Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з обмеженими можливостями розумового розвитку


 1. Алтухова Т. А. До питання реалізації психолого-педа­го­гічних умов навчання дітей з порушеннями інтелекту спільно з діть­ми, які нормально розвиваються в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / Т. А. Алтухова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 8−15. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_19(2)__3
 2. Альонкіна Н. П. Розвиток в учнів з інтелектуальною недостат­ністю загально-трудових умінь на уроках швейної справи [Електронний ресурс] / Н. П. Альонкіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­но­ва. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 22. − С. 3−5. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_019_ 2012_22_3.pdf
 3. Антоносюк О. Сенсорний розвиток молодших школярів: за методикою М. Монтессорі : [діти з інтелект. недоліками та ЗПР] / О. Антосюк, О. Ведмідь, Н. Онофрійчук // Дефектолог. − 2013. − № 10. − С. 13−17.
 4. Бабич Н. М. Допоміжна комунікація як один із засобів формування комунікативних навичок у дітей з порушеннями зору та інтелекту [Електронний ресурс] / Н. М. Бабич // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 6−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_3
 5. Бабич Н. М. Формування комунікативних навичок у ді­тей з по­рушеннями зору та інтелекту як проблема сучасної корекційної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бабич // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 8−10. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_ 019_2013_23_4
 6. Бандура Н. І. Корекційно-розвивальна програма спіл­ку­вання для дітей з інтелектуальною недостатністю / Н. І. Бандура // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 2. − С. 27−31 ; № 3. − С. 27−31.
 7. Бандура Н. І. Програма конструктивного розв’язання конфліктів. Для учнів старших класів з інтелектуальною недостатністю / Н. І. Бандура // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 10. − С. 26−31 ; № 11. − С. 28−31.
 8. Бистров А. Є. Індивідуально-психологічні особливості розумово відсталого підлітка як віктимізуючі фактори його поведін­ки [Електронний ресурс] / А. Є. Бистров // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 16−25. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__4
 9. Бистров А. Є. Індивідуально-психологічні фактори віктимізації поведінки розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / А. Є. Бистров // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 286−290. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_26_61
 10. Бистрова Ю. Виявлення індивідуально-психологічних якостей особистості як початковий етап процесу трудової соціалізації розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / Юлія Бистрова // Проблеми гуманітар. наук : зб. наук. пр. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Серія: Психологія. − Дрогобич, 2012. − Вип. 29. − С. 145−163. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pgn_ps_2012_29_13
 11. Бистрова Ю. О. Особливості професійно-трудової соціалізації розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / Ю. О. Бист­рова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 343−347. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_89
 12. Бистрова Ю. О. Практичні рекомендації щодо розвитку та корекції схильностей розумово відсталих молодших школярів у процесі навчально-практичної діяльності [Електронний ресурс] / Ю. О. Бистрова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 247−255. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vonu_psi_2012_17_8_29
 13. Бойчук В. М. Особистісно орієнтований підхід до дітей з ва­дами інтелекту на уроках історії України [Електронний ресурс] / В. М. Бойчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 137−145. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__19
 14. Бондар Н. В. Проблема взаємодії зв’язного мовлення та трудової діяльності розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / Н. В. Бон­дар // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 125−132. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__17
 15. Бондар Н. В. Проблема розвитку зв’язного мовлення розумо­во відсталих учнів у спеціальній літературі [Електронний ресурс] / Н. В. Бондар // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 22−24. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_8
 16. Бондар Н. В. Психологічні особливості розвитку мовлення в уч­нів з інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / Н. В. Бон­­дар // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 31−38. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(2)__6
 17. Боряк О. В. До питання логопедичної роботи з дітьми з по­ру­шеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 31−37. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_9
 18. Боряк О. В. Етапи становлення логопедичної допомоги дітям з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 27−31. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_8
 19. Боряк О. В. Професійна підготовка вчителів-логопедів до ро­бо­ти з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. − 2015. − № 4. − С. 9−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_4_4
 20. Боряк О. В. Психолого-педагогічні умови формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Зб. наук. пр. [Хер­сон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки. − 2016. − Вип. 69 (1). − С. 121−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_ 69(1)__25
 21. Боряк О. В. Розумово відсталі діти як медико-психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2015. − № 6. − С. 74−85. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_13
 22. Боряк О. В. Специфіка логопедичної корекції при вадах інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 29−33. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_8
 23. Боряк О. В. Структура дефекту при системному недорозвиненні мовлення, обумовленого розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 25−32. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2015_10_6
 24. Боряк О. В. Характеристика структури мовленнєвого де­фекту у дітей з вадами інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 34−38. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_10
 25. Боряк О. Причинна обумовленість порушень у мовлен­нє­вому розвитку розумово відсталих дітей / О. Боряк // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 4. − С. 24−32.
 26. Бочелюк В. Й. Особливості розвитку людини з порушен­нями інтелекту і психічними захворюваннями / В. Й. Бочелюк, А. В. Ту­рубарова // Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 80−88.
 27. Бугера Ю. Ю. Порівняльна характеристика розвитку уваги у нормально розвинених та розумово відсталих молодших школярів у процесі навчальної діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бу­гера //   Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Су­хомлинського. Серія: Психол. науки. − 2015. − № 1. − С. 11−15. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvmdups_2015_1_4
 28. Бугера Ю. Ю. Теоретичні аспекти проблеми розвитку уваги розумово відсталих молодших школярів у процесі навчання [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бугера // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Кос­тюка НАПН України. − Кам’янець-По­дільський, 2016. − Вип. 32. − С. 47−57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_32_7
 29. Бугера Ю. Ю. Теоретичні основи використання критеріїв сформованості уваги у навчальному процесі молодших школярів з ро­зу­мовою відсталістю [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бугера // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-пе­да­го­гіч­на. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 13−20. − Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/znpkp_sp_2012_21(2)__4
 30. Васильченко О. А. Особливості соціальної роботи з ро­зумово відсталими дітьми: аналіз сучасних підходів [Електронний ресурс] / О. А. Ва­сильченко // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології уп­рав­ління : зб. наук. пр. ДонДУУ. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». − Донецьк, 2013. − Т. ХІV, вип. 276. − С. 207-216. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduuu_2013_14_276_25
 31. Веренич С. В. Нейрофізіологічні механизми рухових порушень у дітей з легкою інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / С. В. Веренич // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 27−35. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(2)__5
 32. Вержиховська О. М. Особливості використання методів фор­мування свідомості та переконання у роботі з розумово відсталими учнями [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 132−140. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2013_23(1)__18
 33. Вержиховська О. М. Особливості психодіагностичної
 34. діяль­ності як компоненту психолого-педагогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 28−34. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(1)__6
 35. Вержиховська О. М. Особливості розвитку та виховання розумово відсталої дитини в сім’ї [Електронний ресурс] / О. М. Вер­жи­ховська // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2016. − Вип. 33. − С. 69−78. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_ 2016_33_8
 36. Веселов А. К проблеме использования ИКТ на уроках математики в инклюзивном образовательном пространстве для учащихся 5−6 классов с интеллектуальными нарушениями [Электронный ресурс] / А. Н. Веселов // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 жовт.−15 листоп. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома­нова. − К. : Фенікс, 2013. − С. 19−22. − Режим доступу: http://pgk.mar.in.ua/index.php/ru/materiali-internet-konferentsiji/255-veselov-andrej-nikolaevich
 37. Висоцька А. М. Медіаосвіта як аспект корекційного вихован­ня школярів з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / А. М. Висоцька // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. − 2013. − № 3. − С. 69−73. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_3_15
 38. Висоцька А. М. Організація корекційно-виховних занять із розумово відсталими школярами / А. М. Висоцька // Дефектологія. − 2012. − № 1. − С. 14−17. − Бібліогр. в кінці ст.
 39. Возна Л. Нові підходи до корекційної роботи з дітьми з по­мір­ною розумової відсталістю / Л. Возна // Дефектолог. − 2012. − № 10. − С. 19−24.
 40. Войтюк І. В. Проблема корекції мислення розумово відсталих дітей у психологічно-педагогічній літературі [Електронний ресурс] / І. В. Войтюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 347−351. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_90
 41. Гавриленко Г. Розвиток емоційно-вольової сфери у дітей з лег­кою розумовою відсталістю: психокорекційний комплекс / Ганна Гав­риленко // Психолог. − 2013. − № 9. − С. 50−56.
