Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Підготовка фахівців до роботи в інклюзивному освітньому середовищі

 1. Агейкіна-Старченко Т. В. Інклюзивна компетентність учи­те­лів мистецьких дисциплін / Т. В. Агейкіна-Старченко // Мо­дернізація загаль­ної та професійної освіти в умовах глобального світу : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 22−23 берез. 2013 р. / [члени редкол.: Огарен­ко В. М. та ін.]. − Запоріжжя, 2013. − С. 102−104.
 2. Акімова О. М. Інклюзивна освіта як освітній компонент під час підготовки майбутніх учителів початкової школи [Елект­рон­ний ре­сурс] / О. М. Акімова // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради А. О. Монаєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.] − Запоріжжя, 2015. − Вип. 40. − С. 37−42.
 3. Акімова О. М. Основні аспекти інклюзивної освіти у підго­тов­ці майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / О. М. Акі­мова // Наук. зап. кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − Харків, 2014. − Вип. 35. − С. 12−18. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2014_35_4
 4. Акімова О. М. Педагогічна деонтологія як компонент ін­клю­зив­ної освіти майбутніх учителів початкових класів [Елект­ронний ре­сурс] / О. М. Акімова // Наук. зап. каф. педагогіки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − Харків, 2015. − Вип. 38. − С. 23−30. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_ 2015_38_5
 5. Акімова О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів по­чат­кової школи до роботи в інклюзивному середовищі [Елект­ронний ре­сурс] / О. М. Акімова // Наук. зап. каф. педа­го­гіки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − Харків, 2014. − Вип. 37. − С. 35−42. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzkp_2014_37_6
 6. Архипова С. Формування професійної компетентності май­бутніх соціальних педагогів у корекційній роботі з дітьми з ва­дами психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / С. Архипова, Л. Смеречак // Гуманітар. вісн. Держ. вищ. навч. закладу «Пе­реяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди». Пе­да­гогіка. Психологія. Філософія. − 2013. − Вип. 28 (2). − С. 14−19. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ gvpdpu_2013_28_2_5
 7. Асистент вчителя: кваліфікаційна характеристика // Ін­форм. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2012. − № 34/35/36. − С. 56−58.
 8. Асистент учителя в інклюзивному класі [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій, О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда ; під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. − К.: ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. − 172 с. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/ wp-content/uploads/2015/05/Assist_teacher_4_ All_print.pdf
 9. Ашиток Н. Соціалізація дітей з особливими потребами в кон­тексті підготовки соціальних педагогів [Електронний ресурс] / Н. Аши­ток // Молодь і ринок. − 2014. − № 12. − С. 11−15. − Режим доступу: http://№ buv.gov.ua/UJR№ /Mir_2014_12_5
 10. Бажанова Л. Розуміти і підтримувати. Тренінгове заняття для пе­да­гогів інклюзивної освіти / Л. Бажанова // Соц. педагог. − 2012. − № 6. − С. 29−38.
 11. Балютіна К. Методичні рекомендації щодо проведення серп­невих конференцій учителів початкових класів, які в 2012/2013 нав­чаль­ному році працюватимуть в умовах інклюзії / Катерина Балютіна // Поч. шк. − 2012. − № 8. − С. 16−17.
 12. Бовкуш К. П. Готовність педагога до інклюзивної освіти [Елект­­ронний ресурс] / К. П. Бовкуш // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2015. − № 4. − С. 3−9. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pednauk_2015_4_3
 13. Бовкуш К. П. Модель формування готовності майбутнього вчи­теля початкової школи до взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / К. П. Бовкуш // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. − 2015. − № 6. − С. 67−74. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_12
 14. Бовкуш К. П. Основні засади формування інклюзивної ком­петентності педагога [Електронний ресурс] / К. П. Бовкуш // Молодий вчений. − 2014. − № 7. − С. 158−160. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/molv_2014_7(1)__44
 15. Бондаренко З. П. Гувернерство як професійна компе­тен­ція корек­ційного педагога [Електронний ресурс] / З. П. Бондаренко // Імідж сучасного педагога. − 2014. − № 4. − С. 48−52. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_4_14
 16. Бочелюк В. Й. Основи психологічної готовності вчителів до пе­да­гогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями / В. Й. Бо­­челюк // Психологія людини з обмеженими можли­вос­тями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 167−245.
