Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Окремі напрямки у вихованні і навчанні дітей з особливими потребами

 1. Аверина Т. Н. Педагогическое творчество как составляющая инклюзивного образования / Т. Н. Аверина // Педагогіка фор­мування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєнко А. О.]. − Запоріжжя, 2012. − Вип. 25. − С. 71−76.
 2. Адирхаєв С. Г. Інноваційні підходи до розробки комп­лекс­ної програми фізичної реабілітації в контексті інклюзивного шкіль­ного простору [Електронний ресурс] / С. Г. Адирхаєв, Г. М. Ту­ровець, І. В. Крав­чук // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2016. − Вип. 139 (2). − С. 3−7. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuPN_2016_139(2)__3
 3. Андреєва М. О. Формування толерантності учнів почат­ко­вої школи в інклюзивному навчальному закладі [Електронний ре­сурс] / М. О. Андреєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманітар. ун-т. − Ялта, 2013. − Вип. 39. − С. 36−41. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pspo_2013_39(2)__9
 4. Андрєєва Н. Інновації на уроках ритміки : [для дітей з пси­хофіз. недоліками] / Н. Андрєєва // Дефектолог. − 2013. − № 4. − С. 4−10. − Бібліогр. в кінці ст.
 5. Ашиток Н. Мовна соціалізація дітей з особливостями психо­фізичного розвитку в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Н. Ашиток // Молодь і ринок. − 2014. − № 4. − С. 17−21. − Режим доступу: http:/nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_4_6
 6. Бабаніна С. Активізація пізнавальної діяльності дітей з особ­ливими освітніми потребами / Світлана Бабаніна // Сучас. шк. України. − 2012. − № 12. − С. 54−57.
 7. Бабіч Г. Система вправ з удосконалення техніки читання для дітей молодшого шкільного віку з особливими потребами / Г. Бабіч // Дефектолог. − 2016. − № 9 (Вкладка).
 8. Базилевська О. Формування громадянської культури та на­ціо­нальної свідомості в учнів з особливими освітніми потребами шля­хом упровадження петриківського розпису в позаурочній ро­боті / Окса­на Базилевська // Особлива дитина: навчання і вихо­вання. − 2016. − № 2. − С. 59−66.
 9. Бамбуза А. Досвід відносин у соціумі. Адаптація дітей з особ­ливими освітніми потребами в класних колективах загально­освітніх шкіл. Програма занять / Алла Бамбуза, Ольга Давиденко // Соц. педагог. − 2017. − № 7. − С. 34−43. − Бібліогр.: 6 назв.
 10. Батюк Н. Корекція пізнавальної сфери учнів [з особ­ливими потребами] : цикл занять / Наталія Батюк // Психолог. − 2016. − № 5/6 (Вкладка).
 11. Безклинська О. Музикотерапія під час роботи з дітьми з особ­ливими потребами / О. Безклинська, Т. Миронова // Позашкілля. − 2014. − № 12. − С. 61−64.
 12. Безлюдний Р. Особливості застосування виховних тех­нологій розвитку життєвої компетентності підлітків з особливими пот­ребами у закладах освіти США [Електронний ресурс] / Р. Безлюдний // Психол.-пед. проблеми сіл. шк. : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2011. − Вип. 39 (2). − С. 294−300. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ppps_2011_ 39(2)__44
 13. Березан В. І. Можливості використання ІКТ у роботі со­ціаль­ного педагога в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / В. І. Березан // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. − 2016. − Вип. 69 (3). − С. 22−26. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znppn_2016_69(3)__6
 14. Бистрова Ю. О. Забезпечення послідовності в процесі про­фе­сійної соціалізації осіб із порушеннями психофізичного роз­витку / Ю. О. Бистрова // Дефектологія. − 2012. − № 4. − С. 33−38. − Бібліогр. в кінці ст.