 42. Гаврилов О. В. До питання про розумову відсталість як психо­лого-педагогічну проблему [Електронний ресурс] / О. В. Гаврилов // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 44−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_21(2)__8
 43. Гаврилов О. В. Особливості використання якісної оцінки математичних знань у розумово відсталих школярів [Електронний ресурс] / О. В. Гаврилов, О. І. Утьосова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 145−155. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2013_ 22(1)__20
 44. Гаврилов О. В. Особливості розвитку психічних процесів (сприй­мання, відчуття, мислення, мовлення) дітей з помірною розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. В. Гаврилов // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 35−46. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__6
 45. Гайдукевич М. А. Символічна форма комунікації у дітей з по­рушенням інтелекту [Електронний ресурс] / М. А. Гайдукевич // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 34−41. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_20(2)__6
 46. Галецька Ю. В. Напрямки роботи з розвитку мовлення дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 156−163. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_ 2013_22(1)__21
 47. Галецька Ю. В. Система піктограм як засіб формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціаль­но-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 47−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(2)__7
 48. Гаман А. М. Правова освіченість − важливий аспект у запо­бі­ганні девіантної поведінки в дітей з інтелектуальною недостатністю [Елект­ронний ресурс] / А. М. Гаман, Т. М. Харькова // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціаль­но-педа­го­гічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 42−48. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__7
 49. Гаман А. М. Формування правової освіченості − важливий ас­пект подальшої соціалізації розумово відсталих школярів [Елект­ронний ресурс] / А. М. Гаман // Актуальні питання корекційної ос­ві­ти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 28−36. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_6
 50. Геращенко С. І. Лінгводидактичні аспекти розвитку монологічного мовлення у розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / С. І. Геращенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 51−55. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_14
 51. Геращенко С. І. Особливості розвитку монологічного мовлення розумово відсталих учнів 5−6 класів [Електронний ресурс] / С. І. Ге­ращенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 49−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__8
 52. Геращенко С. І. Розвиток діалогічного мовлення у розу­мово відсталих учнів на логопедичних заняттях [Електронний ресурс] / С. І. Геращенко // Логопедія. − 2013. − № 3. − С. 24−27. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2013_3_5
 53. Геращенко С. І. Розвиток комунікативних умінь у ро­зу­мово відсталих учнів 5−6 класів [Електронний ресурс] / С. І. Ге­ращенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 161−168. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(1)__21
 54. Геращенко С. І. Розвиток монологічного мовлення розумово відсталих учнів у процесі вивченння граматичної теми «прикметник» [Електронний ресурс] / С. І. Геращенко // Логопедія. − 2012. − № 2. − С. 17−20. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ logoped_2012_2_6
 55. Головата А. О. Розвиток змісту і методика навчання географії розумово відсталих учнів в Україні (20-ті рр. ХХ − початок ХХІ століття) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Головата Альона Олександрівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2016. – 30 с. − Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/images/ file/vidil_aspirant/avtoref/%D0%94_26.053.14/Golovata.pdf
 56. Гончаренко Г. М. Інтерес до навчання як складова розвитку піз­­навальної активності розумово відсталих учнів на уроках фізики [Елект­ронний ресурс] / Г. М. Гончаренко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 55−57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_ 019_2014_28_14
 57. Гончарук Н. М. Особливості міжособистісних взаємостосунків та спілкування розумово відсталих школярів в умовах шкіль­ної групи [Електронний ресурс] / Н. М. Гончарук // Зб. наук. пр. Кам’янець-По­діл. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 54−67. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__9
 58. Горай Л. В. Форми і методи психолого-корекційної підготов­ки дітей з легкою розумовою відсталістю до уроків навчання грамоти / Л. В. Горай // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 9. − С. 17−22.
 59. Горбенко С. Л. До проблеми дослідження компонентів рольо­вої поведінки розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / С. Л. Горбенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 317−319. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_95
 60. Данільченко Є. В. Ігри та ігрові прийоми як основний метод навчання грамоти розумово відсталих першокласників [Елект­ронний ресурс] / Є. В. Данільченко, Н. В. Тарасенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-По­діл. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 163−173. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_22(1)__22
 61. Данільченко Є. В. Теоретичні аспекти розгляду шляхів розвитку мовлення учнів з вадами інтелекту [Електронний ресурс] / Є. В. Да­нільченко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 184−190. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__24
 62. Дегтяренко Т. В. Особливості психомоторного розвитку у ро­зу­мово відсталих молодших школярів [Електронний ресурс] / Т. В. Дегтяренко, Я. В. Шевцова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 54−65. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_ 2012_19(2)__8
 63. Дегтярьова О. Г. Розвиток продуктивного мислення в мо­лодших школярів з інтелектуальними вадами [Електронний ресурс] / О. Г. Дегтярьова // Таврійськ. вісн. освіти. − 2014. − № 2. − С. 122−127. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_2_20
 64. Дем’яненко Б. Т. Вивчення механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій у підлітків з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Б. Т. Дем’яненко, Ю. В. Гуріна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 269−272. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_28_58
 65. Докучина Т. О. Особливості ставлення до успіху розумово відсталих учнів молодших класів [Електронний ресурс] / Т. О. Докучина // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 67−71. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_17
 66. Докучина Т. О. Результати дослідження мотивації досяг­нен­ня успіху розумово відсталих учнів молодших класів у нав­чально-ви­ховній діяльності [Електронний ресурс] / Т. О. Докучина // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 69−72. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_23
 67. Докучина Т. О. Ставлення до навчання розумово відсталих учнів як запорука їхньої успішності [Електронний ресурс] / Т. О. Докучина // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 95−99. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_21
 68. Долженко А. И. Условия развития учащихся с умеренной умственной отсталостью в аспекте их социализации [Электронный ресурс] / А. І. Долженко // Імідж сучасного педагога. − 2014. − № 2. − С. 57−59. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_2_17
 69. Долженко А. І. Вплив особливостей мовлення й пізнаваль­них процесів розумово відсталих дітей на їх соціально-трудову адаптацію [Електронний ресурс] / А. І. Долженко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 72−76. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_20
 70. Дутковська Р. В. Психологічні особливості дітей з порушен­нями інтелекту, які підлягають індивідуальному навчанню [Елект­рон­ний ресурс] / Р. В. Дутковська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 76−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_19
 71. Дьякова О. С. Вивчення стану сформованості комунікативних умінь у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю [Елект­ронний ресурс] / О. С. Дьякова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 98−105. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__14
 72. Єжова Т. Є. Музичне виховання як засіб реалізації права розумово відсталих дітей на участь у культурному житті [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., − 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 105−115. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__15
 73. Єросова С. А. Особливості розуміння та застосування правил дисциплінованої поведінки молодшими школярами з пору­шеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08 / Єросова Світлана Анатоліївна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2012. − 23 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5672 /1/Yerosova.pdf
 74. Єросова С. А. Психологічні передумови усвідомлення та застосування дисциплінарних норм розумово відсталими молодшими школярами [Електронний ресурс] / С. А. Єросова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 264−268. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_ 2012_17_8_31
 75. Жарікова І. О. Особливості уявлень розумово відсталих дівчат підліткового віку про материнські ролі жінки [Електронний ресурс] / І. О. Жарікова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 73−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__10
 76. Жарікова І. О. Особливості уявлень розумово відсталих хлоп­ців підліткового віку про батьківські ролі чоловіка [Електронний ресурс] / І. О. Жарікова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 105−109. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_26_23
 77. Жук Т. Реабілітація дітей з помірною розумовою відсталістю / Тамара Жук // Психолог. − 2012. − № 9. − С. 47−50.
 78. Засуха Г. Подолання мовленнєвих недоліків у дітей із по­мірною розумовою відсталістю / Ганна Засуха // Дефектолог. − 2015. − № 7. − С. 4−10.
