляда // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­мА­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2013. − Вип. 23. − С. 364−367. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_ 2013_23_110
 74. Островська К. О. Взаємозв’язок спектрів ЕЕГ з психолог­іч­ними особливостями аутичних дітей [Електронний ресурс] / К. О. Ост­ровська, І. П. Островський // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2014. − Вип. 26. − С. 365−371. − Режим доступу: http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Vplyv_EEG_ autism.pdf
 75. Островська К. О. Диференційна діагностика дітей з ау­тиз­мом: психологічний аспект [Електронний ресурс] / К. О. Ост­ровська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Філос. науки. − 2013. − Вип. 16. − С. 221−231. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_ 2013_16_27
 76. Островська К. О. Особливості «Я-концепції» дітей із спект­ром аутистичних порушень [Електронний ресурс] / К. О. Ост­ровська // Наук. зап. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Пед. та іст. науки. − 2012. − Вип. 108. − С. 168−178. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzped_2012_108_26
 77. Островська К. О. Особливості інтелекту дітей з спектром аутистичних порушень [Електронний ресурс] / К. О. Островська, Х. В. Качмарик // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Проблеми загал. та пед. психології. − 2012. − Т. 24, ч. 6. − С. 350−357. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzpp_ 2012_24_6_46
 78. Островська К. О. Особливості соціальної компетентності у дітей з різним рівнем аутизму / К. О. Островська // Практ. пси­хологія та соц. робота. − 2013. − № 5. − С. 52−56. − Бібліогр. в кінці ст.
 79. Панчук В. Л. Аутизм. Рання діагностика / В. Л. Панчук // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 12. − С. 23−25.
 80. Пасєвіна О. А. Можливості інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / О. А. Пасєвіна // Молодий вчений. − 2013. − № 2. − С. 99−104. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2013_2(02)__19
 81. Про створення експертно-консультативної ради з пи­тань аутизму : наказ МОН України від 28 трав. 2013 № 621 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2013. − № 19/20/21. − С. 91−93.
 82. Рассказова О. І. Досвід виготовлення «Книг-соціальних історій» для дітей із розладами спектра аутизму або затримкою психічного розвитку / О. І. Рассказова, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 12. − С. 25−27.
 83. Рассказова О. І. Інтерактивна книга як засіб роботи з діть­ми з розладом аутистичного спектра / О. І. Рассказова, Н. В. Та­расенко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 9. − С. 2−5.
 84. Рахманов Р. В. Результати клініко-психіатричного та пси­хологічного дослідження сімей, діти яких хворіють на дитячий церебраль­ний параліч та аутизм, після проведення останнім психосоціальної реабілітації [Електронний ресурс] / Р. В. Рахманов // Укр. вісн. пси­хоневрології. − 2016. − Т. 24, вип. 1. − С. 75−78. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_1_19
 85. Рибак Ю. В. Корекційно-розвивальна робота із формування комунікативної компетенції засобами альтернативної комунікації з дітьми із розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / Ю. В. Рибак, О. М. Муращук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 241−248. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_23(3)__31
 86. Рибак Ю. В. Сучасні психолого-педагогічні технології ро­боти з дітьми із розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / Ю. В. Рибак, О. М. Муращук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 409−412. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_106
 87. Рибченко Л. К. Організація корекційної роботи з дітьми з аутистичними проявами в світовій практиці [Електронний ресурс] / Л. К. Рибченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 189−193. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_42
 88. Рибченко Л. К. Педагогічні вимоги до інклюзивної освіти дітей з аутистичними розладами [Електронний ресурс] / Л. К. Риб­ченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2015. − Вип. 29. − С. 83−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_29_17
 89. Рибченко Л. К. Психологічна та соціальна адаптація дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Л. К. Рибченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 387−392. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_26_82
 90. Рибченко Л. К. Роль помічника дитини в організації нав­чально-виховного процесу осіб з аутизмом [Електронний ресурс] / Л. К. Риб­ченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 193−197. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_44
 91. Рибченко Л. К. Тенденції вирішення проблем аутизму [Елект­ронний ресурс] / Л. К. Рибченко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 250−257. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(2)__32
 92. Риндер І. Д. Статус сенсомоторних порушень в симп­тома­тичній картині аутизму [Електронний ресурс] / І. Д. Риндер // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 298−305. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__36
 93. Ротай Н. Вихід із глибокої ізоляції: без навчання і спіл­кування з однолітками дитина-аутист може вирости інвалідом, а пішов­ши до звичайної школи − генієм / Наталя Ротай // Україна молода. − 2012. − 21 берез. (№ 42). − С. 10.