 15. Бистрова Ю. О. Модель комплексного забезпечення со­ціа­лі­зації дітей з психофізичними порушеннями в умовах експе­римен­тально-освітнього округу інклюзивного навчання [Елект­рон­ний ресурс] / Ю. О. Бистрова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 290−293. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_26_62
 16. Бондар Т. О. Корекційно-розвивальна робота на уроках мови та читання для дітей з особливими освітніми потребами [Елек­тронний ресурс] / Т. О. Бондар // Таврійськ. вісн. освіти. − 2016. − № 3. − С. 115−125. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Tvo_ 2016_3_23
 17. Галка М. Особливості соціальної адаптації дітей з обме­же­ними можливостями / М. Галка // Позашкілля. − 2013. − № 9. − С. 32−35.
 18. Герасименко Н. Долонька надії. Корекційно-розвивальна програма : [для дітей з особливими потребами] / Н. Герасименко // Психолог. − 2016. − № 13/14. − С. 50−80. − Бібліогр.: 11 назв.
 19. Гуляєва В. О. Корекційний супровід дитини з особливими ос­вітніми потребами з використанням засобів нетрадиційної педа­гогіки / В. О. Гуляєва // Поч. навчання та виховання. − 2015. − № 1/2. − С. 41−46.
 20. Давидюк М. Використання потенціалу дитячої субкульту­ри для створення інклюзивного освітнього простору / Марина Да­видюк // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 1. − С. 40−47. − Бібліогр.: 8 назв.
 21. Дегтяренко Т. Нова освітня парадигма та роль масових шкіл у професійно-трудовій підготовці учнів з вадами психо­фі­зич­ного роз­витку [Електронний ресурс] / Т. Дегтяренко // Молодь і ри­нок. − 2015. − № 4. − С. 11−15. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mir_2015_4_4
 22. Демченко І. І. Роль занять з образотворчого мистецтва в гар­монійному розвитку молодших школярів з особливими освіт­німи потребами [Електронний ресурс] / І. І. Демченко // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­гогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 78−86. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(1)__9
 23. Демченко І. Навчання, виховання і творчий розвиток уч­нів інклюзивної початкової школи в інтерактивній грі [Елект­рон­ний ресурс] / І. Демченко // Психол.-пед. проблеми сіл. шк. : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2014. − Вип. 49. − С. 48−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ppps_2014_49_9
 24. Демченко І. Педагогічні умови творчого розвитку молод­ших школярів в загальноосвітньому інклюзивному просторі [Елект­ронний ре­сурс] / І. Демченко // Проблеми підготовки сучас. вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2014. − № 9. − С. 27−35. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ppsv_2014_9(2)__6
 25. Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими потребами / Л. Ди­внич // Соц. педагог. − 2016. − № 2. − С. 34−37.
 26. Діжовська Т. Розвиток творчих здібностей учнів з особ­ли­вими освітніми потребами / Т. Діжовська // Дефектологія. − 2013. − № 1. − С. 45−46.
 27. Запорожченко Ю. Г. Використання засобів ІКТ для під­ви­щен­ня якості інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Ю. Г. За­порожченко // Інформ. технології в освіті: зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. − Херсон, 2013. − Вип. 15. − С. 138−145. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ itvo_2013_15_17
 28. Захарчук М. Є. Освітній мейнстримінг як технологія нав­чання учнів з особливими потребами у США [Електронний ре­сурс] / М. Є. За­харчук // Пед. альм. : зб. наук. пр. / КВНЗ «Херсон. акад. не­перервн. осві­ти» ХОР. − Херсон, 2013. − Вип. 19. − С. 51−58. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2013_19_10
 29. Іваницька О. Уроки музики та ритміки : [перелік і струк­тура за­нять для дітей з вадами розвитку] / О. Іваницька // Дефек­толог. − 2013. − № 2. − С. 14−17.
 30. Іжболдіна І. Комплекси фізичних вправ для дітей інклю­зивної школи / Ірина Іжболдіна // Сучас. шк. України. − 2012. − № 12. − С. 60−62.
 31. Кайдалова Г. Дидактична гра як спосіб формування толе­рантності молодших школярів в умовах інклюзії [Електронний ре­сурс] / Г. Кайдалова // Пед. часоп. Волині. − 2016. − № 1. − С. 92−97. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_19
 32. Карацюба А. Використання казкотерапії у корекційній роботі / Алла Карацюба // Дефектолог. − 2015. − № 10. − С. 4−8.