 79. Зелінська К. О. Дослідження розвитку дрібної моторики у ді­тей молодшого шкільного віку з інтелектуальними вадами [Електрон­ний ресурс] / К. О. Зелінська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­ло­гія. − 2013. − Вип. 23. − С. 83−86. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_ 23_27
 80. Зелінська К. О. Можливості використання лялькового театру в роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкіль­ного віку [Елект­ронний ресурс] / К. О. Зелінська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 81−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_ 2012_19(2)__11
 81. Зелінська К. О. Розвиток комунікативних умінь дітей молод­шого шкільного віку з інтелектуальними вадами засобами театральної діяльності [Електронний ресурс] / К. О. Зелінська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. gси­хо­ло­гія. − 2014. − Вип. 26. − С. 117−121. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_26_26
 82. Зелінська К. О. Розвиток комунікативних умінь молод­ших шко­лярів з інтелектуальними вадами засобами арттерапії [Електронний ресурс] / К. О. Зелінська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Іва­на Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 173−181. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 22(1)__23
 83. Зелінська К. О. Теоретичне обґрунтування доцільності вико­ристання засобів арттерапії у процесі розвитку комуніка­тив­них умінь дітей з інтелектуальними вадами [Електронний ресурс] / К. О. Зелінська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 198−205. − Режим досту­пу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__26
 84. Зенкевич В. М. Методика розвитку рівноваги в дітей з інте­лек­туальною недостатністю на уроках фізичної культури та здоров’я [Електронний ресурс] / В. М. Зенкевич, С. О. Зенкевич // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2014. − № 2. − С. 225-232. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2014_2_30
 85. Іваненко А. С. Дослідження характеру знань про сі­мейно-шлюбні відносини та уявлень про майбутню сім’ю у ро­зумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / А. С. Іваненко // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки. − 2016. − Вип. 1 (2). − С. 153−157. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_ 2016_1(2)__30
 86. Іваненко А. С. Основні напрямки корекційної роботи з під­го­товки учнів з вадами розумового розвитку до майбутнього сімейного життя [Електронний ресурс] / А. С. Іваненко // Освіта осіб з особливими по­требами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. пе­дагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 80−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_10_15
 87. Іваненко А. С. Особливості уявлень про батьківську та май­бутню власну сім’ю в розумово відсталих підлітків [Елект­ронний ресурс] / А. С. Іваненко // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки. − 2014. − Вип. 2 (2). − С. 137−141. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvkhp_2014_2(2)__27
 88. Іваненко А. С. Формування уявлень про майбутню сім’ю у розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08 / Іваненко Аліна Сергіївна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2016. − 22 с. − Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/%D0%94_26.053.23/Ivanenko.pdf
 89. Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури дітей з розумовою відсталістю із затримкою психічного і мовного розвит­ку : навч. посіб. для ВНЗ / ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» МОН України ; [відп. за вип. Н. Г. Байкіна ; ред. Є. В. Ткаченко]. − Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. − 342 с. : іл. − Бібліогр.: С. 339−341.
 90. Каленська Л. П. Особливості розвитку мовлення ро­зумово відсталих школярів [Електронний ресурс] / Л. П. Каленська, Л. С. Оржа­ховсь­ка // Таврійськ. вісн. освіти. − 2014. − № 4. − С. 144−154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_4_27
 91. Каменщук Т. Д. Навчання дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності в контексті міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / Т. Д. Каменщук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 181−189. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_22(1)__24
 92. Касьян М. В. Основні підходи до вивчення синдрому гіпер­активності у розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Марина Вікторівна Касьян // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 313−317. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_67
 93. Качарян Т. Алгоритм подолання фонематичної дислексії. Ро­бота з дітьми з інтелектуальною недостатністю / Тетяна Качарян // Дефектологія. − 2017. − № 7. − С. 26−35. − Бібліогр.: 13 назв.
 94. Качарян Т. Логосенсорика у вивчені кольорів. Робота з діть­ми з інтелектуальними недоліками / Тетяна Качарян // Дефек­толог. − 2017. − № 5. − С. 48−49.
 95. Коваленко В. Є. Вплив освітнього середовища на емо­цій­не реагування розумово відсталих молодших школярів [Елект­рон­ний ре­сурс] / В. Є. Коваленко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 228−333. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_70
 96. Коваленко В. Є. Динаміка емоційного розвитку розу­мово від­сталих молодших школярів, які перебувають в освітньому середо­вищі індивідуального навчання [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 189−198. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__25
 97. Коваленко В. Є. До питання визначення емоційного роз­витку та його складових при розумовій відсталості [Елект­ронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 371−374. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_96
 98. Коваленко В. Є. Корекція емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів в експериментальних умовах ос­вітньо­го середовища [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Ак­туальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієн­ка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 145−155. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_ 2014_4_18
 99. Коваленко В. Є. Освітнє середовище як чинник емоцій­ного розвитку розумово відсталих молодших школярів [Електрон­ний ре­сурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08 / Ко­ва­ленко Вікторія Євгенівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. − К., 2014. − 21 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6443/1/ Kovalenko.pdf
 100. Коваленко В. Є. Особливості діагностики емоційного роз­вит­­ку розумово відсталих молодших школярів у контексті різ­них нау­ково-теоретичних підходів [Електронний ресурс] / В. Є. Ко­валенко // Нау­ка і освіта. − 2013. − № 1/2. − С. 48−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_1-2_13
 101. Коваленко В. Є. Особливості змістовного компоненту емо­цій­ного розвитку розумово відсталих молодших школярів [Елек­тронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 324−327. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_98
 102. Коваленко В. Є. Особливості соціальних емоцій розу­мо­во від­сталих молодших школярів, які перебувають у різних освітніх умовах [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2013. − Вип. 24. − С. 311−316. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_24_68
 103. Коваленко Л. І. Організаційні аспекти управління інди­ві­дуальним навчанням розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Л. І. Коваленко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2014. − № 6. − С. 265−272. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pednauk_2014_6_32
 104. Ковцун І. Особливості розумового і фізичного розвитку ді­тей з легким ступенем розумової відсталості [Електронний ре­сурс] / І. Ковцун // Спорт. наука України. − 2015. − № 5. − С. 3−8. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SNU_2015_5_2
 105. Коган О. В. Вплив мотиваційного компоненту на форму­ван­ня здорового способу життя у розумово відсталих учнів [Елект­ронний ресурс] / О. В. Коган // Актуальні питання корекційної ос­віти (педаго­гіч­ні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’я­­нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 164−171. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_20
 106. Коган О. В. Психолого-педагогічне забезпечення форму­ван­ня здорового способу життя у старшокласників із вадами інтелекту [Електронний ресурс] / О. В. Коган, І. Л. Рудзевич // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільсь­кий, 2014. − Вип. 26. − С. 255−263. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pspl_2014_26_22
 107. Коган О. В. Психолого-педагогічні аспекти формування здо­рового способу життя в учнів з вадами інтелекту [Електронний ресурс] / О. В. Коган, І. Л. Рудзевич // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2013. − Вип. 22. − С. 237−249. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_22_22
 108. Козак А. В. Соціальна роль батьків у вихованні розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / А. В. Козак // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 18. − С. 138−145. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_18_20
 109. Колишкін О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням інтелектуального розвитку / О. В. Колишкін // Вступ до спе­ціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Колишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 110−138.
 110. Колишкін О. Розвиток рухової сфери у дітей з інтелек­туальним порушеннями засобами адаптивного фізичного вихо­вання / О. Колишкін // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 4. − С. 58−63.
 111. Кольцов С. Н. Картина как средство развития связной уст­ной и письменной речи учащихся с ограниченными умст­венными воз­можностями / С. Н. Кольцов // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 1. − С. 25−31.
 112. Коник М. І. Особливості трудового виховання і навчання ді­тей з помірною розумовою відсталістю / М. І. Коник // Дитина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 11. − С. 11−17.
 113. Константинів О. В. Педагогічні умови становлення трудового навчання розумово відсталих учнів в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Константинів // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 110−119. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_16
 114. Косарєва О. І. Розвиток пізнавальних процесів дітей з ро­зумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. І. Косарєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в зак­ладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2014. − Вип. 10. − С. 36−38. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ozfm_2014_10_13
 115. Косенко Ю. Вивчення історичного минулого як засіб соціалізації розумово відсталих учнів (за науковою спадщиною А. І. Ка­пустіна) / Ю. Косенко // Особлива дитина: навчання і ви­хо­вання. − 2015. − № 4. − С. 64−68.
 116. Косенко Ю. М. Дидактична гра як метод закріплення істо­рич­них понять у розумово відсталих учнів / Ю. М. Косенко // Дефек­то­логія. − 2013. − № 1. − С. 37−39.