 94. Сайко Х. Я. Психологічні особливості педагогів з різним рівнем ставлення до залучення аутичних дітей в загальноосвітні школи [Електронний ресурс] / Х. Я. Сайко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 384−387. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_115
 95. Семерун Ю. А. Відповідність архітектурного простору психо-соматичним особливостям дітей-аутистів [Електронний ресурс] / Ю. А. Семерун, Т. В. Русевич // Архітектур. вісн. КНУБА. − 2013. − Вип. 1. − С. 140−146. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/avk_2013_1_22
 96. Сивик Г. Є. Анімалотерапія у роботі з дітьми з роз­ла­дами спектру аутизму [Електронний ресурс] / Г. Є. Сивик // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 287−295. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(3)__37
 97. Сивик Г. Є. Особливості когнітивного розвитку дітей молод­шого шкільного віку із розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / Г. Є. Сивик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 342−346. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_28_74
 98. Синьов В. М. Особливості умови соціалізації дітей з ау­тис­тичними порушеннями [Електронний ресурс] / В. М. Синьов, Д. І. Шуль­женко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 251−255. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_66
 99. Скрипник Т. В. Індивідуальна навчальна програма для дітей з аутизмом в контексті інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. В. Скрипник, Д. В. Скрипник // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 377−384. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 21(2)__53
 100. Скрипник Т. В. Психолого-педагогічна допомога дітям з аутиз­­мом з урахуванням їхніх особливих освітніх потреб [Елект­рон­ний ресурс] / Т. В. Скрипник // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 148−157. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_19
 101. Скрипник Т. В. Умови зменшення дестабілізаційних чин­ників в освітньому процесі дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Т. В. Скрипник // Освіта та пед. наука. − 2016. − № 1. − С. 39−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2016_1_6
 102. Скрипник Т. В. Уроки фізичної культури для дітей з ау­тиз­мом / Т. В. Скрипник, О. В. Ковбасюк // Фіз. виховання в рід. шк. − 2014. − № 3. − С. 18−20.
 103. Скрипник Т. Дитина з аутизмом у закладі освіти [Елект­ронний ресурс] : метод. рек. / Тетяна Скрипник, Ганна Супрун. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. − 20 с. − Серія «Інклюзивна освіта: крок за кроком». − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/268/1/
 104. Скрипник Т. Діти з аутизмом: настав час об’єднати зусилля : [долучення до освіт. процесу дітей з аутизмом] / Т. Скрипник, А. Бірюкова // Освіта. − 2015. − 6−13 трав. (№ 20/21). − С. 11.
 105. Скрипник Т. Контакт можливий: за кваліфікованої та адресної допомоги діти з аутизмом мають високий потенціал для розвитку / Т. Скрипник // Освіта України. − 2013. − 8 січ. (№ 1). − С. 8−9.
 106. Скрипник Т. Концепція навчання та розвитку дітей із розладами аутичного спектра / Т. Скрипник // Дефектологія. Особлива дитини: навчання і виховання. − 2013. − № 2. − С. 7−11.
 107. Скрипник Т. Роль психолога в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому просторі [Електронний ресурс] / Тетяна Скрипник // Поч. шк. − 2014. − № 6. − С. 50−52. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_6_13
 108. Скрипник Т. Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом / Т. Скрипник // Особлива дитина: нав­чання і виховання. − 2016. − № 4. − С. 24−31. − Бібліогр.: 7 назв.
 109. Скрипник Т. Система занять корекційно-розвивального напряму для дітей з аутизмом в початковій школі / Тетяна Скрипник // Поч. шк. − 2015. − № 6. − С. 35−37.
 110. Скрипник Т. Система психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі / Т. Скрипник // Дефектологія. − 2013. − № 4. − С. 28−32. − Бібліогр. в кінці ст.
 111. Скрипник Т. Технологія роботи над індивідуальною програмою розвитку для дитини з аутизмом / Тетяна Скрипник // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 1. − С. 12−17.
 112. Скрипник Т. Шляхи підвищення компетентності педа­гогів в організації освітнього процесу для дітей з аутизмом / Тетяна Скрипник // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 3. − С. 49−57.
 113. Сологуб Д. С. Семья ребенка-аутиста на разных стадиях переживания травматического события (на примере дошкольного и млад­шего школьного возраста) [Электронный ресурс] / Д. С. Со­логуб // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2013. − № 10 (4). − С. 196−201. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vluf_2013_10(4)__29
 114. Солодовнік О. Аутизм через Пушкіна і Барто? Як відбувається розвиток при важкій психоневрологічній патології / Олена Солодовнік // Освіта України. − 2012. − 13 лют. (№ 7). − С. 11.
 115. Сорока В. Підтримати «зламану квітку». Дитина з аутиз­мом може навчатися за звичною шкільною програмою, яку лише треба адаптувати до рівня її розвитку / Валентина Сорока // Освіта України. − 2014. − 23 черв. (№ 23). − С. 14.