 33. Качуровська О. Б. До проблеми використання інформа­цій­но-комунікаційних технологій в навчанні дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Оксана Борисівна Ка­чуровська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 71−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_17
 34. Керик О. Є. Використання ігрових та арт-терапевтичних засобів у педагогічній роботі з дітьми з особливими потребами [Електронний ресурс] / О. Є. Керик // Імідж сучас. педагога. − 2015. − № 5. − С. 49−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_ 2015_5_16
 35. Кіпріянов І. Ю. Використання арт-терапії у роботі з діть­ми з особ­ливими потребами [Електронний ресурс] / І. Ю. Кіпріянов, Т. І. Ко­вальчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2014. − Вип. 5. − С. 77−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2014_5_20
 36. Колісник Н. В. Музикотерапія як засіб корекційного впли­ву на розвиток дітей з особливими потребами / Н. В. Колісник, Н. В. Та­расенко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 6. − С. 9−11.
 37. Колотило Л. М. Корекційна робота з вироблення матема­тич­них умінь і навичок у молодших школярів з особливими потребами / Л. М. Ко­ло­тило // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 10. − С. 2−5.
 38. Колотило Л. М. Розвиток комунікативних компетентнос­тей на уроках української мови в молодших школярів з особливими по­тре­бами / Л. М. Колотило // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 9−10.
 39. Компанець Н. М. Використання програмно-методичного комп­­лексу в складанні індивідуальної програми з математики для дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Н. М. Компанець // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 57−64. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2012_3(1)__14
 40. Кондратенко Т. М. Впровадження тестових методик учнів з особ­­ливостями психофізичного розвитку на уроках соціально-побу­то­вого орієнтування / Т. М. Кондратенко // Дитина з особли­вими потре­бами. − 2015. − № 2. − С. 26−31; № 3. − С. 28−31.
 41. Косовець О. Використання електронного підручника з ін­фор­матики в умовах інклюзивного навчання у ЗНЗ [Елект­рон­ний ресурс] / О. Косовець // Нова пед. думка. − 2013. − № 2. − С. 171−174. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_ 2013_2_44
 42. Котломанітова Г. О. Дитячий фольклор у соціально-реабілі­таційній роботі з дітьми з особливими потребами [Електронний ресурс] / Г. О. Котломанітова // Імідж сучас. педагога. − 2014. − № 7. − С. 41−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ isp_2014_7_14
 43. Кругових М. Проектна діяльність учнів з особливими освітніми потребами / М. Кругових // Дефектолог. − 2013. − № 2. − С. 14−17.
 44. Кулик Н. Інклюзивна освіта: поспішати треба повільно. Найважливішим компонентом інтеграційних процесів має стати соціалізація / Наталія Кулик // Освіта України. − 2012. − 14 трав. (№ 19/20). − С. 10.
 45. Лазаренко Л. Ознайомлення із сіткою зошита та еле­мен­тами букв. Підготовчі вправи для першокласників з особливими освітніми потре­бами / Л. Лазаренко // Дефектолог. − 2012. − № 2. − С. 50−54.
 46. Лапін А. В. Формування загальнотрудових умінь у дітей мо­лод­шого шкільного віку зі складними порушеннями психо­фі­зичного розвитку в процесі роботи з конструктором типу LEGO на уроках тру­дового навчання [Електронний ресурс] / А. В. Лапін // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 76−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(1)__17
 47. Левицька В. І. Особливості соціалізації учнів із особли­вими потре­бами на уроках трудового навчання / В. І. Левицька // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 6. − С. 5−8.
 48. Левицька В. І. Соціалізація учнів із особливими потре­бами: уро­­ки соціально-побутового орієнтування / В. І. Ле­вицька // Труд. на­вчан­ня в шк. − 2017. − № 4. − С. 30−33.
 49. Литвин І. М. Соціально-психологічний театр як засіб корек­ційно-розвивальної роботи з особливими дітьми / І. М. Лит­вин // Ди­ти­на з особливими потребами. − 2016. − № 9. − С. 24−30.