 117. Косенко Ю. М. Дидактична гра як метод самостійної роботи розумово відсталих учнів на уроках історії [Електронний ресурс] / Ю. М. Косенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 141−144. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_33
 118. Косенко Ю. М. Ретроспектива використання дидактичних ігор у навчанні історії дітей з вадами інтелекту [Електронний ресурс] / Ю. М. Косенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 106−114. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_20(2)__15
 119. Косенко Ю. М. Систематизація і узагальнення знань у розу­мово відсталих учнів на уроках історії в ігровий спосіб [Електронний ресурс] / Ю. М. Косенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 227−234. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__30
 120. Косенко Ю. Особливості використання дидактичних ігор при вивченні нового історичного матеріалу розумово відсталими учнями [Електронний ресурс] / Ю. Косенко // Психолого-пед. проб­леми сіл. шк. − 2012. − № 43 (1). − С. 98−102. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ppps_2012_43(1)__16
 121. Кравець Н. Використання комп’ютерних технологій у про­це­сі роботи розумово відсталих школярів із творами художньої літератури / Ніна Кравець // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 1. − С. 28−37.
 122. Кравець Н. П. Виокремлення власне методичних принципів навчання читанню розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 139−143. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_37
 123. Кравець Н. П. Евристичний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 139−148. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_ sp_2012_21(2)__21
 124. Кравець Н. П. Корекційна спрямованість читацької компетентності розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / Н. П. Кра­вець // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 114−123. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__16
 125. Кравець Н. П. Репродуктивний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями [Електронний ресурс] / Ніна Павлівна Кравець // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2013. − Вип. 24. − С. 145−153. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_34
 126. Кравець Н. П. Розвиток мовлення розумово відсталих учнів на уроках читання [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Логопедія. − 2012. − № 2. − С. 35−40. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ logoped_2012_2_11
 127. Кравець Н. П. Сформованість компонентів читацької діяльності розумово відсталих школярів [Електронний ресурс] / Ніна Павлівна Кравець // Імідж сучасного педагога. − 2013. − № 7. − С. 63−67. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_7_19
 128. Кравець Н. П. Формування інтересу до читання у ро­зу­мово відсталих підлітків на уроках літературного читання [Елект­ронний ресурс] / Н. П. Кравець // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 234−242. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_23(1)__31
 129. Кравець Н. П. Формування комунікативної компетентності у розумово відсталих підлітків на уроках літературного читання [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 93−101. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_ 2014_27_21
 130. Кравець Н. П. Формування основ духовності у розумово відсталих підлітків на уроках літературного читання [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т проблем вихован­ня. − К., 2013. − Вип. 17, кн. 1. − С. 363−371. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2013_17(1)__42
 131. Кравець Н. Творчий розвиток розумово відсталих учнів на уроках літературного читання [Електронний ресурс] / Н. Кравець // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія: Пед. науки. − 2013. − Вип. 123 (2). − С. 169−174. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__45
 132. Кримчак Л. Ю. Психологічна готовність соціальних пе­дагогів до роботи з розумово відсталими підлітками [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кримчак // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і пси­хологія : зб. наук. пр. − Ялта, 2012. − Вип. 37, ч. 2. − С. 178−183. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2012_ 37(2)__30
 133. Кузнецова Л. Подвижные игры как средство адаптивного физического воспитания младших школьников с отклонениями умственного развития / Лариса Кузнецова // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. − 2013. − № 4. − С. 29−33. − Бібліогр. в кінці ст.
 134. Кузнецова М. С. Організація роботи з корекції уяви дітей із порушенням інтелектуального розвитку на уроках географії / М. С. Куз­нецова // Дефектологія. − 2012. − № 2. − С. 39−43. − Бібліогр. в кінці ст.
 135. Кузнецова М. С. Особливості творчої уяви учнів з інте­лек­туаль­ною недостатністю [Електронний ресурс] / М. С. Кузнецова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 113−120. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__15
 136. Кузнецова М. С. Роль уяви у засвоєнні географічного ма­те­ріалу дітьми з порушенням інтелектуального розвитку [Елект­ронний ре­сурс] / М. С. Кузнецова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 392−394. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_102
 137. Кузнецова Т. Г. Попередження девіантної поведінки учнів з по­рушеннями інтелектуального розвитку засобами корекції їх само­оцінки [Електронний ресурс] / Т. Г. Кузнецова, Л. С. Лісова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 111−116. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_10_20
 138. Кузнецова Т. Г. Профорієнтаційна робота як засіб збе­ре­жен­ня професійного інтересу розумово відсталих учнів [Елект­ронний ре­сурс] / Т. Г. Кузнецова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 136−139. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_30
 139. Кузнецова Т. Г. Релігійне виховання в сім’ї як засіб фор­му­вання моральних якостей дітей з порушенням інтелек­туального роз­витку [Електронний ресурс] / Т. Г. Кузнецова, В. О. Липа // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-пе­да­гогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 243−249. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(1)__32
 140. Кузьмінська Є. Вивчення сформованості мовленнєвої ком­петенції у розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Євгенія Кузьмінська // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 1. − С. 49−57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DLog_2015_1_9
 141. Кузьмінська Є. О. Мовленнєва компетенція як перед­у­мова опанування грамоти розумово відсталими дітьми [Електрон­ний ресурс] / Є. О. Кузьмінська // Освіта осіб з особливими потре­бами: шляхи розбу­дови : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 201−209. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2013_4(2)__25
 142. Кузьмінська Є. О. Підготовка розумово відсталих дітей до опа­нування граматики [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Кузьмінська Євгенія Олексіївна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2015. − 19 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8571/1/ Kuzminska.pdf
 143. Кузьмінська Є. О. Проблема підготовки розумово відста­лих дітей до опанування грамоти в загальній та спеціальній пси­хо­лого-педагогічній літературі [Електронний ресурс] / Є. О. Кузь­мінська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 137−140. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_42
 144. Кузьмінська Є. О. Психолінгвістичні основи методики нав­чання грамоти розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Є. О. Кузь­мінська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 250−256. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__33
 145. Курилович О. Воспитание координации мелкой мото­ри­ки у школь­ников с умственной отсталостью [Електронний ресурс] / О. Ку­рилович, В. Калюжин // Спорт. вісн Придніпров’я. − 2014. − № 2. − С. 77−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ svp_2014_2_17
 146. Куцолапська А. Психокорегувальні вправи : [для дітей із ЗПР та із розумово відсталими дітьми] / А. Куцолапська // Дефектолог. − 2015. − № 11. − С. 4−8.
 147. Кучеренко О. Формування навичок читання в дітей із порушенням розумового розвитку в початковій школі / О. Ку­че­ренко // Дефектолог. − 2013. − № 6. − С. 17−19.
 148. Лаврикова О. Активізація пізнавальної діяльності розу­мово відсталих школярів на уроках природознавства [Електронний ресурс] / О. Лаврикова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 120−128. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_ 2012_19(2)__16
 149. Лапшина Л. М. Дані нейрофізіологічного обстеження ді­тей з порушенням інтелекту в структурі надання їм комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги [Електронний ресурс] / Л. М. Лапшина // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 124−132. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__17
 150. Левицька В. І. Розвиток творчих здібностей дітей-оліго­френів засобами трудового навчання / В. І. Левицька // Труд. нав­чання в шк. − 2012. − № 8. − С. 37−40. − Бібліогр. в кінці ст.