 17. Буйняк М. Г. Методика дослідження психологічної готов­ності педагогів загальноосвітніх шкіл до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / М. Г. Буйняк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 293−297. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_26_63
 18. Буйняк М. Г. Окремі аспекти дослідження психологічної го­тов­ності вчителів загальноосвітніх шкіл до інклюзивного нав­чання [Елект­ронний ресурс] / М. Г. Буйняк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 260−264. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_28_56
 19. Буйняк М. Г. Особливості співпраці вчителя інклю­зив­ного кла­­су з сім’ями учнів [Електронний ресурс] / М. Г. Буйняк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. / Нац. ун-т ім. Івана Огієнко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’я­нець-Подільськ, 2016. − Вип. 34. − С. 59−68. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pspl_2016_34_7
 20. Васильєва К. І. Підготовка майбутніх педагогів до роботи в ме­­жах інклюзивного овітнього простору [Електронний ресурс] / К. І. Ва­сильєва, Н. П. Хребтова // Засоби навч. та наук.-дослід. ро­бо­ти : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. − Харків, 2012. − Вип. 37. − С. 39−47. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkhnpu_ zntndr_2012_37_8
 21. Волкова К. С. Використання спадщини А. С. Макаренка у фор­муванні професійної готовності вчителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / К. С. Вол­кова // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2013. − № 7. − С. 26−30. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_ 2013_7(2)__6
 22. Волкова К. С. Підготовка вчителів до роботи в інклю­зивному зак­ладі як шлях подолання перепон у навчанні особливих дітей / К. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 10. − С. 4−7. ; Клас. керівнику. Усе для роботи. − 2017. − № 1. − С. 10−13.
 23. Волошин О. Робота з дітьми з особливими освітніми пот­ре­ба­ми. Психологічна готовність педагогів / О. Волошин // Психолог. − 2015. − № 7/8. − С. 74−76.
 24. Волошин О. Роль асистента вчителя в умовах інклю­зив­ного навчання / О. Волошин // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 5. − С. 2−4.
 25. Волошин О. Підготовка майбутніх учителів до навчально-ви­хов­ної роботи в умовах інклюзивного середовища / Оксана Во­лошин // Особ­лива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 1. − С. 31−39. – Біб­ліогр.: 10 назв.
 26. Волярська О. С. Особливості професійної діяльності фахів­ців психологічних служб закладів освіти щодо впровадження технологій пси­холого-педагогічної адаптації учнів з особливими потребами / О. С. Во­лярська // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької об­лас­ті у 2012−2013 навчальному році : метод. рек. / Упр. освіти і науки За­поріз. обл. держ. адмін., КЗ «ЗОІППО» ЗОР ; [упоряд.: Ястребова В. Я., Вєрозубова Т. Г.]. – За­по­ріж­жя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. − Ч. 1. − С. 35−43. − Бібліогр.: 10 назв.
 27. Гаяш О. В. Співпраця фахівців у інклюзивному навчанні як необ­хідна передумова забезпечення корекційної спрямованості педа­го­гічної роботи [Електронний ресурс] / О. В. Гаяш // Акт. проб­леми нав­чан­ня та виховання людей з особливими потре­ба­ми : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Ук­раї­на» ; Ін-т вищ. освіти НАПН України ; Ін-т спец. пед. НАПН Украї­ни. − К., 2015. − № 12. − С. 99−113. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apnvlop_2015_12_10
 28. Гудзь К. Практична реалізація педагогічних умов готов­ності майбутнього вчителя початкової школи до інклюзії [Елект­ронний ре­сурс] / К. Гудзь // Пед. часоп. Волині. − 2016. − № 1. − С. 81−87. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_17
 29. Дегтяренко Т. М. Компетенція фахівців як педагогічна проб­ле­ма впровадження інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Т. М. Дег­­тяренко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. техноло­гії. − 2014. − № 10. − С. 243−250. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2014_10_32
 30. Дегтяренко Т. М. Професійно-орієнтована стратегія: під­го­товка фахівців до управління корекційно-реабілітаційним про­цесом / Т. М. Дег­тяренко // Корекційно-реабілітаційна діяль­ність: стратегія управ­лін­ня : монографія / Т. М. Дегтяренко. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 270−352.
 31. Дегтяренко Т. М. Стратегія удосконалення підготовки фа­хів­ців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допо­мо­ги : мо­нографія / Т. М. Дегтяренко ; МОН України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. − Суми : ПП Кубраков С. Г., 2016. − 158 с.