 50. Мельник Н. Програма соціалізації учнів із особливими освіт­німи потребами / Н. Мельник // Психолог. − 2017. − № 9/10. − С. 5−16. − Бібліогр.: 10 назв.
 51. Миськів Л. І. Принципи, завдання та функції інклюзивної ос­ві­ти як світової моделі соціалізації осіб з обмеженими мож­ли­вос­тями [Елект­ронний ресурс] / Л. І. Миськів // Європ. перспективи. − 2013. − № 10. − С. 66−70. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ evpe_2013_10_12
 52. Міщенко В. Сучасні технології в корекційній роботі з дітьми з особ­ливими потребами / Віталіна Міщенко // Дефек­толог. − 2015. − № 6. − С. 7−8.
 53. Мовна конференція «Якість та інклюзія в освіті: уні­кальна роль мов» (Страсбург, 18−19 верес. 2013 р.) / підгот. Оксана Войтко // Укр. мова та літ. − 2014. − № 2. − С. 7−10.
 54. Муренець Л. С. Підвищення мотивації навчання дітей з особ­ливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Л. С. Му­ренець // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 156−161. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_26_35
 55. Нацевич Є. П. Вивчення особливостей сенсорного роз­вит­ку ді­тей з особливими потребами [Електронний ресурс] / Є. П. На­це­вич // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 152−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_34
 56. Неверовська І. Арт-педагогіка та арт-терапія з дітьми з особ­ливими освітніми потребами. З досвіду роботи / Ірина Неве­ровська // Пси­холог. − 2012. − № 19. − С. 43−47.
 57. Нечипоренко В. В. Розвиток інформаційної компетент­нос­ті уч­нів в умовах навчально-реабілітаційного закладу [Елект­рон­ний ре­сурс] / В. В. Нечипоренко // Наук. зап. НПУ М. П. Драго­манова. Серія: Пед. та іст. науки. − 2012. − Вип. 108. − С. 154−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2012_108_24
 58. Нікітіна Л. Адаптація інвалідів та осіб з особливими потре­бами. Розвивальні заняття з елементами соціально-ігрового тренінгу / Л. Нікітіна // Соц. педагог. − 2012. − № 11. − С. 27−35.
 59. Носенко Ю. Хмарні технології у навчанні дітей з особ­ли­вими потребами. Зарубіжний досвід / Ю. Носенко // Сучас. шк. Ук­раїни. − 2016. − № 6. − С. 24−27.
 60. Пасічник В. Застосування формальних граматик у моде­лю­ванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання [Елект­рон­ний ресурс] / В. Пасічник, Т. Шестакевич // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. по­лі­техніка». Інформатизація вищ. навч. закла­ду. − 2015. − № 831. − С. 58−64. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_ 2015_831_11
 61. Проценко В. Б. Ізотерапія − засіб корекції емоційно-вольо­вої сфе­ри особистості дитини з особливими потребами / В. Б. Про­ценко // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 2. − С. 2−5.
 62. Рассказова О. І. Інклюзивна освіта: діагностика соціаль­ності учнів [Електронний ресурс] / О. І. Рассказова // Наук. зап. каф. педа­го­гі­ки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − Харків, 2013. − Вип. 31. − С. 237−247. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_ 2013_31_37
 63. Рассказова О. І. Можливості використання методики «Карт­ки − життєві історії» в розвитку соціальності дошкільників та молодших школярів з особливими освітніми потребами / О. І. Рассказова, Н. В. Та­расенко, С. М. Гордієнко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 11. − С. 27−30.
 64. Рассказова О. І. Обґрунтування технології розвитку со­ціль­ності учнів в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. І. Рас­сказова // Наук. зап. каф. педагогіки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − Харків, 2013. − Вип. 32. − С. 173−183. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_32_22
 65. Рассказова О. І. Організація уроків толерантності як умо­ва роз­будови інклюзивної освіти в Україні / О. І. Рассказова // Ди­тина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 3. − С. 6−9.
 66. Рассказова О. І. Особливості розвитку соціальності шко­лярів в умовах інклюзивної освіти / О. І. Рассказова, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 4. − С. 2−7.