 151. Левицький В. Е. До питання організації професійно-орієн­таційної роботи з учнями старших класів з порушеним ін­те­лектом [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 148−154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_21(2)__22
 152. Левицький В. Е. До питання про актуальність засто­су­вання дослідницького методу під час реалізації екологічного вихо­вання для дітей з порушеним інтелектом старшого шкільного віку [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 128−135. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 19(2)__17
 153. Левицький В. Е. До питання про стан та розвиток усного зв’язного мовлення учнів молодших класів з порушеним інтелек­том [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педаго­гічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 257−264. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__34
 154. Левицький В. Е. До питання про формування основних чин­ни­ків здорового способу життя в учнів старших класів з пору­шеним інтелектом [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієн­ка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 197−206. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_24
 155. Левицький В. Е. Особливості реалізації превентивної ро­боти та корекції девіантної поведінки у підлітків з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 206−213. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2013_22(1)__27
 156. Липа В. О. Використання міжпредметних зв’язків як ефек­тив­ний шлях оптимізації формування знань у розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / В. О. Липа, О. В. Гаврилов // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 135−146. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__18
 157. Липко І. В. Особливості формування мовленнєвих на­вичок у дітей із помірною розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / І. В. Липко, Т. Г. Пулінець // Таврійськ. вісн. освіти. − 2014. − № 4. − С. 160−169. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Tvo_2014_4_29
 158. Лук’янова А. С. До проблеми духовного виховання учнів з вадами розумового розвитку [Електронний ресурс] / А. С. Лук’я­нова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 221−229. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__29
 159. Лук’янова А. С. Теоретичні аспекти духовного вихо­ван­ня ро­зумово відсталих підлітків засобами християнської етики [Елект­ронний ресурс] / А. С. Лук’янова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 264−271. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__35
 160. Макарчук Л. О. Домінантні види копінг-стратегій пове­дінки підлітків із розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Л. О. Ма­карчук // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2016. − Вип. 31. − С. 170−185. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_ 2016_31_16
 161. Макарчук Л. О. Методики психологічної діагностики ко­пінг-поведінки розумово відсталих підлітків [Електронний ре­сурс] / Л. О. Ма­карчук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбу­дови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 128−139. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(2)__17
 162. Макарчук Л. О. Особливості функціонування поведін­кової сфе­ри підлітків з порушенням інтелектуального розвитку / Л. О. Ма­карчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12: Психол. науки. − 2012. − Вип. 37. − С. 209−213. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2012_37_57
 163. Макарчук Н. Методичні основи професійно-трудової реабі­лі­тації дітей із порушеннями розумового розвитку / Н. Ма­кар­чук, О. Хо­ва­нова // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 1. − С. 38−46.
 164. Макарчук Н. О. Агресія та агресивна поведінка як пси­хічний за­сіб особистісної саморегуляції підлітків із пору­шеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / Н. О. Макарчук // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 25. − С. 215−227. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_25_19
 165. Макарчук Н. О. Психологічні чинники дисфункції осо­бистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового роз­витку [Електронний ресурс] / Н. О. Макарчук // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН Ук­раї­ни. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 136−145. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(1)__19
 166. Макарчук Н. О. Специфіка особистісних засобів само­ре­гу­ляції підлітків із порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / Н. О. Макарчук // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія психологічна. − 2014. − Вип. 2. − С. 221−231. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2014_2_25
 167. Макарчук Н. О. Специфіка психологічного супроводу підліт­ків з порушенням інтелектуального розвитку / Н. О. Макарчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки. − 2012. − Вип. 37. − С. 213−217. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_012_2012_37_58
 168. Макарчук Н. О. Тривога як фактор реалізації психічних функцій особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумо­вого розвитку [Електронний ресурс] / Н. О. Макарчук // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2014. − Т. 19, вип. 2. − С. 203−213. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2014_19_2_24
 169. Макарчук Н. Специфіка впливу психічних процесів на осо­бистісну саморегуляцію підлітків із порушеннями розумового розвитку / Наталія Макарчук // Дефектологія. − 2013. − № 4. − С. 33−40. − Бібліогр. в кінці ст.
 170. Максименко Н. В. До питання про використання проект­ного методу у навчанні дітей з порушеним інтелектом основам безпеки життєдіяльності [Електронний ресурс] / Н. В. Максименко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 206−215. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_25
 171. Манько О. Г. Розвиток пізнавальної діяльності молод­ших розумово відсталих школярів на уроках образотворчого мис­тецтва в процесі роботи над тематичним малюнком [Електронний ресурс] / О. Г. Манько, М. В. Шарніна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 148−150. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_45
 172. Матющенко І. М. Дослідження рівня тривожності розу­мово відсталих старшокласників в аспекті їх соціально-психоло­гіч­ної адап­тованості / Ірина Миколаївна Матющенко // Дефекто­ло­гія. − 2012. − № 2. − С. 11−13.
 173. Мельниченко В. Є. Психологічні умови упередження аг­ре­сив­ної поведінки підлітків з порушенням інтелектуального роз­витку [Елект­ронний ресурс] / В. Є. Мельниченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 12, Психологічні науки. − 2012. − Вип. 37. − С. 220−222. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_ 2012_37_60
 174. Мельниченко В. Є. Специфіка психологічної корекції аг­ресії у підлітків з порушеннями розумового розвитку [Елект­ронний ресурс] / В. Є. Мельниченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­бу­дови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Ко­лупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 248−258. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__30
 175. Мельниченко В. Є. Специфіка соціально-регулятивних особ­ли­востей агресивної поведінки підлітків із порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / В. Є. Мельниченко // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 73−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_9_13
 176. Мельнікова Л. О. Волонтерський рух як чинник розвитку со­ціальної активності розумово відсталих підлітків [Електронний ре­сурс] / Л. О. Мельнікова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Ка­разіна. Серія: Соціальні комунікації. − 2014. − № 1143, вип. 6. − С. 67−71. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2014_ 1143_6_17
 177. Мовчан Л. Л. Соціальна реабілітація дітей з помірною розу­мовою відсталістю / Л. Л. Мовчан, Т. Н. Рябчій, Т. В. Чеховська // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 6. − С. 5.
 178. Мухіна А. Ю Вплив захисних механізмів на регуляцію і дез­організацію особистості розумово відсталих підлітків [Електронний ре­сурс] / А. Ю Мухіна, Я. І. Загороднюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 356−359. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_107
 179. Мухіна А. Ю. Вплив складу сім’ї на гендерну соціалі­зацію дівчат-підлітків з нормальним і порушеним інтелектуальним розвитком [Електронний ресурс] / А. Ю. Мухіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 178−182. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_48
 180. Мухіна А. Ю. Особливості захисних механізмів та ко­пінг-стра­­тегій розумово відсталих підлітків: диференціація понять [Елект­ронний ресурс] / А. Ю. Мухіна, Я. І. Загороднюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психоло­гія. − 2013. − Вип. 24. − С. 326−330. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_24_71
 181. Мякушко О. І. Системи класифікації розумової відста­лості та підходи до діагностики дітей з помірною розумовою від­сталістю [Елект­ронний ресурс] / О. І. Мякушко // Освіта осіб з особ­ливими потре­бами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Ко­лупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН Ук­раїни. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 146−157. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(1)__20
 182. Нагорна О. Фізична реабілітація дітей з розумовою від­ста­лістю молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. На­горна // Нова пед. думка. − 2014. − № 1. − С. 46−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_14
 183. Нечипоренко К. С. Визначення стану сформованості само­оцін­ки соціально депривованих підлітків з психофізичними вадами [Елект­­ронний ресурс] / К. С. Нечипоренко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 317−321. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_ 019_2014_28_69
 184. Ничипорук С. В. Відкрита самопідготовка для дітей із вада­ми розумового розвитку / С. В. Ничипорук // Дитина з особ­ливими потре­бами. − 2015. − № 5. − С. 12−14.
 185. Ніколенко Л. М. Формування самостійності учнів з ва­дами інте­лекту засобами трудового виховання [Електронний ре­сурс] / Л. М. Ні­коленко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 251−259. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_30
 186. Огороднійчук З. В. Експериментальне вивчення особис­тісної тривожності у підлітків з легкою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / З. В. Огороднійчук, Т. С. Ратушна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 368−370. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_111
 187. Огороднійчук З. В. Особливості професійної спрямова­ності старшокласників з легкою розумовою відсталістю [Елект­рон­ний ресурс] / З. В. Огороднійчук, М. О. Рудюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­логія. − 2014. − Вип. 26. − С. 362−365. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/7752
 188. Огороднійчук З. В. Особливості темпераметру підлітків з лег­кою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / З. В. Ого­род­ній­чук, В. В. Клименко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 352−357. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7751
 189. Омельченко М. С. До проблеми організації корекційної ро­бо­ти з дітьми з глибокою розумовою відсталістю в Україні та за кор­доном [Електронний ресурс] / М. С. Омельченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психоло­гія. − 2014. − Вип. 28. − С. 162−167. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_28_36
 190. Омельченко М. С. Заняття образотворчою діяльністю як за­сіб корекції уяви дітей з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / М. С. Омельченко, Г. Ю. Боброва // Освіта осіб з особ­ли­вими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 155−160. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_10_27
 191. Омельченко М. С. Організація роботи з корекції уяви ро­зумово відсталих учнів на уроках у допоміжній школі [Елект­рон­ний ресурс] / М. С. Омельченко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 229−237. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 22(1)__30
 192. Оржаховська Л. С. Специфіка роботи з розумово відс­талими учнями / Л. С. Оржаховська // Поч. навчання та виховання. − 2012. − № 16/17/18. − С. 56−59.