 116. Сухіна І. В. Pодинно-орієнтований підхід у контексті комп­лексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом [Елект­ронний ресурс] / І. В. Сухіна // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 182−192. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2014_5_23
 117. Сухіна І. Використання ресурсів середовища в освітньо­му просторі для забезпечення розвитку і нав­чання дітей з аутиз­мом [Електронний ресурс] / Ірина Сухіна // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 1. − С. 41−48. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_1_8
 118. Таран О. П. Проблема усвідомлення себе та навколишнього світу дитиною з аутизмом [Електронний ресурс] / О. П. Таран // Актуаль­ні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Іва­на Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 348−358. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_41
 119. Тарасун В. В. Концепція нейропсихологічної діагнос­ти­ки ста­ну соціоемоційного розвитку дитини з аутизмом [Елект­ронний ресурс] / Валентина Володимирівна Тарасун // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 226−233. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_24_51
 120. Тарасун В. В. Соціально-емоційний розвиток дитини з аутиз­­мом (до комплексної програми розвитку і навчання дитини з аутизмом) [Електронний ресурс] / В. В. Тарасун // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 410−419. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__53
 121. Тарасун В. В. Фактори забезпечення якісного осмислення, інтерпретації та передачі результатів обстеження дитини-аутиста [Елект­ронний ресурс] / В. В. Тарасун // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2014. − Вип. 1 (45). − С. 136−141. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvmdup_2014_1
 122. Тарнавська Ю. Проблемна поведінка у дітей із розладами аутичного спектра / Юлія Тарнавська // Дефектологія. − 2013. − № 3. − С. 44−48. − Бібліогр. в кінці ст.
 123. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутиз­мом в освітньому просторі [Електронний ресурс] : навч.-наоч. посіб. / Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ;  Проект «Інклюзивна освіта: крок за кроком» ; [уклад. Скрипник Тетяна]. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. – 56 с. − (Серія «Інклюзивна освіта: крок за кроком»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/274/1/
 124. Товкес Ю. В. Особливості первинного етапу формування мов­лення у дітей з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / Ю. В. Товкес // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 237−241. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_53
 125. Товкес Ю. В. Патопсихологічні особливості невербаль­но­го та вербального аутичних дітей [Електронний ресурс] / Ю. В. Тов­кес // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 410−413. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_122
 126. Ходус Л. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в умовах сьогодення : [діти із РДА в навч. закладах Запоріз. обл.] / Л. Ходус // Дефектолог. − 2016. − № 12. − С. 4−7.
 127. Черных К. А. Влияние дельфинотерапии на эмоцио­наль­ное состояние детей с диагнозами ДЦП, РДА и ЗПР [Электронный ресурс] / К. А. Черных // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 9. − С. 213−221. − Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_ 2012_17_9_25
 128. Чеховская А. В. Современные методы коррекции рас­стройств аутистического спектра [Электронный ресурс] / А. В. Чеховская // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 652−659. − Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_ 2012_17_8_80
 129. Чоп Л. Навчання грамоти дітей з аутизмом / Лариса Чоп // Дефектолог. − 2015. − № 8. − С. 19−22.
 130. Чубай С. «Колиска для Олекси» − проект для і про дітей з аутизмом / С. Чубай // Благовіст. − 2016. − 17 груд. (№ 50). − С. 7.
 131. Чуприков А. П. Спорные вопросы детского аутизма [Элект­ронный ресурс] / А. П. Чуприков // Укр. вісн. психоневрології. − 2012. − Т. 20, вип. 3. − С. 234. − Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_ 2012_20_3_391
 132. Чуприков А. П. Що треба знати про аутизм? : [розмова з проф., д-ром мед. наук А. Чуприковим / зап. Б. Влазнєва] // Укр. слово. − 2017. − № 20. − С. 10.
 133. Шеремет М. К. Логотерапевтична робота з аутичними дітьми [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, Д. І. Шульженко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 275−281. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_26_59
 134. Шинкаренко В. Навчання дітей з розладами спектра аутиз­му − реалії та перспективи / Віра Шинкаренко // Інфор. зб. та комент.   М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2013. − № 19/20/21. − С. 94−95.
 135. Шинкаренко В. Не покинути напризволяще: поступова інтеграція дітей з аутизмом у загальноосвітній простір / Віра Шинкаренко // Освіта України. − 2012. − 24 груд. (№ 52). − С. 7.
 136. Шульженко Д. І. Психолінгвістичні основи корекції мовлення дітей зі спектром аутистичних порушень [Електронний ресурс] / Д. І. Шульженко, М. К. Шеремет // Логопедія. − 2013. − № 4. − С. 87−93. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10855/1/ Shulzhenko_Sheremet.pdf
 137. Шульженко О. Є. Особливості емоційної сфери дітей із легким ступенем аутизму [Електронний ресурс] / О. Є. Шульженко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 356−361. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_77
 138. Шульженко О. Є. Особливості формування професійної ком­петентності педагогів в умовах включення дітей з аутизмом до за­гальноосвітнього простору [Електронний ресурс] / О. Є. Шуль­жен­ко, Х. Я. Сайко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 368−373. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_80

(Фото взято з відкритих джерел)