 67. Рассказова О. І. Формування здорового способу життя ді­тей в умовах інклюзивного закладу / О. І. Рассказова, Н. В. Та­расенко // Ди­ти­на з особливими потребами. − 2016. − № 7. − С. 9−12.
 68. Репринцева О. О. Традиційна гра в інклюзивній освіті: від ана­­лізу педагогічних можливостей − до впровадження у шкіль­ну прак­тику Центральної Росії та України [Електронний ресурс] / О. О. Реп­рин­цева [та ін.] // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. − 2015. − № 3. − С. 36−53. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pednauk_2015_3_7
 69. Рубєжанська І.  Я серед людей : програма соц. інтеграції дітей з особливими потребами / І. Я. Рубєжанська // Соц. педагог. − 2014. − № 9. − С. 35−39.
 70. Садова І. І. Арт-терапія як сучасний метод у системі соціальної роботи педагога з дітьми з порушеннями психо­фізич­ного розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Садова // Акт. питання корекц. освіти (пед. нау­ки) : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 197−205. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2012_3_ 26
 71. Сак Т. В. Технологія зворотного зв’язку в інклюзивному нав­чан­­ні / Т. В. Сак // Дефектологія. − 2012. − № 4. − С. 2−5. − Бібліогр. в кінці ст.
 72. Семененко О. В. Формування екологічної культури на уро­ках природознавства в умовах інклюзивної освіти / О. В. Се­мененко // Біо­ло­гія. − 2013. − № 9. − С. 7−13 ; № 10. − С. 15−19.
 73. Сєромаха Н. Поведінка дітей з особливими освітніми потре­бами у ситуаціях фрустрації / Н. Сєромаха // Соц. педагог. − 2012. − № 11. − С. 52−54. − Бібліогр. в кінці ст.
 74. Сиротюк В. Д. Дидактичні ігри на уроках фізики як засіб нор­ма­лізації психічного розвитку учнів з особливими потребами / Воло­ди­мир Дмитрович Сиротюк // Фізика та астрономія в сучас. шк. − 2013. − № 1. − С. 13−17. − Бібліогр. в кінці ст.
 75. Сілявіна Ю. С. Особистісно орієнтований підхід до нав­чан­ня як засіб досягнення життєвого успіху дітьми з особли­вос­тями пси­хо­фі­зичного розвитку [Електронний ресурс] / Ю. С. Сі­лявіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2013. − Вип. 23. − С. 391−396. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_117
 76. Сітовська Т. М. Організаційні та методичні аспекти ко­рек­цій­но-розвиткової роботи в інклюзивному навчанні [Елект­ронний ре­сурс] / Т. М. Сітовська // Пед. пошук. − 2015. − № 4. − С. 51–53. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_4_15
 77. Скрипек Р. П. Застосуваня ігрових технологій навчання: уро­ки соціально-побутового орієнтування для особливих дітей / Т. В. Скри­пек // Труд. навчання в шк. − 2017. − № 4. − С. 34−37.
 78. Скрипка Г. В. Забезпечення диференціації в інклюзивних кла­сах з використанням мобільних пристроїв / Г. В. Скрипка // Комп’ю­тер у шк. та сім’ї. − 2016. − № 7. − С. 41−44.
 79. Степаненко Т. В. Описание картины как метод развития речи особенных детей / Т. В. Степаненко // Дитина з особливими потре­ба­ми. − 2015. − № 4. − С. 21−22.
 80. Сусла А. М. Пісочна терапія в роботі з дітьми з вадами психо­фізичного розвитку / А. М. Сусла, Н. В. Тарасенко // Дитина з особ­ли­ви­ми потребами. − 2016. − № 6. − С. 6−8.
 81. Сухорукова А. Соціальна адаптація учнів з особливими потребами. Досвід роботи педагогічного колективу / А. Сухорукова // Соц. педагог. − 2012. − № 11. − С. 6−7.