 193. Оришкевич І. Корекційно-розвивальна програма для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку: молодший шкільний вік / І. Оришкевич // Дефектолог. − 2013. − № 1. − С. 1−48 (Вкладка).
 194. Орлов О. В. До проблеми формування невротичних роз­ладів у дітей та підлітків з легкою розумовою відсталістю [Елект­ронний ре­сурс] / О. В. Орлов // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки НАПН України; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 282−292. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__34
 195. Орлов О. В. Специфіка невротичних проявів у поведінці під­літ­ків з легкою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. В. Ор­лов // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­бу­дови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педа­го­гі­ки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 102−108. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_8_14
 196. Павлюк Н. В. Рівень підготовки до сімейного життя ро­зу­мово відсталих старшокласників як предмет соціально-педа­гогічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. В. Павлюк // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. − 2012. − № 22 (8). − С. 185−193. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_ 22(8)__25
 197. Павлюк Н. В. Рівень сексуальної вихованості розумово відс­та­лих старшокласників як предмет соціально-педагогічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. В. Павлюк // Вісн. ЛНУ ім. Та­раса Шевченка. Педагогічні науки. − 2012. − № 19 (2). − С. 132−138. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_ 19(2)__18
 198. Панюшкіна О. Молодші школярі з порушенням психо­ло­гічного розвитку: формування навчальної мотивації / Олена Па­нюшкіна // Психолог. − 2012. − № 19. − С. 18−22.
 199. Письменна Н. Варіативний модуль «Бісероплетіння»: ав­торсь­ка програма з трудового навчання для розумово відсталих дітей. 4−10-ті класи / Наталія Письменна // Дефектолог. − 2015. − № 8. − С. 1−20 (Вкладка).
 200. Пінюгіна К. О. До проблеми дослідження формування со­ціаль­­ного інтелекту молодших підлітків з легкою розумовою від­ста­лістю [Електронний ресурс] / К. О. Пінюгіна // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 79−84. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_9_14
 201. Піонтківська Г. С. Засоби формування орфографічної навич­ки у розумово відсталих учнів 2−4-х класів [Електронний ресурс] / Г. С. Піонтківська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 302−308. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2013_23(1)__40
 202. Пономаренко В. М. Етапи та напрямки психологічної ро­боти з сім’ями дітей, що мають тяжкі вроджені вади розвитку [Електронний ресурс] / В. М. Пономаренко, Є. М. Гриценко, М. І. Гри­ценко // Нео­натологія, хірургія та перинатальна медицина. − 2015. − Т. 5, № 4. − С. 5−11. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nkhpm_ 2015_5_4_3
 203. Посвістак О. М. Формування мовленнєвої комунікатив­ної компетенції у розумово відсталих дітей початкової школи [Електронний ресурс] / О. М. Посвістак // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 161−169. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 20(2)__22
 204. Приходько Т. Методичні основи проведення занять та за­соби адаптивного фізичного виховання для дітей з відхиленнями ро­зумового розвитку [Електронний ресурс] / Т. Приходько // Теорія і ме­тодика фіз. виховання і спорту. − 2016. − № 3. − С. 49−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2016_3_11
 205. Приходько Т. Організаційно-методичні умови соціалі­за­ції особистості дітей і молоді з вадами розумового розвитку в адап­тивному фізичному вихованні [Електронний ресурс] / Т. Приходько // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2014. − № 2. − С. 146−150. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2014_2_32
 206. Прокопенко О. А. Вплив самооцінки на стан емоційно-вольо­­вої саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю [Елект­ронний ресурс] / О. А. Прокопенко // Освіта осіб з особливими пот­ре­бами: шля­хи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Ко­лупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 122−129. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(1)__26
 207. Прокопенко О. А. Гендерні особливості формування ко­гні­тивного компоненту емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розу­мовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. А. Прокопенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН Ук­раїни, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 192−203. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_24
 208. Прокопенко О. А. До проблеми дослідження форму­ван­ня емо­ційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою від­ста­лістю [Електронний ресурс] / О. А. Прокопенко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.  Н. Каразіна. Серія: Психологія. − 2014. − № 1099, вип. 54. − С. 78−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_ 2014_1099_54_17
 209. Прокопенко О. А. Особливості емоційної саморегуляції під­літ­ків з порушенням інтелектуального розвитку / О. А. Про­ко­пенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12: Психол. науки. − 2012. − Вип. 37. − С. 226−229. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_012_2012_37_62
 210. Прокопенко О. А. Психокорекційне подолання пору­шень емо­ційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою від­сталістю засобами музичної терапії [Електронний ресурс] / О. А. Про­копенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 237−245. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__31
 211. Прокопенко О. А. Психологічна корекція емоційно-вольо­вої саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю засобами музичної терапії [Електронний ресурс] / О. А. Прокопенко // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Психол. науки. − 2014. − Вип. 121 (2). − С. 120−123. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuPH_2014_121(2)__27
 212. Прокопенко О. Психологічні технології формування емо­цій­но-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відста­лістю [Елект­ронний ресурс] / О. Прокопенко // Вісн. Ін-ту розвитку дитини. Серія: Фі­лософія, педагогіка, психологія. − 2014. − Вип. 32. − С. 144−152. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_ 2014_32_27
 213. Проскурняк О. Вплив індивідуально-психологічних особ­ли­вос­тей на комунікативну діяльність розумово відсталих школярів [Елект­ронний ресурс] / О. Проскурняк // Особлива ди­тина: нав­чання і ви­хо­вання. − 2014. − № 2. − С. 75−82. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2014_2_10
 214. Проскурняк О. І. Вплив психологічних особливостей на ко­му­нікативний розвиток розумово відсталих школярів [Елект­рон­ний ре­сурс] / О. І. Проскурняк // Освіта осіб з особливими потре­ба­ми: шляхи роз­будови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 178−188. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(2)__23
 215. Проскурняк О. І. Комунікативно-мовленнєвий розвиток ро­зу­мово відсталих дітей та підлітків: психологічний аспект [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 141−148. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vonu_psi_2012_17_8_18
 216. Проскурняк О. І. Конструкт методик діагностики кому­ні­ка­тивної діяльності підлітків з легким ступенем розумової відсталості [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Психологія. − 2012. − № 1032, вип. 50. − С. 103−106. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VKhIPC_2012_1032_50_26
 217. Проскурняк О. І. Практичні аспекти формування со­ціально-комунікативної активності у дітей зі зниженим розумовим розвитком [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потре­ба­ми : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2012. − № 9. − С. 144−153. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apnvlop_2012_9_18
 218. Проскурняк О. І. Розробка методики діагностики рівнів роз­витку комунікативної діяльності в підлітків з розумовою від­сталістю [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Актуальні проб­леми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2013. − № 10. − С. 170−184. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apnvlop_ 2013_ 10_18
 219. Проскурняк О. І. Роль психолога у формуванні комуні­катив­ної діяльності учнів з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 375−379. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_113
 220. Проскурняк О. І. Чинники розвитку комунікативної діяль­нос­ті розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / О. І. Прос­курняк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 85−92. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_9_15
 221. Прохоренко Л. І. Особливості саморегуляції у молодших школярів зі зниженим інтелектом / Л. І. Прохоренко // Дефек­тологія. − 2012. − № 3. − С. 2−5. − Бібліогр. в кінці ст.
 222. Прохоренко Л. І. Проблема регулюючого компонента саморегуляції в дітей зі зниженим інтелектом у пізнавальній діяльності [Електронний ресурс] / Л. І. Прохоренко // Актуальні проб­леми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2012. − № 9. − С. 153−161. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apnvlop_2012_9_19
 223. Пугачова В. В. Казкотерапія в соціальній адаптації дітей з розумовою відсталістю / В. В. Пугачова // Дитина з особливими потре­бами. − 2016. − № 8. − С. 8−14.