 32. Демченко І. Алгоритм квазіпрофесійної підготовки май­бутньо­го вчителя початкових класів до роботи в умовах інклю­зивної ос­віти [Електронний ресурс] / І. Демченко // Психол.-пед. проблеми сіл. шк. : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2013. − Вип. 45. − С. 40−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ppps_2013_45_8
 33. Димченко В. Забезпечення комфортного середовища: за­няття з елементами тренінгу для педагогів та батьків дітей з особ­ливими потребами / Вікторія Димченко // Психолог. − 2014. − № 20. − С. 51−53.
 34. Дудушко Е. Запровадження інклюзивної освіти в за­гально­освітньому навчальному закладі : семінар для пед. праців­ників / Е. Ду­душко, Т. Бикова // Сучас. шк. України. − 2012. − № 12. − С. 63−68.
 35. Дудушко Е. Організація психолого-педагогічного супро­во­ду дітей з особливими потребами у ЗНЗ : семінар для практ. психологів / Е. Дудушко, Т. Бикова // Сучас. шк. України. − 2012. − № 12. − С. 69−77.
 36. Дятленко Н. Навчальний курс «Професійна діяльність асистен­­та вчителя в інклюзивному класі» : стартує програма та ме­тодичний супровід / Н. Дятленко // Упр. освітою. − 2014. − № 13. − С. 5−7 (Мето­дист-Best. № 7).
 37. Ємельяненко Є. О. Прояви маргінальності в гетерогенних гру­­пах. Проблеми формування компетенцій викладача в межах інклю­зивної освіти [Електронний ресурс] / Є. О. Ємельяненко // Гілея. − 2014. − № 8 (87). − С. 298−301. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ gileya_2014_87_81
 38. Єсіп О. Учні з особливими потребами. Корекційно-роз­ви­валь­на робота психолога / О. Єсіп, В. Литовченко, С. Олейник // Пси­холог. − 2012. − № 15/16. − С. 102−113.
 39. Заєркова Н. Діяльність асистента вчителя / Наталія Заєркова // Завуч. − 2015. − № 13. − С. 13−15.
 40. Захарчук М. Є. Аналіз системи підготовки педагогів ін­клю­зивної школи у США [Електронний ресурс] / М. Є. Захарчук, Ю. В. За­каулова // Наук. вісн. Мелітоп. держ. пед. ун-ту. Серія: Пе­да­гогіка. − 2014. − № 1. − С. 21−28. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvmdpu_2014_1_4
 41. Захарчук М. Є. Підготовка фахівців у США до роботи в ін­клюзивному освітньому середовищі [Електронний ресурс] / М. Є. За­харчук // Сучасні інформ. технології та інновац. методики нав­чання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проб­леми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцю­бинсь­кого. – Київ ; Вінниця, 2012. − Вип. 32. − С. 23−28. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Sitimn_2012_32_7
 42. Зброєва Н. Б. Готовність педагога до інклюзивної освіти. (До постановки питання) [Електронний ресурс] / Н. Б. Зброєва // Наук. зап. [Ніжин. Держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Серія: Психол.-пед. науки. − 2012. − № 7. − С. 15−18. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzspp_2012_7_5
 43. Іванашко О. Є. Особливості психологічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в рамках інклюзії [Електронний ресурс] / О. Є. Іванашко, Н. К. Вічал­ковська // Проблеми сучас. психології : зб. наук. пр. / Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 24. − С. 328−338. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_29
 44. Іванова Л. І. Концептуальні засади професійної підго­товки май­бутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхи­лен­нями у стані здоров’я / Л. І. Іванова // Педагогіка фор­мування творч. особис­тості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: В. Й. Бочелюк та ін.]. − Запоріжжя, 2014. − Вип. 39. − С. 203−207.
 45. Іванова Л. І. Сутність підготовки майбутніх учителів фі­зич­ної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здо­ров’я / Л. І. Іванова // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєн­ко А. О.]. − Запоріжжя : КПУ, 2012. − Вип. 26 (79). − С. 176−181.