 82. Таранченко О. М. Диференційоване викладання в інклю­зивному навчальному закладі [Електронний ресурс] : навч. курс та метод. посіб. / О. М. Таранченко, Ю. М. Найда ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. − К. : Вид. група «АТОПОЛ», 2012. – 124 c. − (Серія «Інклюзивна освіта»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/18/1/
 83. Тарасенко Н. В. Соціально-педагогічний підхід до форму­ван­ня дитячого колективу в умовах інклюзивного закладу / Н. В. Та­расенко, О. І. Рассказова // Дитина з особливими потре­бами. − 2016. − № 5. − С. 12−15.
 84. Тарасенко Н. В. Формування здорового способу життя дітей в умовах інклюзивного закладу / Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 7. − С. 9−12.
 85. Тараскіна Л. В. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі в умовах упровадження ін­клюзивної моделі навчання : семінар-практикум для педагогів / Л. В. Та­раскіна // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 5. − С. 8−11.
 86. Туріщева Л. В. Бібліотерапія в роботі з дітьми з особли­ви­ми потре­бами / Л. В. Туріщева // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 5−8.
 87. Туріщева Л. В. Створення «живих картин» як прояв творчості ді­тей з особливими освітніми потребами / Л. В. Туріщева // Дитина з особ­ливими потребами. − 2015. − № 7. − С. 2−3.
 88. Турубарова А. В. Психокорекція розвитку комуні­катив­них здібностей підлітків з особливими освітніми потребами [Елект­ронний ресурс] / А. В. Турубарова // Теорія і практика сучас. психології. − 2016. − № 2. − С. 117−122. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ tpcp_2016_2_22
 89. Турубарова А. В. Соціально-психологічні проблеми соціа­лі­за­ції підлітків із особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / А. В. Турубарова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. нау­ки. − 2014. − Вип. 2 (2). − С. 77−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvkhp_2014_2(2)__16
 90. Федоренко І. В. Cучасні підходи до використання комп’ю­тер­них технологій у навчальному процесі учнів з різними порушеннями психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Фе­доренко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 268−274. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(1)__31
 91. Ходус Л. Соціалізація дітей з особливими освітніми пот­ре­бами в умовах сьогодення / Людмила Ходус // Дефектолог. − 2016. − № 12. − С. 4−7.
 92. Хоменко Л. Драматерапія як засіб реабілітації дітей з особ­ливими потребами / Л. Хоменко, Я. Степанова // Дефек­толог. − 2014. − № 4. − С. 17−20.
 93. Цух Н. Упровадження інтерактивних методів навчання : [для роботи вчителя соціально-побутового орієнтування для дітей з особ­ливими потребами] / Н. Цух // Дефектолог. − 2013. − № 6. − С. 11−16.
 94. Чопік О. В. Дослідження міжособистісних взаємин учнів інклю­зивних класів [Електронний ресурс] / О. В. Чопік // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 273−277. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_82
 95. Чопік О. В. Дослідження педагогічного впливу на формування колективу учнів інклюзивного класу [Електронний ресурс] / О. В. Чопік // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія со­ціаль­но-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 280−287. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(2)__36
 96. Чорна І. Навчаємо малювати дітей з особливими пот­ребами / І. Чорна // Дефектолог. − 2012. − № 12. − С 37−38.
 97. Чудак М. М. Самопідготовка уроку української мови і читання для дітей з особливими потребами (6 клас) / М. М. Чудак // Дитина з особ­­ливими потребами. − 2015. − № 2. − С. 9−11.
 98. Шавульська Л. Повір у себе та допоможи повірити ін­шому. Соціалізація дітей з особливими потребами / Л. Ша­вульсь­ка // Труд. навчання. − 2016. − № 6. − С. 61−71.
 99. Янченко А. Соціальна адаптація дітей з особливими пот­ре­бами. Особливості роботи в гуртку / А. Янченко // Позашкілля. − 2014. − № 3. − С. 48−50.

Яценюк Л. Упровадження педагогічної технології «Ство­рення ситуації успіху» в систему інклюзивної освіти [Елект­ронний ресурс] / Л. Яценюк // Нова пед. думка. − 2014. − № 1. − С. 213−217. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_68.

(Фото взято з відкритих джерел)