 224. Рагель Е. Н. Теоретичні аспекти формування комунікативних умінь в учнів молодших класів з інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / Е. Н. Рагель // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 170−177. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__23
 225. Радіонова В. І. Модель індивідуальної програми навчання дітей з помірною і тяжкою інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / В. І. Радіонова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 174−179. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__23
 226. Ратушна О. Нестандартні арифметичні задачі : [для розумово відсталих учнів] / О. Ратушна // Дефектолог. − 2013. − № 12. − С. 15−20.
 227. Рибак О. Арт-терапія в роботі з розумово відсталими дітьми: діти з інтелектуальними недоліками та ЗПР / О. Рибак, Є. Пар­хомчук, Т. Шлапацька // Дефектолог. − 2015. − № 4. − С. 7−9.
 228. Різниченко О. П. Інтегрований урок з математики та тру­дового навчання (для дітей, що потребують корекції розумового розвит­ку) / О. П. Різниченко, О. П. Куценко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 9. − С. 26−31.
 229. Розвиток навичок практичного життя: застосування ігор та вправ із використанням елементів методики М. Монтессорі / О. Ан­то­сюк [та ін.] // Дефектолог. − 2015. − № 12. − С. 4−8.
 230. Розіна І. В. Психологічні властивості мислення в дітей молод­шого шкільного віку з патологією розумового розвитку [Елек­тронний ре­сурс] / І. В. Розіна // Наука і освіта. − 2012. − № 9. − С. 182−185. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2012_9_43
 231. Розумова відсталість у історико-культурному аспекті // Куль­туротвірна функція психологічної науки : монографія / за ред. Г. О. Бал­­­ла ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [Г. О. Балл та ін.]. − К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. − С. 54−57.
 232. Руденко А. О. Формування початкових мовних узагальнень у розумово відсталих учнів як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / А. О. Руденко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 199−202. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_26_43
 233. Руденко Л. Контекстна модель агресивної поведінки у дітей із розумовою відсталістю / Лілія Руденко // Дефектологія. − 2013. − № 2. − С. 36−40.
 234. Руденко Л. М. Cистема корекції та профілактики агре­сивної поведінки дітей з розумовою відсталістю [Електронний ре­сурс] / Л. М. Ру­денко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Су­хомлинського. Серія: Психологічні науки. − 2015. − № 1. − С. 41−46. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_ 2015_1_10
 235. Руденко Л. М. Біхевіоральний підхід до вивчення агресивної поведінки розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Л. М. Руденко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 332−337. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_28_72
 236. Руденко Л. М. Вплив сім’ї на формування агресивної по­ведінки у дітей з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Л. М. Руденко // Імідж сучасного педагога. − 2015. − № 3. − С. 35−39. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2015_3_12
 237. Руденко Л. М. Генезис агресивної поведінки у розумово від­сталих дітей та її вплив на процеси життєдіяльності [Елект­ронний ре­сурс] / Л. М. Руденко // Актуальні питання корек­ційної освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 362−372. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2012_3_45
 238. Руденко Л. М. Міжособистісні стосунки дітей з розу­мо­вою відсталістю як детермінанта агресивної поведінки [Елект­рон­ний ресурс] / Л. М. Руденко // Наук. зап. [НПУ ім. М. П. Драго­ма­нова]. Серія: Пед. та іст. науки. − 2014. − Вип. 121. − С. 197−205. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2014_121_29
 239. Руденко Л. М. Основні підходи до психокорекції агре­сивної поведінки у розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Л. М. Ру­денко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 379−384. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_114
 240. Руденко Л. М. Особливості формування агресивної пове­дінки у розумово відсталих дітей та їх вплив на процеси життє­діяльності [Електронний ресурс] / Л. М. Руденко // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 134−143. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_21(1)__21
 241. Руденко Л. М. Типи агресивної поведінки дітей із розу­мовою відсталістю [Електронний ресурс] / Л. М. Руденко // Пед. нау­ки: теорія, історія, інновац. технології. − 2015. − № 1. − С. 66−77. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2015_1_10
 242. Савіцька Г. І. Аналіз особливостей взаємодії «педагог – розу­мово відстала дитина в навчально-виховному процесі» [Елект­ронний ресурс] / Г. І. Савіцька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 318−324. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 21(1)__45
 243. Сєромаха Н. Є. Дослідження результатів впровадження програми корекції поведінки розумово відсталих молодших шко­лярів у позакласній роботі [Електронний ресурс] / Н. Є. Сє­ромаха // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 231−233. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_69
 244. Сєромаха Н. Є. Дослідження результатів корекції пове­дінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуа­ціях фрустрації [Електронний ресурс] / Н. Є. Сєромаха // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 580−586. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2012_17_8_72
 245. Сєромаха Н. Є. Особливості поведінки розумово відста­лих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації [Елект­ронний ре­сурс] / Н. Є. Сєромаха // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 424−428. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_ 21_109
 246. Сєромаха Н. Є. Психологічні умови корекції поведінки в ситуаціях фрустрації розумово відсталих дітей молодшого шкіль­ного віку [Електронний ресурс] / Н. Є. Сєромаха // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 180−187. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__24
 247. Сєромаха Н. Є. Характеристика мотиваційного компо­нента поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в си­туа­ціях фрустрації [Електронний ресурс] / Н. Є. Сєромаха // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педаго­гі­ка та спец. пси­хологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 402−406. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_85
 248. Сіліна Н. А. Професійно-трудове навчання, як складова осо­бистісно-естетичного розвитку розумово відсталих дітей [Елект­ронний ресурс] / Н. А. Сіліна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 325−332. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_23(1)__43
 249. Сімко А. В. Особливості покращення психомоторного роз­вит­ку розумово відсталих дітей засобами рухової активності [Елект­ронний ресурс] / А. В. Сімко // Проблеми сучасної психо­ло­гії : зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-По­дільський, 2016. − Вип. 34. − С. 504−512. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_34_40
 250. Сімко А. В. Особливості проведення фізичної реабілі­та­ції з дітьми, які мають порушення в інтелектуальній сфері [Елект­ронний ресурс] / А. В. Сімко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту пси­хології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільсь­кий, 2014. − Вип. 26. − С. 493−502. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pspl_2014_26_40
 251. Сіроштан В. Критерії готовності відсталих дітей до шкіль­ного навчання / Віктор Сіроштан // Дефектолог. − 2015. − № 6. − С. 9−10.
 252. Скрипек Р. П. Можливості застосування ігрових технологій у навчанні дітей із вадами розумового розвитку / Р. П. Скрипек // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 7. − С. 7−12.
 253. Соколова Г. Б. Теоретико-методологічні передумови дос­лід­ження емоційного розвитку розумово відсталих дітей [Елект­ронний ресурс] / Г. Б. Соколова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2013. − Вип. 23. − С. 396−400. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_118
 254. Співак Л. А. Особливості уявлень про природу в учнів з інте­лектуальними вадами [Електронний ресурс] / Л. А. Співак // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-пе­дагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 341−348. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(1)__45
 255. Співак Л. А. Фенологічні спостереження як засіб корек­ції розумової діяльності учнів з інтелектуальними вадами [Елект­ронний ресурс] / Л. А. Співак, Я. О. Співак // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 188−196. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__25
 256. Співак Я. О. Психологічні вимоги до організації процесу фор­­мування у розумово відсталих підлітків екологічної культури [Елект­ронний ресурс] / Я. О. Співак // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 157−165. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(1)__23
 257. Співак Я. О. Теоретико-методичні засади формування в ро­зу­мово відсталих підлітків екологічної культури при вивченні при­ро­дознаствства [Електронний ресурс] / Я. О. Співак // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 233−236. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_70
 258. Співак Я. О. Формування екологічної культури в учнів з інте­лектуальними вадами як один із засобів розвитку їх духов­ності [Елект­ронний ресурс] / Я. О. Співак, А. В. Мігунова // Духов­ність осо­бис­тості: методологія, теорія і практика. − 2016. − Вип. 5. − С. 228−236. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_5
 259. Станкевич Т. В. Вплив умов життєдіяльності на форму­вання фізичного розвитку та функціонального стану орга­нізму розумово від­сталих дітей / Т. В. Станкевич // Довкілля та здоров’я. − 2012. − № 4. − С. 25−30.