 46. Калініченко І. О. Формування педагогічної майстерності асис­тента вчителя в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / І. О. Калініченко // Імідж сучас. педагога. − 2015. − № 3. − С. 44−47. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2015_3_14
 47. Квітка Н. О. Нормативно-правові засади діяльності асис­тента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі з інклю­зивною формою навчання [Електронний ресурс] / Н. О. Квітка // Ос­віта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбу­до­ви : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 243−252. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(1)__31
 48. Коваль Л. В. Організація діяльності асистента вчителя щодо забезпечення індивідуалізації навчання учнів з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Л. В. Коваль // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 93−97. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_17
 49. Колишкін О. В. Особливості професійної діяльності ко­рекцій­ного педагога в роботі із сім’ями, що виховують дітей з особ­ливими потребами / О. В. Колишкін // Вступ до спеціальності «Корекційна осві­та» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Колишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 320−333.
 50. Колишкін О. В. Професіограма вчителя-дефектолога / О. В. Ко­лишкін // Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Колишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 297−313.
 51. Колупаєва А. Програма навчального курсу «Основи ін­клю­зивної освіти» для вищих навчальних закладів та закладів післядип­лом­ної педагогічної освіти / Алла Колупаєва // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 1. − С. 7−11.
 52. Компанець Н. Організація роботи асистента педагога в ін­клю­зивному середовищі за допомогою програмово-мето­дичного комп­лексу / Наталія Компанець // Дефектологія. − 2013. − № 3. − С. 21−25. − Бібліогр. в кінці ст.
 53. Крикун А. Психолого-педагогічні умови реалізації компе­тентнісного підходу в сучасній інклюзивній освіті / Анастасія Кри­кун // Рід. шк. − 2013. − № 11. − С. 77−80. − Бібліогр. в кінці ст.
 54. Крикунова С. І. До проблеми формування гуманного став­лен­ня до людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів / С. І. Кри­кунова // Модернізація загальної та професійної освіти в умо­вах гло­бального світу : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 22−23 берез. 2013 р. / Клас. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. − Запоріжжя : КПУ, 2013. − С. 188−190.
 55. Кулик В. Інклюзивне навчання. Робота учителя-логопеда / Во­ло­димир Кулик // Психолог. − 2014. − № 3/4. − С. 103−105.
 56. Кучерук О. Інклюзивна компетентність майбутнього вчи­теля основ здоров’я як результат його підготовки до про­фесійної діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. Кучерук // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Воло­ди­ми­ра Винниченка]. Серія: Пед. науки. − 2013. − Вип. 121 (1). − С. 109−112. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121(1)__28
 57. Кучерук О. С. Характеристика мотиваційно-ціннісного ком­поненту інклюзивної компетентності майбутнього вчителя [Елект­рон­ний ресурс] / О. С. Кучерук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Се­рія 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. − 2012. − Вип. 18. − С. 20−23. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_016_2012_18_7
 58. Лапін А. В. Робота асистента вчителя в інклюзивному ос­вітньому закладі [Електронний ресурс] / А. В. Лапін // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 219−232. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2014_5_2
 59. Ленів З. П. Особливості реалізації інклюзії та підготовки від­повідних фахівців: проблеми, досвід, перспективи [Електронний ресурс] / З. П. Ленів // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 119−125. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7625/ 1/Leniv.pdf
 60. Ленів З. Підготовка висококваліфікованих кадрів для забез­печення якісної освіти дітям з порушеннями психофізичного розвитку: інклюзивний аспект / Зоряна Ленів // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 16−17.
 61. Ленів З. Підготовка кадрів для створення оптимальних умов дітям із порушеннями психофізичного розвитку в інклю­зив­ному сере­довищі [Електронний ресурс] / З. Ленів // Особлива ди­тина: навчання і ви­ховання. − 2014. − № 3. − С. 13−19. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_3_4
 62. Лещій Н. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців до ро­боти з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклю­зивної освіти [Електронний ресурс] / Н. П. Лещій // Актуальні питання корекц. освіти (пед. науки) : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільський, 2012. − Вип. 3. − С. 156−164. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_21
 63. Литвин І. М. Роль педагога-фасилітатора у гуманізації цін­нісно-смислової сфери особистості з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / І. М. Литвин // Пед. вісн. − 2016. − № 4. − С. 10−11. − Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/public/pg_magazine/ pdf/pv_4_2016.pdf
 64. Литовченко С. В. Специфіка роботи асистента вчителя за­­
 65. га­льно­освітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням [Елект­­ронний ресурс] / С. В. Литовченко // Освіта осіб з особливими потре­бами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4 (1). − С. 252−260. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(1)__32
 66. Лісовецька І. Педагог та інклюзивна освіта. Дослідження пси­хо­логічної готовності педагогів до роботи в класах з інклю­зив­ною фор­мою навчання / І. Лісовецька // Соц. педагог. − 2014. − № 7. − С. 10−16. − Бібліогр. в кінці ст.