 260. Стойко Л. А. Працюємо зі старшими школярами з лег­кою розумовою відсталістю: теорія та практика проведення поза­класної роботи з української мови та літератури / Л. А. Стойко // Дитина з особ­ливими потребами. − 2017. − № 3. − С. 10−11.
 261. Тарасенко Н. В. Формування комунікативних здібностей як засобу соціальної адаптації учнів з порушеннями інтелек­туаль­ного роз­витку на матеріалі уроків рідної мови [Електронний ре­сурс] / Н. В. Та­расенко, Є. В. Данільченко // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 226−232. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_ 21(2)__34
 262. Татьянчикова І. В. Вивчення особливостей соціалізації учнів з обмеженими інтелектуальними можливостями на стадії індиві­дуалі­зації [Електронний ресурс] / І. В. Татьянчикова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 264−269. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_69
 263. Татьянчикова І. В. Основні чинники соціалізації дитини з інтелектуальними вадами [Електронний ресурс] / І. В. Татьянчикова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 196−204. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__26
 264. Татьянчикова І. В. Соціалізація дітей з інтелектуаль­ни­ми вадами як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / І. В. Татьян­чикова // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 227−236. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2012_3_30
 265. Трикоз С. В. Формування природничих понять в учнів з по­рушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Три­коз // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 150−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_8_21
 266. Ужченко І. Ю. Формування цілепокладання у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю засобами комп’ю­тер­них технологій [Електронний ресурс] / І. Ю. Ужченко, Е. В. Кукса // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­го­гіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 247-253. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_24_55
 267. Устименко М. С. Драматерапія в роботі з розумово від­стали­ми дітьми [Електронний ресурс] / М. С. Устименко // Тав­рійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 3. − С. 236−241. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Tvo_2015_3_42
 268. Хайдарова О. С. Проблема формування пізнавальної діяль­ності молодших школярів з помірною розумовою відсталістю [Елект­ронний ресурс] / О. С. Хайдарова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 150−157. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_9_24
 269. Хохліна О. П. Проблема корекційної спрямованості тру­дового навчання дітей з інтелектуальними вадами [Елект­ронний ресурс] / О. П. Хохліна // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 412−422. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_48
 270. Хохліна О. Теоретичні засади удосконалення змісту ос­віти школярів із порушеннями інтелекту на перетині століть [Елект­ронний ресурс] / О. Хохліна // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 2. − С. 28−37. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_2_5
 271. Хруль О. С. Організація і зміст роботи з формування до­по­міжної поведінки у старшокласників з інтелектуальною недос­тат­ністю [Електронний ресурс] / О. С. Хруль // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 205−213. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__27
 272. Цикурова А. В. До проблеми морально-естетичного вихован­ня розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / А. В. Цикурова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 214−221. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__28
 273. Цикурова-Беседіна А. В. До проблеми розвитку мораль­но-ес­тетичних почуттів розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / А. В. Цикурова-Беседіна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 256−262. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 21(2)__38
 274. Цикурова-Беседіна А. В. Обґрунтування методики кон­ста­тувального етапу дослідження у визначенні рівня розвитку морально-естетичних почуттів розумово відсталих учнів [Елект­ронний ресурс] / А. В. Цикурова-Беседіна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 390−397. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 23(1)__51
 275. Чайко В. Виклики та попередження негативних тенденцій у навчанні дітей з інтелектуальними вадами / Володимир Чайко // Дефек­толог. − 2015. − № 9. − С. 4−10.
 276. Чайко В. Навчання дітей з інтелектуальними вадами: виклики за запобігання негативним тенденціям / Володимир Чайко // Пси­холог. − 2016. − № 17/18. − С. 62−69.
 277. Чеботарьова О. В. Реформування змісту трудового навчання розумово відсталих учнів із дитячим церебральним паралічем у кон­тексті євроінтеграційних змін [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педа­го­гіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 173−179. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_8_24
 278. Чеботарьова О. Методичні основи трудового навчання розумово-відсталих школярів із ДЦП / О. Чеботарьова // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 34−43.
 279. Чеховська І. В. Подорож до країни казок. Корекційно-роз­ви­вальне заняття з дітьми з помірною розумовою відсталістю / І. В. Че­ховська // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 7. − С. 15−19.
 280. Чорноус Л. В. Дитина з порушеннями інтелекту в сучас­ній школі: реалізація індивідуального підходу. Поради вчителю української мови та літератури / Л. В. Чорноус // Вивчаємо укр. мову та літ. − 2014. − № 34/36. − С. 9−13.
 281. Чуста Ю. Дорога до здоров’я. Заняття з фізкультури й ва­леології для дітей середнього шкільного віку: діти з інтелек­туальними недоліками та ЗПР / Ю. Чуста // Дефектолог. − 2015. − № 3. − С. 15−16.
 282. Шевцова Я. В. Крітеріальна оцінка рівня перцептивно-когні­тивного розвитку у дітей з інтелектуальною недостатністю [Елект­рон­ний ресурс] / Я. В. Шевцова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 285−289. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_ 23_85
 283. Шевцова Я. В. Методи оцінки зорового сприйняття та рівня перцептивно-когнитивного розвитку у дітей із розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Я. В. Шевцова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 187−196. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_8_26
 284. Шибецька В. В. Екскурсія як засіб збагачення уявлень про природу в молодших школярів з порушенням інтелекту [Елект­ронний ресурс] / В. В. Шибецька, Н. П. Кравець // Молодий вче­ний. − 2015. − № 2 (4). − С. 151−154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_ 2(4)__41
 285. Шишменцев І. М. Виховання культури людських взає­мин у розумово відсталих старшокласників засобами української літератури [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Шишменцев Іван Михайлович ; МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. − К., 2017. − 20 с. − Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/ images/file/vidil_aspirant/avtoref/%D0%94_26.053.14/Shishmentsev.pdf
 286. Шкльода В. Виграє кожен. Ігрові форми навчання й виховання дітей із помірною розумовою відсталістю / Віра Шкльода // Дефек­толог. − 2017. − № 6. − С. 7−9.
 287. Шкльода В. Даруючи голос. Розвиток мовлення в дітей із помірною розумовою відсталістю / Віра Шкльода // Дефектолог. − 2017. − № 6. − С. 4−6.
 288. Шорохова В. В. Альтернативні методи корекції уваги в ро­зумово відсталих молодших школярів [Електронний ресурс] / В. В. Шо­рохова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 193−199. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(1)__28
 289. Шорохова В. В. До питання використання балансу­валь­ної дошки доктора Ф. Белгау для розвитку уваги розумово від­сталих молодших школярів у процесі навчальної діяльності [Елект­ронний ресурс] / В. В. Шорохова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 335−338. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_ 21_87
 290. Шорохова В. В. Увага та психосоматичний стан розумово відсталих школярів 1−3 класів [Електронний ресурс] / В. В. Шо­ро­хова // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 451−458. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_52
 291. Шульженко Д. І. Психологічні умови включення розу­мо­во відсталих учнів у середовище інклюзивної школи [Електронний ресурс] / Д. І. Шульженко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 222−229. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_19(2)__29
 292. Яковлева С. Д. Вплив корекційно-розвивального навчан­ня на динаміку нейропсихологічних процесів у дітей з вадами інте­лекту [Електронний ресурс] / С. Д. Яковлева // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2013. − Вип. 21. − С. 791−798. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pspl_2013_21_72
 293. Якуба А. М. Аналіз особливостей комунікативної діяль­ності підлітків з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / А. М. Якуба // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 229−237. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__30
 294. Якуба А. М. Аналіз психологічних передумов поведінки розумово відсталих підлітків в ситуаціях спілкування [Електронний ресурс] / А. М. Якуба // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 447−451. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_114
 295. Янчук О. Р. «Дивосвіт душі дитини». Програма корекції розвитку для дітей з легкою розумовою відсталістю / О. Р. Янчук // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 8. − С. 13−19 ; № 9. − С. 16−22.
 296. Яценюк Л. Формування компетентності вчителя за­галь­но­освітнього навчального закладу щодо навчання дітей із пору­шенням інтелектуальної сфери в системі інклюзивної освіти [Елект­ронний ресурс] / Л. Яценюк // Нова пед. думка. − 2014. − № 4. − С. 30−34. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Npd_2014_4_9

(Фото взято з відкритих джерел)