 67. Лісовецька І. Психологічна готовність педагогів до ро­бо­ти з діть­ми, які мають особливі освітні потреби: заняття з еле­ментами тре­нінгу / Ірина Лісовецька // Соц. педагог. − 2014. − № 7. − С. 27−31. − Бібліогр. в кінці ст.
 68. Лупінович С. М. Корекційна діяльність педагога в нав­чаль­но-виховному процесі загальноосвітньої школи / С. М. Лупінович // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012−2013 нав­чальному році : метод. рек. / Упр. освіти і науки Запоріз. обл. держ. адмін., КЗ «ЗОІППО» ЗОР ; [упоряд.: Ястребова В. Я., Вєрозубова Т. Г.]. – Запо­ріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. − Ч. 1. − С. 79−85. − Бібліогр.: 5 назв.
 69. Лупінович С. М. Співпраця батьків і педагогів у загально­ос­вітньому закладі з інклюзивною формою навчання [Електронний ресурс] / С. М. Лупінович, І. Г. Марієва // Наук. зап. [Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка]. Серія: Педагогіка. − 2013. − № 2. − С. 216−220. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ ped_2013_2_40
 70. Луценко І. Актуальні питання організації діяльності асис­тента вчителя в інклюзивному класі / І. Луценко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 4. − С. 7−13.
 71. Луценко І. В. Роль асистента вчителя в організації нав­чально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням [Елект­ронний ресурс] / І. В. Луценко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч 1. − С. 234−243. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/  ooop_2013_4(1)__30
 72. Луценко І. Організаційні та нормативно-правові аспекти діяльності різнопрофільних фахівців в інклюзивному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Інна Луценко // Особлива дитина: навчання і ви­ховання. − 2015. − № 2. − С. 35−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2015_2_7
 73. Луценко І. Помилка асистента: зосередженість лише на уч­неві з особливими освітніми потребами призводить до його стигма­ти­зації / підгот. Наталія Кулик // Освіта України. − 2016. − 21 берез. (№ 11). − С. 14.
 74. Мартинчук О. В. Компетентнісний підхід як концеп­туаль­на ос­нова оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до ро­боти в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мар­тин­чук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педа­гогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 139−144. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_31
 75. Мартинчук О. В. Методологічні підходи до фахової підго­тов­ки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мартинчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 114−124. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_ 2013_23(1)__16
 76. Мартинчук О. В. Стратегічні орієнтири удосконалення фа­хової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мар­тинчук // Актуальні питання корекційної освіти (пед. науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, − 2014. − Вип. 4. − С. 225−234. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apko_2014_4_27
 77. Маслей О. Працюємо з дітьми з особливими освітніми потре­бами: тренінг для педагогів / О. Маслей // Шкіл. психологу. Усе для ро­боти. − 2016. − № 1. − С. 20−26. ; Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 2. − С. 24−31.
 78. Михальчевська Л. Г. Роль учителя-дефектолога в інклю­зивній школі [Електронний ресурс] / Л. Г. Михальчевська, Н. С. Домб­ровська // Таврійськ. вісн. освіти. − 2014. − № 3. − С. 53−56. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_3_11
 79. Міненок А. Психолого-педагогічні аспекти професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи в умовах впровадження інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / А. Мі­не­нок, Г. Воскобойнікова // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2016. − № 3. − С. 69−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pippo_2016_3_10
 80. Міщик Л. І. Основні аспекти підготовки соціальних педа­гогів до організації виховної роботи в закладах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Л. І. Міщик // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. − 2014. − № 2. − С. 190−194. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nzspp_2014_2_35
 81. Охріменко О. А. До проблеми фахової підготовки психо­логів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умо­вах інклю­зивного навчання [Електронний ресурс] / О. А. Охріменко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2015. − № 7. − С. 375−380. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2015_7_45
 82. Патик Ю. В. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування підготовленості майбутніх соціальних праців­ників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями / Ю. В. Па­тик // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загаль­но­освіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради А. О. Мо­наєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – За­поріжжя : КПУ, 2016. − Вип. 47 (100). − С. 309−316. − Бібліогр.: 9 назв.
 83. Пацай Т. Алгоритм роботи фахівців ПМПК [психолого-ме­дико-педагогічна консультація] : метод. рек. на допомогу керів­никам навч. закладів, пед. працівникам, батькам / Т. Пацай // Де­фектолог. − 2017. − № 1. − С. 6−20.
 84. Пащенко С. Ю. Критерії професійної готовності психо­лога до роботи в умовах полікультурного освітнього середо­вища / С. Ю. Пащенко // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. [Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2013 р.] / Клас. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. − Запоріжжя : КПУ, 2013. − С. 86−88.
 85. Першко Г. О. Зміст корекційної роботи соціального педа­гога з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку в ін­клю­зивному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Г. О. Перш­ко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (1). − С. 194−202. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(1)__25
 86. Першко Г. О. Інноваційні тенденції у підготовці соціаль­них пе­дагогів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного роз­витку [Електронний ресурс] / Г. О. Першко // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2012. − № 22 (6). − С. 253−258. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(6)__37
 87. Першко Г. Особливості організації навчальної соціально-педагогічної практики студентів зі спеціальності «Соціальна педа­гогіка» в інклюзивному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Г. Першко // Гуманітар. вісн. Держ. вищ. навч. закладу «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». Педагогіка. Психо­логія. Філософія : зб. наук. пр. − Переяслав-Хмельницький, 2012. − Вип. 26. − С. 215−219. − Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/350/1/G_Pershko_GVPPF_26_ SP%26KO_IPSP.pdf
 88. Полівко Л. Ю. Педагог як спеціаліст інклюзивного про­цесу у навчанні дітей з особливими потребами [Електронний ре­сурс] / Л. Ю. Полівко // Актуальні проблеми соціології, психології, педа­го­гі­ки : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. − К., 2013. − Вип. 3. − С. 131−136. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apspp_2013_3_19
 89. Поліхроніді А. Специфіка професійної діяльності вчителя музики в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / А. Поліхроніді // Молодь і ринок. − 2016. − № 8. − С. 111−114. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_8_25
 90. Поліщук О. П. Впровадження інклюзивної освіти: семі­нар-практикум для вчителів / О. П. Поліщук // Шк. психологу. Усе для роботи. − 2015. − № 1. − С. 22−27.
 91. Пошолченко Д. П. Тьюторство в інклюзивній освіті // Д. П. По­шолченко // Пед. майстерня. − 2017. − № 7. − С. 23−24.
 92. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за ос­вітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування) / уклад. А. А. Колупаєва. − К. : [«А.С.К.»], 2012. − 31 с. − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/16/1/
 93. Прядко Л. О. Професійно-гуманістична спрямованість осо­бис­тості як складова інклюзивної компетентності педагога [Елект­ронний ресурс] / Л. О. Прядко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 185−189. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_41
 94. Прядко Л. О. Формування інклюзивного простору як засобу готовності педагога загальноосвітнього навчального закладу до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби [Елект­ронний ресурс] / Л. О. Прядко // Пед. науки: теорія, історія, інно­ваційні технології. − 2014. − № 4. − С. 444−450. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pednauk_ 2014_4_55
 95. Рассказова О. І. Соціальний педагог − суб’єкт розвитку со­ціальності учнів в інклюзивній школі / О. І. Рассказова // Соц. педагогіка: теорія та практика. − 2013. − № 4. − С. 72−79. − Бібліогр. в кінці ст.
 96. Романенко О. В. Напрями роботи практичного психолога в сис­­темі інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Ро­ма­ненко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 248−255. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(3)__32
 97. Савінова Н. В. Деонтологічна компетентність корекцій­ного пе­дагога в умовах інклюзивного навчання [Елект­ронний ресурс] / Н. В. Са­вінова, М. І. Берегова // Молодий вчений. − 2015. − № 2 (4). − С. 99−101. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ molv_2015_2(4)__2
 98. Савіцька Г. І. Погляд на підготовку майбутнього педагога до ро­боти з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умо­вах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Г. І. Са­віцька // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбин­ського]. Серія: Педагогіка і психологія. − 2012. − Вип. 36. − С. 324−327. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_ 2012_36_78
 99. Садова І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / І. Садова // Актуальні питання гума­ні­тарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. − Дрогобич, 2015. − Вип. 14. − С. 313−318. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_14_45
 100. Салійчук О. Учитель-логопед в інклюзивному класі. Ко­рек­ційно-розвивальна робота / Ольга Салійчук // Психолог. − 2014. − № 1. − С. 38−42.
 101. Самбор А. М. Інноваційні підходи до проведення прак­тич­них занять з використанням інклюзивних методик для май­бутніх учителів трудового навчання / А. М. Самбор // Педагогіка і психологія. − 2012. − № 3. − С. 36−39. − Бібліогр. в кінці ст.
 102. Сасіна І. О. Психолого-педагогічна готовність педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / І. О. Са­сіна, О. Я. Ярич // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 81−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2013_23(2)__13
 103. Сімонова Т. Робота з дітьми з особливими потребами. За­няття з елементами тренінгу / Тетяна Сімонова // Психолог. − 2012. − № 9. − С. 51−54.
 104. Соловей Т. В. Змістовні компоненти професійної компе­тент­ності соціального працівника інклюзивного закладу освіти [Елект­ронний ресурс] / Т. В. Соловей, М. Є. Чайковський // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». − 2013. − № 1. − С. 220−224. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_ 2013_1_52
 105. Суховєєва Н. М. Соціально-педагогічні аспекти інклю­зив­ної освіти та підготовки фахівців у вищій школі [Електронний ре­сурс] / Н. М. Суховєєва // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. − 2013. − Вип. 42. − С. 192−197. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_42_37
 106. Тарасова В. В. Риторична культура як складова професійно-комунікативної компетенції майбутніх корекційних педагогів / В. В. Тарасова // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загально­освіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред) та ін.]. − Запоріжжя : КПУ, 2014. − Вип. 34 (87). − С. 341−347.
 107. Уманець Г. Система післядипломної освіти керівних та педа­гогічних кадрів навчальних закладів спеціальної та інклю­зив­ної освіти: досвід Донеччини / Галина Уманець // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 14−15.
 108. Усик О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до діяльності в системі інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. Усик // Проблеми підготовки сучас. вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2013. − № 8. − С. 322−329. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_ 2013_8(2)__48
 109. Федорова Н. В. Гуманістична взаємодія як основа підго­товки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Федорова // Онов­лення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2014. − Вип. 10. − С. 42−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ozfm_2014_10_15
 110. Харченко Г. Діти з обмеженими функціональними мож­ли­востями. Сучасний погляд на проблему та особливості роботи соціального педагога в ЗНЗ / Ганна Харченко // Соц. педагог. − 2017. − № 4. − С. 47−48.
 111. Шевців З. М. Лекція як засіб формування когнітивної компетенції майбутнього вчителя інклюзивного навчального зак­ладу / Зоя Михайлівна Шевців // Освіта та розвиток обдарованої особистості. − 2017. − № 2. − С. 28−32. − Бібліогр.: 6 назв.
 112. Шевців З. М. Педагогічні умови формування соціально-педа­гогічної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів ін­клю­зивної освіти / Зоя Михайлівна Шевців // Освіта та розвиток обда­рованої особистості. − 2017. − № 1. − С. 5−9. − Бібліогр.: 10 назв.
 113. Шинкаренко В. І. Про уведення посади асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегро­ваним навчанням до переліку педагогічних посад : [інтерв’ю з нач. від. інклюз. освіти та інтернат. закладів департаменту заг. серед. та дошк. освіти МОНмолодьспорту України В. І. Шинкаренко / роз­мовляла О. Жо­ваник] // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і нау­ки, молоді та спорту України. − 2012. − № 23/24. − С. 35−36.
 114. Шишова І. Підготовка студентів педагогічного універ­си­тету до соціальної адаптації дітей із порушеннями розвитку в умо­вах інклю­зивної освіти [Електронний ресурс] / І. Шишова // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія: Пед. науки. − 2013. − Вип. 121 (2). − С. 166−171. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nz_p_2013_121(2)__42
 115. Ярая Т. А. Особистісна готовність майбутніх психологів до про­фесійної діяльності в умовах інклюзивної освіти [Елект­ронний ре­сурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Ярая Тетяна Анатоліївна; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2014. – 23 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/ 5782/1/Yaraya.pdf
 116. Яценюк Л. До питання формування інклюзивної компе­тентності педагогів у контексті модернізації системи початкової освіти [Електронний ресурс] / Л. Яценюк // Нова пед. думка. − 2016. − № 1. − С. 168−170. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Npd_2016_1_46

(Фото взято з відкритих джерел)